» Publikime të tjera

Publikime të tjera

Njoftime

12.02.2019

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) ka iniciuar përgatitjen e projektligjit “Për krijimin, mbatjejn dhe menaxhimin e rezervave minimale të sigurisë të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” dhe në zbatim të Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, do të organizojë konsultimin publik me Organet Publike dhe Grupet e Interesit në lidhje me këtë projektligj.

Arsyet kryesore të nevojshme për nxjerrjen e këtij projektligji janë:

– Ligji aktual nr. 8450, datë 14.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, te gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, i cili trajton aktualisht çështjet e rezervës së sigurisë, nuk është në përputhje të plotë me Direktivën 2009/119/EC. Gjithashtu ligji aktual vendos të gjithë detyrimin e mbajtjes së rezervës së sigurisë tek industria (shoqëritë e tregtimit me shumicë dhe rafineritë). Ndërkohë projektligji i propozuar parashikon mbajtjen e rezervës së sigurisë nga një Agjenci shtetërore dhe jo nga industria, siç është aktualisht.

– Një arsye tjetër e rëndësishme për nxjerrjen e këtij projektligji është parashikimi për mbajtjen e rezervës së sigurisë për naftën bruto deri në masën 50% të sasisë së rezervës, duke mundësuar kështu jo vetëm mbajtjen e një produkti strategjik që mund të furnizojë rafineritë vendase në kohë mungesash, por edhe uljen e tarifës së rezervës, për shkak të çmimit të ulët në krahasim me nënproduktet e rafinuara.

– Miratimi i akteve nënligjore, të cilat janë parashikuar të hartohen në zbatim të këtij projektligji, në kuadër të angazhimeve që ka vendi ynë në dokumentin e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, si anëtare e këtij organizmi ndërkombëtar.

Qëllimi i projektligjit:

– Sigurimi i bazës për krijimin, mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave të sigurisë së naftës bruto dhe nënprodukteve të saj, nëpërmjet parashikimit të procedurave të nevojshme për përdorimin e rezervave të sigurisë në rast të reduktimit të papritur deri në mungesë të furnizimit të tregut me nënprodukte të naftës bruto.

Afati:

Bazuar në gërmën b), të pikës 1, të nenit 15 “Afati për dorëzimin e komenteve dhe rekomandimeve”, të Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, palëve të interesuara u jepet koha e arsyeshme për të dërguar pranë organit publik vendimmarrës komentet dhe rekomandimet e tyre brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik.

– Komentet/rekomandimet mbi projektligjin dhe relacionin shpjegues të tij mund t’i dërgoni në adresën elektronike: ilia.gjermani@infrastruktura.gov.al

Dokumentacioni:

Projektligji

Projektvendimi

Relacioni shoqerues

04.02.2019

Shoqëria “LM ENERGY CORPORATE” sh.a. ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë se Infrastrukturës dhe Energjisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti fotovoltaik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, me kapacitet 50 MW, në zonën Sheq Marinas, Topojë, Qarku Fier.

10.01.2019

Urdhër Nr. 926. datë 28.12.2018, “Për ndërmarrjen e nismës dhe ngritjen e grupit të punës për hartimin e planit kombëtar sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta”

08.01.2019

Njoftim mbi dhënien me koncension të formës R.O.O.T, për rehabilitimin dhe vënien në punë të termocentralit Vlorë si dhe ndertimin e tubacionit fier-vlorë për furnizimin me gaz të këtij TEC-i

17.12.2018

Shoqeria “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” sh.p.k ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti fotovoltaik lundrues për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme mbi rezervuarin e Banjës, Qarku Elbasan.

12.12.2018

Në kuadrin e programit Interreg ADRION 2014-2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise është partnere në projektin: “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic–Ionian Region”/Inter-Connect.
Projekti ka filluar implementimin ne 1 Janar 2018 me kohëzgjatje 24 muaj deri ne 31 Dhjetor 2019.

Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilindja Hekurudhore në Rajonin Adriatiko-Jonia

Takimi i I

Takimi i II

Round table

13.11.2018

Raporti paraprak i Vlersimit Strategjik Mjedisor për projektin“Studimit Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri

Draft report for Strategic Enviromental Assessment for Preparation of the “Sector Study for Investment Demand in Integrated Solid Waste Managment (ISWM) in Albania”

(Draft SEA Study)

(Masterplanit të Mbetjeve)”

05.11.2018

Njoftim për konsultimin publik të projektligjit “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike”

Njoftimi

Projektligji

Raporti i vlerësimit të ndikimit

Relacioni Shoqërues

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe rekomandimet Tuaja, brenda datës 25.11.2018 në adresat: www.konsultimipublik.gov.al dhe www.infrastruktura.gov.al

01.11.2018

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/PPP të Aeroportit të Kukësit

17.09.2018

Sector Study for Investment Demand for Integrated Solid Waste Management (ISWM)

Sector Study Report

06.08.2018

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/PPP të ndërtimit dhe mirëmbajtjtes të rrugës Porti i Jahteve – Bypass Orikum – Dukat (ura e shën elizës)

Mbi pjesëmarrjen në site visit (vizita në terren) për procedurën konkuruese të dhënies me koncesion/ppp të ndërtimit dhe mirëmbajtjtes të segmentit Rrugor Milot – Balldre

19.07.2018

Raport monitorimi të Strategjisë së transportit “IPA 2016 – SCR transport supporting information for the fisrt fixed trance

28.06.2018

Ministria e Infrastrukturës dhe Energisë krijon “Indeksin e Dokumentave të Sektorit të Ujit”

www.uji.com.al

30.05.2018

Njoftim për konsultimin publik të Raportimit Kombëtar Vullnetar të Shqipërisë (RKV/VNR) për Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZHQ)

Njoftimi

Draft Raporti VNR
Axhenda e takimit

29.05.2018

Transporti ndërqytetëse udhëtarësh

 

Shprehje interesi

Vendimi Nr. 01 datë 08.05.2018 “Për miratimin e sistemit të pikëve, për vlerësimin e subjekteve pjesëmarrëse në konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Vendim Nr.02, datë 28.05.2018 “Për fillimin e konkursit të hapur, për 100 linjat ndërqytetase udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr.5628, datë 18.11.2016, të ndryshuar”

Vendim Nr.2.1, datë 28.6.2018, “Për shpalljen e fituesve për 100 linjat e udhëzimit 5628”.

Vendim 2.2, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.3, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.4, datë 6.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628

Vendim 2.5, datë 10.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat nderqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim Nr.2.6, datë 11.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim 2.7, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628”

Vendim Nr.03 datë 08.06.2018, “Për fillimin e konkursit të hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratura me udhëzimi nr.437, datë 09.05.2018”

Vendim 3.1, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat e reja ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.2. datë 24.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.3, datë 25.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.4, datë 02.08.2018, “Për  shpalljen e subjekteve fitues në konkursin e hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin nr.437”

Vendim 3.5, datë 03.08.2018 “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendimi 3.6, datë 28.08.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim Nr.04 datë 08.06.2018 “për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar.

Vendimi i Komisionit Vlerësues nr.5, datë 18.6.2018, “Shtim oraresh” në linjat ndërqytetësë

Vendim Nr.6, “Për Shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin  Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”

Vendim Nr.7, datë 4.7.2018, “Për shtim oraresh në linjat nderytetëse”

Vendim Nr.8, datë 18.7.2018, Për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse

Urdhër Nr.420, datë 24.04.2018 “Për ngritjen e komisionit vlerësues për shqyrtimin e aplikimeve dhe marrjen e vendimeve, për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit kandidat për të operuar në një linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Udhëzim Nr.437, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.5628, datë 18.11.2016, “për miratimin e rrjeteve të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”.

Udhëzim Nr.438, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin Nr.5627, datë 18.11.2016 “për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarve brenda vendit”, të ndryshuar”

Kërkesa për aplikim
Vetëdeklarim i përfaqësuesit ligjor të subjektit
Vetëdeklarim i drejtuesit të veprimtarisë së transportit

 

24.04.2018

Njoftim për takim konsultativ me përfaqsues të Shoqërisë Civile për
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sipas fushës së përgjegjësisë në zbatim të pikës 8, germa b të udhëzimit Nr.7/1 datë, 28.02.2018 të MFE, për përgatitjen e programit Buxhetor Afatmesëm “2019-2021”, organizon takime me përfaqësues të shoqërisë civile në datat 26-27 Prill 2018.

Njoftimi

17.04.2018

Njoftim për pozicion vakant

Në kuadër të Projektit fitues REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub), pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si Lead Partner ne projektin fitues REEHUB.

23.03.2018

Ftesë për Konsultim Publik

Zbatimi i ligjit Nr.120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”

 

06.02.2018

Fillimin e procedurave për  lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimet ekzistuese “Cakran-Mollaj”, “Gorisht-Kocul” dhe “Amonicë”