Shprehje Interesi - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shprehje Interesi

16.09.2020

Shoqëria “NATURAL ENERGY SYSTEM” sh.p.k ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë se Infrastrukturës dhe Energjisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti eolik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, me kapacitet 3 MW, në Zonën e Semanit, Bashkia Fier, Qarku Fier. (Njoftimi)

 

12.06.2020

Njoftim Paraprak për Zhvillimin e procedurës së Prokurimit “Rishikimi i Studimit të Fizibilitetit dhe Hartimi i Projektit të Detajuar Inxhinierik “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë””

Informacion mbi ekuivalentimin e licenës për shoqëritë e huaja dhe individë të cilët shprehin interes për marrjen pjesë në procedurën e prokurimit “Rishikimi i Studimit të Fizibilitetit dhe Hartimi i Projektit të Detajuar Inxhinierik “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë””

08.06.2020

Njoftim për shfuqizim i masës Pezullimit të Procedurës Konkurruese të zgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut

Announcement for  repealed the competitive Procedure Suspension measure for of the competitive procedure for election selection in the capital of the Market Operator

10.04.2020

Njoftimi për pezullimin e procedurës konkurruese për zgjedhjen e zgjedhjeve në kapitalin e Operatorit të Tregut

Announcement for the suspension of the competitive procedure for election selection in the capital of the Market Operator

 

02.03.2020

Njoftimi i procedurës konkurruese të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut

 

Në mbështetje të nenit 57, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” (të ndryshuar), VKM Nr. 322, datë 15.05.2019 dhe VKM Nr. 609, datë 11.09.2019, është vendosur krijimi i Operatorit të Tregut (Bursa Shqiptare e Energjisë), si struktura përgjegjëse për menaxhimin dhe administrimin e tregut të organizuar nëpermjet platformës së tregut, i cili do të operojë në fushën e shkëmbimit të energjisë elektrike në Shqipëri, në formën e një shoqërie aksionare, të ndarë financiarisht dhe ligjërisht nga “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a..

Përzgjedhja e personave të tjerë juridikë që do të bëhen pjesë në strukturën e pronësisë së kapitalit të Operatorit të Tregut (pervec “Operatorit te Sistemit të Transmetimit” sh.a. – OST sh.a.) do të kryhet permes procedurës konkuruese përzgjedhëse, nga Komisioni i Posacem i ngritur nga Ministri i MIE dhe Ministri i MFE.

Kapitali fillestar i shoqerise do te jete 250.000.000,00 (dyqind e pesedhjete milion) leke dhe eshte i ndare 250.000,00 (dyqind e pesedhjete mije) aksione me vlere nominale 1.000,00 (nje mije) leke secili. Cdo aksion ka vlere te barabarte.

Numri i  aksioneve në dispozicion të subjekteve që mund të jenë pjesë e strukturës së pronësisë së kapitalit të Operatorit të Tregut, do të jetë:

  1. a)  Operatorë të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike – TSO (perjashtuar OST sh.a.) – 51.250,00 (pesëdhjetë e njëmijë e dyqind e pesëdhjetë) aksione (ekuivalent me 20,5 % të kapitalit aksionar)
  2. b)  Operatorë me Eksperiencë Ndërkombëtare – OEN – 61.250,00 (gjashtedhjete e njemije e dyqind e pesedhjete) aksione (ekuivalent me  24,5 % të kapitalit aksionar);
  3. c)  Pjesëmarrës në Tregun e Energjisë Elektrike – PTE – 25.000,00 (njezet e pesemije) aksione (ekuivalent me 10 % të kapitalit aksionar);
  4. d)  Institucione Financiare Ndërkombëtare – IFN-të – 25.000,00 (njezet e pesemije) aksione (ekuivalent me 10 % të kapitalit aksionar).

Secili pjesmarrës duhet të paraqesë vetëm një propozim vetëm për një kategori te sipërpërmendur.

Numri i aksioneve te rezervuar per Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a. – OST sh.a. do te jete 87.500,00 (tetedhjetë e shtatë mijë e pesëqind) ekuivalenti me 35% e kapitalit te shoqerisë së Operatorit të Tregut. Në varësi të zhvillimit të procedurës konkurruese të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut, kjo perqindje do te rritet ne perputhje me parashikimet e këtyre Dokumentave te Procedurës Konkuruese për Përzgjedhjen dhe VKM Nr. 609, datë 11.09.2019.

 

Njoftimi i procedures konkurruese të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e operatorit të tregut

Notice on the competitive procedure for the selection of participants in the market operator share capital

 

 

25.11.2019

Contract Award Notice for “Request for Expression of Interest “Technical Assistance to the Ministry of Infrastructure and Energy MIE/OSHEE/OST on Establishing of the Metering Strategy and Standard Policies of the Albanian Power Sector””

19.11.2019

Ftesë për Shërbim Konsulence, për paketën WP3 të Projektit G.A.T.E (Greece Albania Trans-Sectorial Energy)

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

06.09.2019
Request for Expression of Interest “Technical Assistance to the Ministry of Infrastructure and Energy MIE/OSHEE/OST on Establishing of the Metering Strategy and Standard Policies of the Albanian Power Sector”

18.07.2019

Ftesë për Ofertë

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të bleje truall dhe godine për ushtrimin e veprimtarisë së administrates së Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat (dokumenti)

Call for Expression of Interest
Supporting the Ministry of Infrasrtucture and Energy to implement the new European Electronic Communications Code and the open Internet access regulation

 

17.12.2018

Shoqeria “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” sh.p.k ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti fotovoltaik lundrues për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme mbi rezervuarin e Banjës, Qarku Elbasan.

 

23.08.2018

Notification
For participation in the pre-bidding meeting and site visit of the bidding procedure for the selection of the project that will get support measures for the construction of the photovoltaic plant in the zone of Akërni (Vlorë)

Document

Njoftim

Për pjesëmarrjen në takimin para-ofertës dhe vizita në terren për procesin konkurrues për përzgjedhjen e projektit që do të përfitojë masat mbështetëse për ndërtimin e impiantit fotovoltaik në zonën e Akërnisë (Vlorë)

Dokumenti

 

07.08.20118

Call for Expressions of Interest (EOI)

The Albanian Energy Efficiency Agency is inviting firms/companies focused on the Energy Efficiency Sector and RES in Albania to submit Expressions of Interest related to the EES and RES development for IPA 2014 Action Program for Albania, 2014/032-813, to be implemented under indirect management from Central Finance and Contracting Unit in Albania.
Expressions of Interest

31.07.2017

Ftesë për shprehje interesi prej investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në industrinë e nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit me synim shfrytëzimin kompleks dhe racional të lëndës parë minerare  nëpërmjet përpunimit të plotë në vend deri në produkte finale tela e kabllo, me sinkronizim edhe riciklimin e mbetjeve metalike të bakrit e lidhjeve të tij, si një vlerë e shtuar për rritjen e të ardhurave, kontributit në GDP, eksport dhe punësim.

Për një informacion më të plotë të kësaj ftese për shprehje interesi, MEI ka përgatitur dokumentin  bashkelidhur:

Oferte tekniko-tregtare per ofrimin e objekteve te lira minerare per shfrytëzim, zhvillim dhe administrim afatgjate

Invitation for expressions of interest from domestic and foreign investors to invest in the copper extraction and processing industry with the aim of complex and rational use of the first mineral resource through complete processing in the country to final wire and cable products, synchronization and recycling Copper and its alloys, as an added value for income growth, GDP contribution, export and employment.

For more complete information on this call for expressions of interest, MEI has prepared the attached document:

“Technical- Commercial offer for the provision of free mining and processing facilities of the copper industry for use development and long-term administration”

25.04.2018

Invitation – Pre-qualification Albania Railways Project

Rehabilitation of the Durres – Tirana Railway Line and construction of a New Railway Line to Tirana International Airport.

This Invitation for Prequalification follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, Project Procurement Notices

(http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395273650424&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout)

Procurement Ref.: 8848-GPN-48466.
Albanian Railways (Hekurudha Shqiptare sh.a. “HSH”), hereinafter referred to as “the Client”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development, hereinafter referred to as “the Bank”, towards the cost of Rehabilitation of the Durres – Tirana Railway Line and construction of a New Railway Line to Tirana International Airport.

Please below you can fing the following documents:

Albanian Railway DTM 48466 Invitation for PQ
PQ Durres Tirana PTT -TIA Railway Line

05.04.2018

Invitation for Expression of Interest – Pre-qualification of an international open bidding procedure

International Management Advisory Services Contractor (MASC) at Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a (OSHEE)

Please use the following website to contact focal point for the pre-qualification

http://www.financial-cooperation.com/Tenders/ALB/OSHEE-MASC.htm

 

08.03.2018

Invitation for express of interest

Albpetrol JSC hereby announces the declaration of free oil fields in Albania that are under the administration of Albpetrol.

Any interested party might apply for the following free oil fields:

  • Gorisht-Kocul oilfield
  • Cakran-Mollaj oilfield
  • Amonica oilfield

Whoever concerned in entering into a Petroleum Agreement with Albpetrol JSC for the abovementioned oilfields must file and officially submit via mail the Application Form and all the corresponding documents as specified in the Application Form.

The Application Form and the relevant documents must be authentic and signed in each page by the interested parties and also must contain the official seal of the company.

The Application Form and the relevant documents must be submitted for each oilfield separately, at the following address: Albpetrol sh.a., Fier-Patos National Street, 7th Km, Patos, Albania.

Any Application Form and document submitted at MIE will be forwarded to Albpetrol for evaluation within 10 days period.

The delivery of the Application Form and any other relevant documentation shall be considered as an official express of interest by the applying subject.
All applications must be officially submitted to Albpetrol no later than 31st of March 2018, 15.00 hrs (local time). No application shall be accepted after the final deadline as specified herein.
Any interested party in acquiring the technical Data Package and submitting the Proposals for the abovementioned oilfields must go through the following process:
1. First step for the applicant is to get into the contact with Albpetrol representative Mr. Bardhyl Leka. Either through a “face to face” meeting or by email through bardhyl.leka@albpetrol.al. At this moment the applicant is introduced with the whole process, starting with the Non-Disclosure Declaration which is agreed and signed by the applicant for each Data Package in two copies for each. One copy goes to Albpetrol Archive and the other one is left with the applicant.
2. At the same moment the applicant must have the following documents:
a. Authorization from the company as legal representative for the process
b. A photocopy of the representative’s ID
c. An official request from the applying company. This must be signed and stamped.
3. The applicant is then instructed and / or led to Financial Directory of Albpetrol which issues a VAT invoice and also instruct the applicant to make the payment for the Data Packages through one of the Albpetrol’s Bank account numbers
4. After the payment is been confirmed, the applicant submits the coupon to Albpetrol’s Archive and then finally gets the Data Package for each field which include:
a. Hard copy of Data Package in Albanian Language
b. Hard copy of Data Package in English
c. E-copy of the above mentioned recorded in a CD
5. On the next time stage, based on the data package, the applicant submits their proposal in a closed envelope which is kept in Albpetrol’s Archive in a safe. The submissions of the proposals are due on 31st of March 2018. After that date all the proposals are then open at the same time on the eyes of all the members of the Commission for the Evaluation of the Proposals

Please be advised that all technical data regarding any of these oilfields are subject to a fee of 6,500 USD (VAT included) per data package. For more information please contact Mr. Bardhyl Leka.

1.Urdheri i Ministrit Nr. 150 dt. 06.02.2018
2.Ligji 7746 I integruar
3. Rregullore e Procedures te Miratimit te Marreveshjeve Hidrokarbure dhe License Marreveshjeve (se bashku me ndryshimin me Urdher Ministri nr.121 dt.08.05.2015)
4.Pershkrimi I procedures së aplikimit/Procedure for the application
5.Formulari i Aplikimit /Application Form

6.Hartat e vendburimeve

7. Non-disclosure declaration Shqip English

31.07.2017

Ftesë për shprehje interesi prej investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në industrinë e nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit me synim shfrytëzimin kompleks dhe racional të lëndës parë minerare  nëpërmjet përpunimit të plotë në vend deri në produkte finale tela e kabllo, me sinkronizim edhe riciklimin e mbetjeve metalike të bakrit e lidhjeve të tij, si një vlerë e shtuar për rritjen e të ardhurave, kontributit në GDP, eksport dhe punësim.

Për një informacion më të plotë të kësaj ftese për shprehje interesi, MEI ka përgatitur dokumentin  bashkelidhur:

Oferte tekniko-tregtare per ofrimin e objekteve te lira minerare per shfrytëzim, zhvillim dhe administrim afatgjate

Invitation for expressions of interest from domestic and foreign investors to invest in the copper extraction and processing industry with the aim of complex and rational use of the first mineral resource through complete processing in the country to final wire and cable products, synchronization and recycling Copper and its alloys, as an added value for income growth, GDP contribution, export and employment.

For more complete information on this call for expressions of interest, MEI has prepared the attached document:

“Technical- Commercial offer for the provision of free mining and processing facilities of the copper industry for use development and long-term administration”

Pika kontakti ne MEI:

-Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit te Minierave

-Drejtoria e Politikave, Zhvillimit te Industrise dhe Standardeve Teknike

-Titullaret e Ministrise

Contact Points in MEI:

– Directorate for Mining Policy and Development

– Directorate for Policy, Industrial Development and Technical Standards

– Ministry Officials

01.04.2017

 Announcement

Application Form(English)

Application Form(Albanian)

18.02.2017

Request for Expresssions Interest “Greece – Albania IPA Cross‐Border Programme” has been approved by the European Commission Decision No. Ε(2008) 4708 on 5/9/2008, Albania and Greece will develop the project  Greece /Albania Energy Tourism (GALET) focus on “Energy & Environmental Friendly Tourism ‐ Planning &Demonstrative Actions”

 

20.11.2015

Promovim mundësie investimi (anglisht)

Shprehje interesi për investime të mundshme në fushën e industrisë(ish-objekte industriale)