Raporte - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Raporte

Transparencë në distancë

Në dispozicion për denoncimin e çdo rasti ku janë përfshirë ose janë kërkuar të përfshihen punonjësit e administratës shtetërore, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje; për periudhën zgjedhore, qershor 2019:

aferdita.feshti@infrastruktura.gov.al , Nr cel:  068 23 21 515

silva.akcani@infrastruktura.gov.al,  Nr cel: 069 39 27 362

elisabeta.luli@infrastruktura.gov.al, Nr.cel: 069 20 85 918

 

 

Programi i Tansparencës për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Regjistri i kërkesave për informim Tetor – Dhjetor 2020

Regjistri i kërkesave për informim Janar 2020 – Shtator 2020

Regjistri i kërkesave për informim Korrik – Dhjetor 2019

Regjistri i kërkesave për informim Janar 2019 – Qershor 2019

Regjistri i kërkesave dhe pergjigjeve për vitin 2018

Regjistri i Kërkesave 1 Mars- 30 Shtator 2018

Regjistri i Kërkesave 1 Mars – 30 Qershor 2018

Regjistri i Kerkesave Janar-Mars 2018

Regjistri i Kërkesave 2017

Modeli i kërkesës

Modeli i përgjigjes

Regjistri i realizimit të Prokurimeve Publike për katermujorin e III 2017 MIE

Programi i përgjithshëm analitik i projektakteve për vitin 2018

Raporti Monitorimi i MIE për vitin 2020

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Përmbledhëse e Programeve

Detajimi Investimeve 2019-2021

Detajimi Investimeve 2019-2021

Raporti Monitorimi i MIE për vitin 2019

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Raporti Monitorimi i MIE për vitin 2018

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Raporti Monitorimi i MIE për 4 Mujorin e II të vitit 2018

Planifikim, Menaxhim, Administrim

Energjia

Industria

Burimet Natyrore

Furnizimi me Uje dhe Kanalizime

Mbetjet Urbane

Planifikimi Urban

Transporti Ajror

Transporti Detar

Transporti Hekurudhor

Transportit Rrugore

Relacion Monitorimi

Raportet Financiare 2018

Plani Buxhetit 2018 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë

Plani i Programet e Planifikimit Buxhetor 2018-2020

Detajimi i buxhetit të investimeve me financim të brendshëm për 2018-2020 të ARRSH

Raportet Financiare 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Burimeve Natyrore 2017
Relacion Monitorimin të Burimeve Natyrore 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Energjisë 2017
Relacion Monitorimin të Energjisë 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Industrisë 2017
Relacion Monitorimin të Industrisë 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Mbetjeve Urbane 2017
Relacion Monitorimin të Mbetjeve Urbane 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Planifikimi Urbane 2017
Relacion Monitorimin të Planifikimi Urbane 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Ujësjellës Kanalizimet 2017
Relacion Monitorimin të Ujësjellës Kanalizimet 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Transportit Rrugorë 2017
Relacion Monitorimin të Transportit Rrugorë 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Transportit Hekurudhor 2017
Relacion Monitorimin të Transportit Hekurudhor 2017

Raport Monitorimi të Projekteve të Transportit Detar 2017
Relacion Monitorimin të Transportit Detar 2017

Të dhëna Statistikore për vitin 2019

Sistemi i Transportit