Raporte - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Raporte

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e MIE

Transparencë në distancë

Programi i Transparencë

Programi i Tansparencës për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Nëntor 2021 – Korrik 2022

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Qershor – Tetor 2021

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Janar – Maj 2021

Regjistri i kërkesave për informim Tetor – Dhjetor 2020

Regjistri i kërkesave për informim Janar 2020 – Shtator 2020

Regjistri i kërkesave për informim Korrik – Dhjetor 2019

Regjistri i kërkesave për informim Janar 2019 – Qershor 2019

Regjistri i kërkesave dhe pergjigjeve për vitin 2018

Regjistri i Kërkesave 1 Mars- 30 Shtator 2018

Regjistri i Kërkesave 1 Mars – 30 Qershor 2018

Regjistri i Kerkesave Janar-Mars 2018

Regjistri i Kërkesave 2017

Modeli i kërkesës

Modeli i përgjigjes

Regjistri i realizimit të Prokurimeve Publike për katermujorin e III 2017 MIE

Programi i përgjithshëm analitik i projektakteve për vitin 2018

Raportet e Monitorimit Buxhetore

Raporti Monitorimi  MIE për vitin 2022 

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Mbeshtetje për Rrjetet e Komunikacionit

Relacion i Monitorimit 

Përmbledhëse e Programeve

Raporti Monitorimi  MIE për vitin 2021

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Mbeshtetje për Rrjetet e Komunikacionit

Relacion Monitorimi

Përmbledhëse e Programeve

Raporti Monitorimi  MIE për vitin 2022 (4 mujori II)

-Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Mbeshtetje për Rrjetet e Komunikacionit

Relacion i Monitorimit 

Përmbledhëse e Programeve

Raporti Monitorimi  MIE për vitin 2021

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Mbeshtetje për Rrjetet e Komunikacionit

Relacion Monitorimi

Përmbledhëse e Programeve

Raporti Monitorimi  MIE për vitin 2021 (4-mujori)

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Mbeshtetje për Rrjetet e Komunikacionit

Relacion Monitorimi

Përmbledhëse e Programeve

Raporti Monitorimi  MIE për vitin 2020

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Përmbledhëse e Programeve

Detajimi Investimeve 2019-2021

Detajimi Investimeve 2019-2021

Raporti Monitorimi i MIE për vitin 2019

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Raporti Monitorimi i MIE për vitin 2018

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Raporti Monitorimi i MIE për 4 Mujorin e II të vitit 2018

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Raportet Financiare 2018

Plani Buxhetit 2018 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Plani i Programet e Planifikimit Buxhetor 2018-2020

Detajimi i buxhetit të investimeve me financim të brendshëm për 2018-2020 të ARRSH

Raportet Financiare 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Burimeve Natyrore 2017
Relacion Monitorimin të Burimeve Natyrore 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Energjisë 2017
Relacion Monitorimin të Energjisë 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Industrisë 2017
Relacion Monitorimin të Industrisë 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Mbetjeve Urbane 2017
Relacion Monitorimin të Mbetjeve Urbane 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Planifikimi Urbane 2017
Relacion Monitorimin të Planifikimi Urbane 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Ujësjellës Kanalizimet 2017
Relacion Monitorimin të Ujësjellës Kanalizimet 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Transportit Rrugorë 2017
Relacion Monitorimin të Transportit Rrugorë 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Transportit Hekurudhor 2017
Relacion Monitorimin të Transportit Hekurudhor 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Transportit Detar 2017
Relacion Monitorimin të Transportit Detar 2017

Të dhëna Statistikore për vitin 2019

Sistemi i Transportit

 

Prokurime Publike

Regjistri i Prokurimeve 2021

Regjistri i Parashimimit të Prokurimeve Publike MIE 2021

Regjistri i Realizimit të Prokurimeve Publike MIE 2021

 

Kontrata Konçesionare/PPP

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]