Publikime të tjera - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Publikime të tjera

Njoftime

20.01.2020

Ftesë për Ofertë

Përzgjedhja e ofertuesit për projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Impianti Fotovoltaik për gjenerimin e energjisë elektrike, në zonën Remas – Karavasta, Lushnjë dhe Libofshë, Fier, me një kapacitet të instaluar 70 MWp si pjesë e masave mbështetëse, dhe me një kapacitet shtesë të instaluar prej 70MWp, i cili nuk do të jetë pjesë e Masave Mbështetëse (gjithsej 140 MWp kapacitetit të instaluar), (Projekti)

(Ftesë për Ofertë)

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

25.10.2019

Lidhur me ngritjen e Tryezave të Diskutimit dhe Këshillimit në kuadër të procesit të Integrimit Evropian

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për format e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për Integrimin Evropian”;
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në cilësinë e institucionit drejtues për kapitujt e mëposhtëm:

– Kapitulli 10 “Shoqëria e informacionit dhe media”
– Kapitulli 14 “Politika e transportit”
– Kapitulli 15 “Energjia”
– Kapitulli 21 “Rrjetet transevropiane”

Njoftimi publik

Shkresa për publikim QPZ

04.10.2019

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të blejë truall dhe godinë për ushtrimin e veprimtarisë së administratës së Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat

Ftesë për Ofertë

22.08.2019

Konsultime me publikun dhe Grupet e interesit për programin buxhetor (Menaxhimi i Mbetjeve Urbane), PBA 2020-2022, Faza e II,  datë 26.08.2019, ora 10.00, pranë ambienteve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

08.08.2019

Projektligjit  “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor” 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”. Ky projektligj synon krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor, i cili është i domosdoshëm për tregun hekurudhor shqiptar dhe synon garantimin e konkurrencës së lirë dhe efektive në tregun hekurudhor.

Ky Projektligj gjithashtu ka si objektiv kryesor plotësimin e akteve ligjore të parashikuara në Ligjin nr. 142/2016 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”, të cilat mundësojnë aktualisht zbatueshmërinë të këtij ligji.

Ligji Nr. 142/2016, “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë” përcakton në Nenin 55/1 Ligjit nr.142/2016, krijimin me ligj të Autoritetit Rregullator Hekurudhor (Autoriteti).

Deri më tani, në Shqipëri nuk ka pasur një autoritet rregullator në kuptimin e legjislacionit evropian.

Objektivi specifik i këtij projektligji është rregullimi i tregut dhe konkurrencës së lirë në transportin hekurudhor si dhe nxitja e subjekteve private për të marrë pjesë në zhvillimet e këtij tranporti në Shqipëri.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

07.08.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore” (ASH). Ky projektligj ka si qëllim garantimin e sigurisë dhe ndërveprimit hekurudhor, nëpërmjet hapjes së tregut hekurudhor dhe nxitjes së zhvillimeve teknologjike për një transport hekurudhor të sigurisë së lartë. Fusha e veprimtarisë së ASH është garantimi i sigurisë dhe ndërveprimit hekurudhor, në zbatim të ligjit nr. 142/2016, datë 22.12.2016.

Ligji Nr. 142/2016, “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë” përcakton në Nenin 69 të tij se “Autoriteti i Sigurisë Hekurudhore është organi përgjegjës për sigurimin ruajtjen dhe përmirësimin e nivelit të sigurisë hekurudhore”.

Gjithashtu, projektligji për ASH përcakton rregullat për përcaktimin e kushteve organizative, funksionale, hierarkike dhe vendimmarrëse të autoritetit hekurudhor të pavarur, përfaqësimin e tij, procedurën për përzgjedhjen e Këshillit drejtues, drejtorit dhe personelit, si dhe përgjegjësitë e tyre.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

Projektligjit  “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”.Qëllimi i këtij projektligji është krijimi i Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve hekurudhore dhe detare.

Ky projektligj ka si objekt përcaktimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit, si dhe marrëdhëniet e tij me autoritetet e tjera hekurudhore dhe detare. Qëllimi i investigimit është përmirësimi, kur është e mundur, i sigurisë hekurudhore në funksion të parandalimit të aksidenteve e të incidenteve. Investigimi sipas këtij ligji nuk ka si objekt kryesor përgjegjësinë apo pjesëtimin e fajit por zbulimin e shkaqeve dhe përmirësimin e tyre.

Hapja e sigurtë e tregut hekurudhor dhe zhvillimet teknologjike për një transport ndërveprues të sigurisë së lartë, të cilët kërkojnë garantimin e përputhshmërisë teknollogjike nga pikpamja e sigurisë teknike, sidhe rritja e nivelit të kësaj garancije, kërkojnë krijimin e një organi Investigimi të pavaruar nga aktorët që e krijonë aksidentin apo incidentin për ti bërë një analizë të hollësishme të natyrave teknike apo psikologjike, pra për shkaqe materiale dhe subjektive.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

Projektligjin “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektligjin “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.” Ky Projektligj synon plotësimin e akteve normative të parashikuara në Ligjin nr.142/2016 (Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë), të cilat mundësojnë zbatueshmërinë e këtij Ligji, por në mënyrë të posaçme i jep bazë ligjore krijimit të subjekteve vepruese në fushën e trasportit hekurudhor të cilat janë parashikuar si dy subjekte bazë, siç është Administratori i Infrastrukturës Hekurudhore dhe Sipërmarrësit Hekurudhorë.

Administratori i Infrastrukturës Hekurudhore është subjekti që zotëron dhe administron të gjithë infrastrukturën hekurudhore, që përbëhet nga traseja hekurudhore me shinat dhe stacionet hekurudhore, dhe mundëson veprimtarinë e çdo transportuesi hekurudhor, privat apo shtetëror, të huaj apo vendas, për transport mallrash apo udhëtarësh. Si zotërues i infrastrukturës hekurudhore ky subjekt ka shumë detyra, të përcaktuara në mënyrë të hollësishme në një numër dispozitash të Direktivës 2012/34/KE (direktiva bazë e tregut hekurudhor) për garantimin e menaxhimit të infrastrukturës hekurudhore në përputhje me politikën e BE-së për krijimin e një hapësire të përbashkët hekurudhore, në mënyrë transparente dhe jo diskriminuese.

Pikërisht këto detyra të Administruesit të Infrastrukturës, të Direktivës 2012/34/KE. Janë pasqyruar në mënyrë të plotë në Kodin Hekurudhor (Ligji 142/2016).

Po kështu, edhe për subjektet hekurudhore operatore që quhen Sipërmarrësit Hekurudhorë, Kodi pothuaj i ka pasqyruar në mënyrë të plotë të drejtat dhe detyrat që ato kanë gjatë veprimtarisë së tyre hekurudhore si transportues malli apo udhëtarësh me hekurudhë apo si ofrues shërbimesh në fushën hekurudhore.

Përsa më sipër, ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik.

Projektligji

Relacioni shoqërues

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit

26.07.2019

Qeveria Shqiptare ka miratuar Strategjinë Sektoriale të Transportit (SST) dhe Planin e Veprimit 2016-2020 përmes VKM Nr. 811, datë 16 nëntor 2016, “Për miratimin e Strategjisë së Transportit dhe Planit të Veprimit 2016 -2020 “.

Raport Monitorimi i 2-të

18.07.2019

Ftesë për Ofertë

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të bleje truall dhe godine për ushtrimin e veprimtarisë së administrates së Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat (dokumenti)

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektvendimin “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar, për vitet 2019 – 2021, në zbatim të Strategjisë Minerare”. Ky projektvendim ka për qëllim miratimin e programit të veprimit për zbatimin e strategjisë minerare, i cili është dokumenti afatmesëm i planifikimit minerar, për periudhën 3 (tre) vjeçare 2019 – 2021, që hartohet në bazë të strategjisë minerare dhe që përcakton politikat dhe programet e veprimit dhe kërkon të realizojnë zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve minerare ekzistuese dhe në perspektivë, në përputhje me zhvillimet e reja të ekonomisë shqiptare, në respekt të mjedisit ku jetojmë.

Ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik

Aneksi Nr 1 Plani Minerar 3 vjeçar shfrytëzim 2019-2021

Aneksi Nr 1 të dhënat për vendburimin

Aneksi Nr 2 Zonat e Rrezikshme

 

Call for Expression of Interest
Supporting the Ministry of Infrasrtucture and Energy to implement the new European Electronic Communications Code and the open Internet access regulation

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar përgatitjen e projektligjit “Kodi Ajror i Republikën së Shqipërisë”. Ky Kod ka për qëllim rregullimin ligjor të përdorimit të hapësirës ajrore shqiptare  dhe të marrëdhënieve juridike në fushën e transportit ajror.

Ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik në adresën info@infrastruktura.gov.al 

Projektligji për Kodin Ajror

Raporti i Vlerësimit të ndikimit të Kodit Ajror

Relacioni  i Kodit Ajror

 

12.06.2019

Njoftim për pozicion vakant

Në kuadër të Projektit fitues REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub), pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si Lead Partner ne projektin fitues REEHUB.

 

28.05.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar përgatitjen e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe në zbatim të Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, fton grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik.

Projektligji për ndryshimin e ligjit 10304

Projektvendimi për propozimin e projektligjit

Raporti i Vleresimit te Ndikimit – Ndryshimi i Ligjit 10304 Për sektorin minerar

Relacioni shpjegues-Projektligji për ndryshimin e ligjit 10304

21.05.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillojë dëgjesën publike për projektvendimin “Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor, më datë 30 Maj 2019, ora 10:30, në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Salla e Mbledhjeve, Kati i I-rë.

Lutem konfirmimin e pjesëmarrjes suaj dhe dërgimin e komenteve tuaja brenda datës 21 qershor 2019, në adresën: laureta.dibra@infrastruktura.gov.al.

Projektvendimi

Relacioni shoqërues

Table of  Concordance

16.05.2019

Kërkesë për Bashkëpunim

Komisioni i Posaçëm për dhënien e licencave profesionale në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, që funksionon pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

25.04.2019

Ftesë për Ofertë
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të marrë me qira godinë/objekt ndërtimor për ushtrimin e veprimtarisë së administratës së këtij institucioni.

10.01.2019

Urdhër Nr. 926. datë 28.12.2018, “Për ndërmarrjen e nismës dhe ngritjen e grupit të punës për hartimin e planit kombëtar sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta”

08.01.2019

Njoftim mbi dhënien me koncension të formës R.O.O.T, për rehabilitimin dhe vënien në punë të termocentralit Vlorë si dhe ndertimin e tubacionit fier-vlorë për furnizimin me gaz të këtij TEC-i

17.12.2018

Shoqeria “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” sh.p.k ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti fotovoltaik lundrues për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme mbi rezervuarin e Banjës, Qarku Elbasan.

12.12.2018

Në kuadrin e programit Interreg ADRION 2014-2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise është partnere në projektin: “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic–Ionian Region”/Inter-Connect.
Projekti ka filluar implementimin ne 1 Janar 2018 me kohëzgjatje 24 muaj deri ne 31 Dhjetor 2019.

Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilindja Hekurudhore në Rajonin Adriatiko-Jonia

Takimi i I

Takimi i II

Takimi i III

Takimi i IV

Round table

13.11.2018

Raporti paraprak i Vlersimit Strategjik Mjedisor për projektin“Studimit Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri

Draft report for Strategic Enviromental Assessment for Preparation of the “Sector Study for Investment Demand in Integrated Solid Waste Managment (ISWM) in Albania”

(Draft SEA Study)

(Masterplanit të Mbetjeve)”

05.11.2018

Njoftim për konsultimin publik të projektligjit “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike”

Njoftimi

Projektligji

Raporti i vlerësimit të ndikimit

Relacioni Shoqërues

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe rekomandimet Tuaja, brenda datës 25.11.2018 në adresat: www.konsultimipublik.gov.al dhe www.infrastruktura.gov.al

01.11.2018

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/PPP të Aeroportit të Kukësit

17.09.2018

Sector Study for Investment Demand for Integrated Solid Waste Management (ISWM)

Sector Study Report

06.08.2018

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/PPP të ndërtimit dhe mirëmbajtjtes të rrugës Porti i Jahteve – Bypass Orikum – Dukat (ura e shën elizës)

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/ppp të ndërtimit dhe mirëmbajtjtes të segmentit Rrugor Milot – Balldre

19.07.2018

Raport monitorimi të Strategjisë së transportit “IPA 2016 – SCR transport supporting information for the fisrt fixed trance

28.06.2018

Ministria e Infrastrukturës dhe Energisë krijon “Indeksin e Dokumentave të Sektorit të Ujit”

www.uji.com.al

30.05.2018

Njoftim për konsultimin publik të Raportimit Kombëtar Vullnetar të Shqipërisë (RKV/VNR) për Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ)

Njoftimi

Draft Raporti VNR
Axhenda e takimit

29.05.2018

Transporti ndërqytetëse udhëtarësh

 

Shprehje interesi

Vendimi Nr. 01 datë 08.05.2018 “Për miratimin e sistemit të pikëve, për vlerësimin e subjekteve pjesëmarrëse në konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Vendim Nr.02, datë 28.05.2018 “Për fillimin e konkursit të hapur, për 100 linjat ndërqytetase udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr.5628, datë 18.11.2016, të ndryshuar”

Vendim Nr.2.1, datë 28.6.2018, “Për shpalljen e fituesve për 100 linjat e udhëzimit 5628”.

Vendim 2.2, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.3, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.4, datë 6.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628

Vendim 2.5, datë 10.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat nderqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim Nr.2.6, datë 11.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim 2.7, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628”

Vendim Nr.03 datë 08.06.2018, “Për fillimin e konkursit të hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratura me udhëzimi nr.437, datë 09.05.2018”

Vendim 3.1, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat e reja ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.2. datë 24.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.3, datë 25.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.4, datë 02.08.2018, “Për  shpalljen e subjekteve fitues në konkursin e hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin nr.437”

Vendim 3.5, datë 03.08.2018 “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendimi 3.6, datë 28.08.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim Nr.04 datë 08.06.2018 “për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar.

Vendimi i Komisionit Vlerësues nr.5, datë 18.6.2018, “Shtim oraresh” në linjat ndërqytetësë

Vendim Nr.6, “Për Shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin  Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”

Vendim Nr.7, datë 4.7.2018, “Për shtim oraresh në linjat nderytetëse”

Vendim Nr.8, datë 18.7.2018, Për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse

Urdhër Nr.420, datë 24.04.2018 “Për ngritjen e komisionit vlerësues për shqyrtimin e aplikimeve dhe marrjen e vendimeve, për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit kandidat për të operuar në një linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Udhëzim Nr.437, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.5628, datë 18.11.2016, “për miratimin e rrjeteve të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”.

Udhëzim Nr.438, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin Nr.5627, datë 18.11.2016 “për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarve brenda vendit”, të ndryshuar”

Kërkesa për aplikim
Vetëdeklarim i përfaqësuesit ligjor të subjektit
Vetëdeklarim i drejtuesit të veprimtarisë së transportit

 

24.04.2018

Njoftim për takim konsultativ me përfaqsues të Shoqërisë Civile për
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sipas fushës së përgjegjësisë në zbatim të pikës 8, germa b të udhëzimit Nr.7/1 datë, 28.02.2018 të MFE, për përgatitjen e programit Buxhetor Afatmesëm “2019-2021”, organizon takime me përfaqësues të shoqërisë civile në datat 26-27 Prill 2018.

Njoftimi

23.03.2018

Ftesë për Konsultim Publik

Zbatimi i ligjit Nr.120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”

 

06.02.2018

Fillimin e procedurave për  lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimet ekzistuese “Cakran-Mollaj”, “Gorisht-Kocul” dhe “Amonicë”