Konsultime Publike - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Konsultime Publike

30.07.2020

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Qëllimi i hartimit të projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, është përmirësimi dhe lehtësimi i procedurave ligjore për shoqëritë që ushtrojnë veprimtari minerare në Republikën e Shqipërisë. Menaxhimi i veprimtarisë minerare në zbatim të ligjit nr.10304, datë 15.07.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, ka nxjerrë në pah nevojën e ndryshimeve ligjore. Amendimet legjislative, të përfshira në draftin e projektligjit përfshijnë një sërë shtesash, përmirësimesh dhe riformulimesh, të cilat synojnë përditësimin e tij me zhvillimet e reja në fushën e veprimtarisë minerare.

Nevoja për ndërhyrje në ligjin nr.10304, datë 15.07.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar u kushtëzua nga zbatimi në praktikë i cili evidentoi nevojën për ndryshime të ligjit ekzistues.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të ndikimit

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet e tyre brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik në adresat e e-mailit:  arvenola.naumi@infrastruktura.gov.al ;  anisa.gjondedaj@infrastruktura.gov.al .

02.07.2020

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të kënaqësisë me motor me fuqi mbi 30 KW ose 40.8 KF dhe tonazh nën 150 GT”. Qëllimi i këtij projektligji është rregullimi i mënyrës së regjistrimit, përdorimit dhe kontrollit të mjeteve lundruese turistike dhe të kënaqësisë me motor mbi 30 kw ose 40.8 kf, me tonazh nën 150 GT. Projektligji i propozuar synon harmonizimin dhe unifikimin e dispozitave lidhur me regjistrimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese turistike dhe të kënaqësisë në Republikën e Shqipërisë.

Objektivat që synohen të arrihen përmes miratimit të këtij projektligji dhe zbatimit të tij janë: (i) rregullimi i mënyrës së regjistrimit të mjeteve lundruese duke krijuar një regjistër elektronik i cili të jetë i aksesueshëm edhe nga institucionet e tjera ligj zbatuese; (ii) përcaktimin e normave të lundrimit në det dhe ujërat e brendshme tokësore; (iii) monitorimin sa më mirë të mjeteve lundruese turistike dhe të kënaqësisë që operojnë në det dhe ujërat e brendshme tokësore.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet e tyre.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të ndikimit

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjinës ka propozuar projekt vendimi “Për miratimin e programin shumëvjeçar të politikës spektrale”.

Ky projektvendim, synon miratimin e programit shumëvjeçar të politikës spektrale dhe ka për qëllim realizimin e planifikimit strategjik dhe harmonizimin e përdorimit të spektrit të frekuencave, për të garantuar një përdorim efikas të spektrit të frekuencave në përputhje me politikat e BE-së për përdorimin e spektrit të frekuencave, në fushën e komunikimeve elektronike, kërkimit, zhvillimit teknologjik dhe hapësinor, transportit, energjisë dhe transmetimeve audiovizive. Projekt vendimi synon gjithashtu transpozimin e  vendimit të BE-së 243/2012/EU për miratimin e një programi shumëvjëcar për spektrin radio.

Projektvendim

Relacioni shoqërues

Tabela e përputhshmërisë

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet e tyre në adresën e e-mailit: fotjon.kosta@infrastruktura.gov.al

20.05.2020

Ky projektligji “Për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik”, ka për qëllim të përcaktojë bazën ligjore për përdorimin e të dhënave të hapura dhe të drejtën e ripërdorimit për qëllime tregtare ose jo, të dokumenteve që mbahen nga organet e sektorit publik ose sipërmarrjet publike, me qëllim nxitjen e inovacionit në produkte dhe shërbime.

Ky projektligj, synon transpozimin e Direktivës (BE) 2019/1024 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 20 qershorit 2019 “Mbi të dhënat e hapura dhe ri-përdorimin e informacionit të sektorit publik”, lidhur me ripërdorimin e informacionit të sektorit publik duke përditësuar kuadrin ligjor me avancimin e teknologjive digjitale duke nxitur më tej inovacionin digjital, veçanërisht sa i përket inteligjencës artificiale.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i vlerësimit të ndikimit

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet e tyre.

16.04.2020

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hartuar draft Planin Kombëtar të Broadband për Shqipërinë 2020-2025.
Ky dokument strategjik do të zëvendësojë Planin Kombëtar Broadband, të miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 468 datë 30.05.2013, të ndryshuar në vitin 2015. Dokumenti bën rishikimin e vizionit, objektivave strategjike dhe qëllimeve për zhvillimin e infrastrukturës broadband në përputhje me zhvillimet e fundit të tregut të telekomunikacioneve, zhvillimeve teknologjike në këtë fushë, me nevojat gjithnjë në rritje për konektivitet digjital të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë të komunikimit si dhe në përgjigje të kërkesave dhe aspiratave të transformimit digjital në mbështetje të gjithë investimeve të kryera nga qeveria shqiptare në kuadër të digjitalizimit të infrastrukturës publike dhe shërbimeve elektronike.

Relacioni shoqërues

Draft Planin Kombëtar të Broadband për Shqipërinë 2020-2025

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet e tyre në adresën e e-mailit: fotjon.kosta@infrastruktura.gov.al

24.01.2020

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hartuar draft Strategjinë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030. Kjo strategji është një dokument i rëndësishëm, që do të orientojë Qeverinë në përpjekjet e saj në përmirësimin e sektorit të ujësjellës kanalizimeve.

Qëllimi i Strategjisë së Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime është të përmirësojë ofrimin cilësor të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për qytetarët e Shqipërisë dhe të mbështesë zhvillimin ekonomik të vendit, bazuar në kryerjen e një shërbimi kryesor të infrastrukturës.

Objektivat strategjike që synohen të arrihen janë specifike, të matshme në mënyrë që të arrihen në afatet kohore të parashikuara.

• Përmirësimi i cilësisë saktësisë dhe konsistencës së të dhënave të sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizime.

• Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit të shërbimeve ujësjellës dhe kanalizime për popullsinë.

• Rritja e eficencës dhe cilësisë në ofrimin e shërbimeve UK.

• Forcimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime ndaj parimeve të kontrollit të kostos dhe mbulimit të plotë të kostos.

• Forcimi i kapaciteteve të forcës së punës në sektor.

• Përmirësimi i qeverisjes dhe kuadrit ligjor/rregullator të sektorit.

• Hartimi dhe zbatimi i një programi për agregimin e shoqërive UK.

Objektiva Strategjikë janë përkthyer në Masa Prioritare të cilat do të detajohen nëpërmjet Planeve të Veprimit. Secila Masë Prioritare është shoqëruar me një objektiv të caktuar të performances, që do të monitorohet gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kësaj Strategjie.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

www.konsultimipublik.gov.al 

Strategjinë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

11.11.2019

Draft-projektligji për amendinim e ligjit nr.124/2015 “Për eficiencën e energjisë”, me qëllim kryerjen e një konsultimi me grupet e interesit në datë 6 Dhjetor 2019 ora 10:00, në mjediset e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. (Dokumenti)

Projektligji është hartuar me mbështetjen e Programit Rajonal të Efiçencës së Energjisë të Ballkanit Perëndimor, Faza II – (REEP Plus) të EBRD.

 

08.11.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar. Ndryshimet e propozuara synojnë rregullime në ligjin ekzistues nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” të ndryshuar, të cilat iniciohen me qëlllim realizimin e rekomandimeve të dhëna nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë. Këto rekomandime janë reflektuar edhe në Vendimin e Entit Rregullator të Energjisë, nr. 43, datë 15.03.2017, “Mbi miratimin përfundimtar të çertifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike OST sh.a.” në përputhje me nenin 54, pika 6, të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe nenin 9 pika 6, Direktivës 2009/72/KE mbas marrjes së opinionit të Sekretaritatit të Komunitetit të Energjisë”.

Qëllimi i këtij projektligji është rishikimi i disa dispozitave të ligjit aktual të cilat janë konsideruar nga Komuniteti i Energjisë si pengesa në realizimin e plotë të autonomisë së OST-së dhe ndarjes së OSHEE-së, si dhe përafrimin e plotë të ligjit me nenin 26, paragrafi 2, pika (c) dhe (d) të Direktivës 2009/72/KE, dhe me Acquis Communautaire në fushën e energjisë.

Amendimi i ligjit
Projektvendim
Relacioni shoqërues

Raporti i vlerësimit të ndikimit

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

30.10.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për Sektorin e Furnizimit me Ujë dhe Largimin, Grumbullimin e Trajtimin e Ujrave të Ndotura Urbane”. Ky projektligj ka si qëllim krijimin e një kuadri të plotë ligjor që siguron kushtet optimale për ofrimin e shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm, të grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura në të gjithë vendin.

Ky Projektligj gjithashtu ka si objektiv kryesor ndërtimin e kornizës institucionale, në nivel kombëtar e vendor, ku përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë e secilit institucion në kuadrin e përmbushjes së funksioneve politikëbërëse, rregullatore, menaxheriale dhe operacionale, ngritjen e mekanizmave që promovojnë mbrojtjen e mjedisit dhe të burimeve ujore në veçanti dhe krijimin e mekanizmave që promovojnë ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, si dhe promovimin e mbrojtjes së interesave të konsumatorit.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projekt-Ligj

Relacion

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

 

25.10.2019

Lidhur me ngritjen e Tryezave të Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për format e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për Integrimin Evropian”;
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në cilësinë e institucionit drejtues për kapitujt e mëposhtëm:

– Kapitulli 10 “Shoqëria e informacionit dhe media”
– Kapitulli 14 “Politika e transportit”
– Kapitulli 15 “Energjia”
– Kapitulli 21 “Rrjetet transevropiane”

Njoftimi publik

Shkresa për publikim QPZ

 

18.10.2019

Në kuadër të hartimit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, për Strategjinë e Sektorit të Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2020-2030, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë organizon takimin e dytë që do të zhvillohet më datë 01.11.2019, ora 11:00, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku të ftuar do jenë të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces.

Në këtë takim do të diskutohet:
– Raporti paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor, për Strategjinë e Sektorit të Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2020-2030;

Lutemi për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim, pasi pjesëmarrja Juaj është e rëndësishme për përfundimin e këtij proçesi konsultues.

Njoftimi

 

16.10.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik” të ndryshuar. Ndryshimet e propozuara synojnë rregullime në ligjin ekzistues nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publiK” të ndryshuar.

Këto rregullime vijnë si rezultat i problematikave të ndryshme që janë hasur në praktikë, gjatë implementimit të ligjit aktual për shpronësimet.

Ndryshimet e propozuara synojnë të rregullojnë procedurat e shpronësimit, me synim planifikimin si dhe përqëndrimin e kompetencave të institucionit përgjegjës për shpronësimet. Me këtë qëllim, do të ngrihet Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, e cila do të jetë institucion në varësi të ministrit përgjegjës për infrastrukturën. Këshilli i Ministrave me propozim të ministrit përgjegjëspër infrastrukturën, përcakton mënyrën e organizimit dhe funksionimit të saj.

Ky projektligj vjen si domosdoshmëri për të përmirësuar procedurat e shpronësimit që vjen si rezultat i përvojës së deritanshme me zbatimin e këtij ligji. Gjatë punës në zbatim të këtij ligji, janë evidenutar nevoja për të saktësuar aspekte proceduriale në fushën e shqyrtimit të kërkesave për shpronësim, duke i përqëndruar kompetencat në një institucion të vetëm.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Hartimi dhe miratimi i projekt-Udhëzimit “Për përcatimin e rregullave të përgjithshme të menaxhimit të trafikut të komunikimeve si dhe mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve” është ndërmarrë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në kuadër të përmbushjes së programit analitik të akteve për vitin 2019. Ky projekt-Udhëzim është parashikuar në Planin Kombëtar për Integrimin Evropian, në Kapitullin 10 “Shoqëria e Informacionit dhe Media” dhe përafron pjesërisht Rregulloren (BE) 2015/2120 të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 25 nëntor 2015 mbi që përcakton masat në lidhje me një akses të lirë të Internetit dhe që modifikon Direktivën 2002/22/KE të shërbimit universal dhe të të drejtave të përdoruesve në fushën e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimit elektronik dhe rregulloren (BE) nr. 531/2012 në lidhje me shërbimin roaming në rrjetet publike të komunikimeve mobile brenda Bashkimit Evropian. Në zbatim të këtij Udhëzimi ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike duhet të ofrojnë akses në Internet, të garantojnë trajtim të barabartë dhe jo diskriminues të menaxhimit të trafikut në ofrimin e shërbimit të aksesit në Internet si dhe të ofrojnë informacion për çdo procedurë të vendosur prej tyre mbi matjen dhe drejtimin e trafikut me qëllim shmangien e ngarkesës ose mbingarkesës së lidhjeve të rrjetit.

Draft-Udhëzimi “Open Internet”
Rregullorja (BE) 2015/2120
Tabela e Përputhshmërisë

Lutemi dërgimin e komenteve tuaja në lidhje me tekstin e këtij dokumenti brenda datës 27.09.2019, në adresën e e-mailit: fotjon.kosta@infrastruktura.gov.al

 

02.09.2019

Në kuadër të hartimit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, për Strategjinë e Sektorit të Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2019-2030, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë organizon takimin e parë që do të zhvillohet më datë 11.09.2019, ora 9:00, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku të ftuar do jenë të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces.

Në këtë takim do të diskutohen këto çështje:
– procedurat që duhet të zbatojmë, në kuadër të procesit të VSM-së;
– çështjet kyçe që do të trajtohen gjatë procesit të VSM-së dhe që do pasyrohen në raportin e VSM-së;
– konsultimet që duhen bërë me grupet e interesit, përfshi këtu dhe publikun në kuadër të procesit të VSM-së;

Lutemi për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim, pasi pjesëmarrja Juaj është e rëndësishme për vijimin e këtij proçesi konsultues.

Njoftimi VSM

 

22.08.2019

Konsultime me publikun dhe Grupet e interesit për programin buxhetor (Menaxhimi i Mbetjeve Urbane), PBA 2020-2022, Faza e II,  datë 26.08.2019, ora 10.00, pranë ambienteve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

 

08.08.2019

Projektligj  “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor” 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”. Ky projektligj synon krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor, i cili është i domosdoshëm për tregun hekurudhor shqiptar dhe synon garantimin e konkurrencës së lirë dhe efektive në tregun hekurudhor.

Ky Projektligj gjithashtu ka si objektiv kryesor plotësimin e akteve ligjore të parashikuara në Ligjin nr. 142/2016 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”, të cilat mundësojnë aktualisht zbatueshmërinë të këtij ligji.

Ligji Nr. 142/2016, “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë” përcakton në Nenin 55/1 Ligjit nr.142/2016, krijimin me ligj të Autoritetit Rregullator Hekurudhor (Autoriteti).

Deri më tani, në Shqipëri nuk ka pasur një autoritet rregullator në kuptimin e legjislacionit evropian.

Objektivi specifik i këtij projektligji është rregullimi i tregut dhe konkurrencës së lirë në transportin hekurudhor si dhe nxitja e subjekteve private për të marrë pjesë në zhvillimet e këtij tranporti në Shqipëri.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

 

07.08.2019

Projektligj “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore” (ASH). Ky projektligj ka si qëllim garantimin e sigurisë dhe ndërveprimit hekurudhor, nëpërmjet hapjes së tregut hekurudhor dhe nxitjes së zhvillimeve teknologjike për një transport hekurudhor të sigurisë së lartë. Fusha e veprimtarisë së ASH është garantimi i sigurisë dhe ndërveprimit hekurudhor, në zbatim të ligjit nr. 142/2016, datë 22.12.2016.

Ligji Nr. 142/2016, “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë” përcakton në Nenin 69 të tij se “Autoriteti i Sigurisë Hekurudhore është organi përgjegjës për sigurimin ruajtjen dhe përmirësimin e nivelit të sigurisë hekurudhore”.

Gjithashtu, projektligji për ASH përcakton rregullat për përcaktimin e kushteve organizative, funksionale, hierarkike dhe vendimmarrëse të autoritetit hekurudhor të pavarur, përfaqësimin e tij, procedurën për përzgjedhjen e Këshillit drejtues, drejtorit dhe personelit, si dhe përgjegjësitë e tyre.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

 

Projektligj  “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”.Qëllimi i këtij projektligji është krijimi i Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve hekurudhore dhe detare.

Ky projektligj ka si objekt përcaktimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit, si dhe marrëdhëniet e tij me autoritetet e tjera hekurudhore dhe detare. Qëllimi i investigimit është përmirësimi, kur është e mundur, i sigurisë hekurudhore në funksion të parandalimit të aksidenteve e të incidenteve. Investigimi sipas këtij ligji nuk ka si objekt kryesor përgjegjësinë apo pjesëtimin e fajit por zbulimin e shkaqeve dhe përmirësimin e tyre.

Hapja e sigurtë e tregut hekurudhor dhe zhvillimet teknologjike për një transport ndërveprues të sigurisë së lartë, të cilët kërkojnë garantimin e përputhshmërisë teknollogjike nga pikpamja e sigurisë teknike, sidhe rritja e nivelit të kësaj garancije, kërkojnë krijimin e një organi Investigimi të pavaruar nga aktorët që e krijonë aksidentin apo incidentin për ti bërë një analizë të hollësishme të natyrave teknike apo psikologjike, pra për shkaqe materiale dhe subjektive.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

 

Projektligj “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.” Ky Projektligj synon plotësimin e akteve normative të parashikuara në Ligjin nr.142/2016 (Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë), të cilat mundësojnë zbatueshmërinë e këtij Ligji, por në mënyrë të posaçme i jep bazë ligjore krijimit të subjekteve vepruese në fushën e trasportit hekurudhor të cilat janë parashikuar si dy subjekte bazë, siç është Administratori i Infrastrukturës Hekurudhore dhe Sipërmarrësit Hekurudhorë.

Administratori i Infrastrukturës Hekurudhore është subjekti që zotëron dhe administron të gjithë infrastrukturën hekurudhore, që përbëhet nga traseja hekurudhore me shinat dhe stacionet hekurudhore, dhe mundëson veprimtarinë e çdo transportuesi hekurudhor, privat apo shtetëror, të huaj apo vendas, për transport mallrash apo udhëtarësh. Si zotërues i infrastrukturës hekurudhore ky subjekt ka shumë detyra, të përcaktuara në mënyrë të hollësishme në një numër dispozitash të Direktivës 2012/34/KE (direktiva bazë e tregut hekurudhor) për garantimin e menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore në përputhje me politikën e BE-së për krijimin e një hapësire të përbashkët hekurudhore, në mënyrë transparente dhe jo diskriminuese.

Pikërisht këto detyra të Administruesit të Infrastrukturës, të Direktivës 2012/34/KE. Janë pasqyruar në mënyrë të plotë në Kodin Hekurudhor (Ligji 142/2016).

Po kështu, edhe për subjektet hekurudhore operatore që quhen Sipërmarrësit Hekurudhorë, Kodi pothuaj i ka pasqyruar në mënyrë të plotë të drejtat dhe detyrat që ato kanë gjatë veprimtarisë së tyre hekurudhore si transportues malli apo udhëtarësh me hekurudhë apo si ofrues shërbimesh në fushën hekurudhore.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

 

Projektligj “Kodi Ajror i Republikën së Shqipërisë”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar përgatitjen e projektligjit “Kodi Ajror i Republikën së Shqipërisë”. Ky Kod ka për qëllim rregullimin ligjor të përdorimit të hapësirës ajrore shqiptare  dhe të marrëdhënieve juridike në fushën e transportit ajror.

Ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik në adresën info@infrastruktura.gov.al 

Projektligji për Kodin Ajror

Raporti i Vlerësimit të ndikimit të Kodit Ajror

Relacioni  i Kodit Ajror

 

13.11.2018

Raporti paraprak i Vlersimit Strategjik Mjedisor për projektin“Studimit Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri

Draft report for Strategic Enviromental Assessment for Preparation of the “Sector Study for Investment Demand in Integrated Solid Waste Managment (ISWM) in Albania”

(Draft SEA Study)

(Masterplanit të Mbetjeve)”

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe rekomandimet Tuaja, brenda datës 25.11.2018 në adresat: www.konsultimipublik.gov.al dhe www.infrastruktura.gov.al

 

30.05.2018

Njoftim për konsultimin publik të Raportimit Kombëtar Vullnetar të Shqipërisë (RKV/VNR) për Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ)

Njoftimi

Draft Raporti VNR
Axhenda e takimit

28.05.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar përgatitjen e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe në zbatim të Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, fton grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik.

Projektligji për ndryshimin e ligjit 10304

Projektvendimi për propozimin e projektligjit

Raporti i Vleresimit te Ndikimit – Ndryshimi i Ligjit 10304 Për sektorin minerar

Relacioni shpjegues-Projektligji për ndryshimin e ligjit 10304

 

05.11.2018

Njoftim për konsultimin publik të projektligjit “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike”

Njoftimi

Projektligji

Raporti i vlerësimit të ndikimit

Relacioni Shoqërues

23.03.2018

Ftesë për Konsultim Publik

Zbatimi i ligjit Nr.120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”