Shprehje Interesi - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shprehje Interesi

16.12.2022

Ftesë për Shprehje Interesi

Shoqëria Albpetrol Sh.a njofton shpalljet e Bllokut të kërkimit në Shqipëri, i cili është nën administrimin e Albpetrol Sh. A.

Çdo palë e interesuar mund të aplikojë për Bllokun e lirë të Kërkimit si më poshtë:

 • Blloku i Velçës

Çdo palë e interesuar të hyjë në Marrëveshje Hidrokarbure me shoqërinë Albpetrol SH. A. për bllokun e mësipërm, duhet të dorëzojë zyrtarisht me postë Formularin e Aplikimit dhe dokumentet e tjera, sipas përshkrimit në Formularin e Aplikimit.

Formulari i Aplikimit dhe dokumentet shoqëruese duhet të jenë origjinale, të firmosura dhe vulosura në çdo faqe nga palët e interesuara dhe duhet të përmbajnë vulën zyrtare të shoqërisë.

Formulari i Aplikimit dhe dokumentet shoqëruese duhet të dorëzohen në adresën: Albpetrol SH. A, Rr. Nacionale Fier-Patos, Km.7, Patos, Shqipëri.

Dorëzimi i Formularit të Aplikimit dhe dokumenteve shoqëruese do të konsiderohet si një shprehje zyrtare interesi nga subjekti aplikues.

Aplikimet duhet të dorëzohen zyrtarisht në Albpetrol SH.A. jo më vonë se data 15 Mars 2023, ora 15:30 (ora lokale). Aplikimet e mbërritura pas afatit zyrtar nuk do të pranohen.

Çdo palë e interesuar për të marrë Paketën me të Dhënat Teknike të fushave të mësipërme nga Albpetrol SH. A duhet të paraqesë një kërkesë zyrtare me email tek personi i kontaktit i caktuar për këtë çështje, Z. Arqile Piperi, me adresë elektronike: drejtoriteknik@gmail.com

Ju lutem kini parasysh se Paketa me të Dhënat Teknike për bllokun e lire të “Velçës” është subjekt me pagese. Për më shumë informacion ju lutemi kontaktoni me Z. Arqile Piperi.

Blerja e Paketës me të Dhënat Teknike është një parakusht i detyrueshëm për palët e interesuara. Mos zbatimi i këtij kushti do të sjellë skualifikimin e aplikimit.

Urdhëri i Ministrit Nr.268, datë 11.11.2022 “Për disa ndryshime në Urdhërin e Ministrit Nr.169, datë 13.09.2022 “Fillimin e procedurave për lidhjen e marrveshjeve hidrokarbure për bllokun “5” dhe bllokun “Velçë”””

Formulari Aplikimit

Application Form

Harta Gjeologjike Blloku Velçë

Dokument Shtesë

 

Tryezat e Partneritetit

Në kuadër të proceseve të Integrimit si dhe në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për format e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për Integrimin Evropian”, në vijim gjeni ftesat për pjesëmarje për kapitujt 10, 14, 15, dhe 21.

Kapitulli 10 “Shoqëria e informacionit dhe media”

Kapitulli 14 “Politikat e transportit” 

Kapitulli 15 “Energjia”

Kapitulli 21 Rrjetet Transevropiane”

 

26.10.2021

Ftesë për “Rehabilitimi me Efiçencë Energjetike i Konviktit të Qutetit Studenti Nr.1, Tiranë”.

Ftesa

Clarifications Release I (05 November 2021)

Clarifications Release II (12 November 2021)

05.08.2021

Thirrje për pjesëmarrje

“Thirrje për pjesëmarrje të stundentëve dhe profesionistëve për të konkurruar në Edicionin 2021 të ITU Inteligjenës Artificiale

30.06.2021

Ftesë për shprehje interesi

“Asistencën Teknike në Shërbimin Universal dhe Skemat e Financimit / Ndihmës Shtetërore në lidhje me Broadband në Shqipëri

22.06.2021

Ministria e Infrastrukturës dhe e Energjisë (MIE) e Republikës së Shqipërisë po hap një proces konkurrues për impiantet për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia e erës (eolike) me kapacitet të lartë dhe me vendndodhje në tokë.

MIE fton Ofertuesit Potencialë të identifikojnë dhe të propozojnë vendndodhje të përshtatshme për projektimin, financimin, ndërtimin dhe operimin e një impianti eolik të ri në tokë.

Për të ndihmuar Ofertuesit Potencialë, MIE ka porositur një analizë të përgjithshme të erës të territorit shqiptar për të treguar zonat potencialisht të përshtatshme për zhvillimin e projekteve të reja eolike si dhe zonat e papërshtatshme/të papranueshme për zhvillimin e projekteve të energjisë së erës të përcaktuara si “të kufizuara” ose “zona të ndaluara”[1]. Studimi mund të aksesohet në faqen https:/www.infrastruktura.gov.al/shprehje-interesi/.

Pjesëmarrja në këtë proces konkurrues lejohet vetëm për projekte me një kapacitet minimal prej 10 MW dhe kapacitet maksimal prej 75 MW. Nëpërmjet këtij procesi konkurrues MIE do të përzgjedhë Projekte më një kapacitet të përgjithshëm prej 100 MW të cilët do të përfitojnë masat mbështetëse që përshkruhen më poshtë. Autoriteti Kontraktues, më vonë mund të vendosë  që të rrisë kapacitetin total të tenderuar deri në 150 MW[2].

Çdo Ofertues i Përzgjedhur do të lidhë një Marrëveshje për Zhvillimin e Projektit dhe një Kontratë për Diferencë (CfD) për të shitur 100% të prodhimit të energjisë nga Projekti i tij me masa mbështetëse me çmim fiks, të barabartë me Ofertën e tij Financiare në Procedurën Konkurruese. PPA-ja do të konvertohet në një Kontratë për Diferencë (CfD) me ndodhjen e një Rasti Konvertimi (kur në Shqipëri do të jetë operacional një treg i ditës në avancë funksional, kalim që do të vendoset bazuar në kushtet të paracaktuara).

Mbështetja do të jepet direkt në formën e një Kontrate për Diferencë nëse një Vlerësim i Gatishmërisë së Tregut përfundon deri në datën e publikimit të KPP (dmth. një treg funksional i ditës në avancë dhe OER jane krijuar).

Procesi Konkurrues do të kryhet në dy faza:

  1. Kërkesa për Kualifikim (KPK) synon para-kualifikimin e Ofertuesve Potencialë që gëzojnë eksperiencën e duhur teknike, burimet financiare dhe pozitën ligjore për të përfunduar një Projekt.
  2. Kërkesa për Propozim (KPP)  gjatë së cilës secili nga Ofertuesit e Para-Kualifikuar ëduhet të provojë realizueshmërinë e projektit në vendndodhjen e propozuar dhe  të dorëzojë një Ofertë Financiare.

 

[1]Ju lutemvini re se studimi për vendndodhjen është përditësuar në lidhje me përcaktimin e vendndodhjeve me status Kandidat Emerald si“zonë e ndaluar”.

[2] Autoriteti Kontraktues, mund të vendosë  që të rrisë kapacitetin total  te tenderuar deri në 150 MW në muajt e ardhshëm pas  miratimit  të një  vendimi përfundimtar për Objektivat e vitit 2030 për  prodhimin e   energjisë elektrike  nga burimet e rinovueshme (BR).

Ftesa

Raporti i studimit të zonave  me erë

Memorandum Teknik

11.05.2021

Njoftim për shtyrjen e afatit të dorëzimit të ofertave konkuruese të DPSHTRR-së

05.05.2021

Ftesë për ofertë: “Blerje trualli dhe godine për sistemimin e punonjësve të DPSHTRR-së”

18.03.2021

Njoftim për aplikim për Bllokun B dhe Bllokun E në tokë – Application announcement for the Block B and Block E, onshore

In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, dated 28.07.1993, which authorizes the Ministry to enter into a Petroleum Agreement with foreign and/or local companies, in order to invest for petroleum exploration and production in territory of Albania, the Ministry of Infrastructure and Energy, through the Order of Minister no. 102, dated February 18, 2021, offers Block B and Block E onshore for exploration.

Interested parties are invited to submit applications for this block in accordance with the attached document “Albania-Tender”.

Invitation to Bid-Block B & E (click here)

24.12.2020

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton zyrtarisht se në tremujorin e parë të 2021, do të zhvillojë ankandin e parë për ndërtimin parqeve eolike, të cilat do të kontribuojnë në diversifikimin e mëtejshëm të burimeve energjitike të vendit, duke prodhuar  energji të pastër.

Ankandi do ti japë mundësinë ofertuesve të propozojnë projekte me një kapacitet minimal prej 30 MW dhe një kapacitet maksimal prej 75 MW, nga ku MIE do të përzgjedhë për të mbështetur me PPA projekte me një total prej 130 MW.

Ky njoftim paraprak përpara shpalljes së ankandit i vjen në ndihmë investitorëve, duke i ftuar që në ndërkohë të identifikojnë dhe zonën ku do të ndërtojnë impiantin eolik, në mënyrë që të përdorin të gjithë kohën e disponueshme nga shpallja e ankdandit e deri te hapja e ofertave për të kryer matjet e nevojshme në zonë, pasi këto matje kërkojnë 12-15 muaj.

Në ndihmë të tyre vendosim dhe një studim, i cili gjendet bashkëlidhur këtij njoftimi.

Studimi është financuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO), me mbështetjen e BERZH-it. Ky raport teknik rekomandon zonat potenciale me energji nga era dhe shmang permës hartave të gjitha zonat e mbrojtura dhe ato ku nuk mund të vendosen parqet eolike.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përfiton nga rasti për të falenderuar BERZH për mbështetjen politike, financiare dhe teknike që na kanë ofruar, jo vetëm në këtë proces, por në krejt sektorin e energjitik, me një fokus të rëndësishëm në burimet e rinovueshme.

Lutemi të konsultoheni rregullisht me faqen zyrtare të Ministrisë për njoftime të mëtejshme në lidhje me zhvillimin e ankandit të parë eolik në Shqipëri.

EN – Wind Announcement document

AL – Dokumenti Njoftimit për Energjinë nga Era

EN – Wind Siting Main Document: (i) Technical Memorandum; and (ii) full Study.

AL – Dokumentet Kryesore për zhvillimin e projekteve të energjisë së erës në Shqipëri, (i) Memorandumi Teknik; and (ii) Studimi i plotë.

Albanian Wind Siting Data – Package

04.12.2020

Ftesë për shprehje interesi

Shoqëria Albpetrol sh.a njofton shpalljet e dy fushave të gazit të lira në Shqipëri, të cilat janë nën administrimin e Albpetrol.

Çdo palë e interesuar mund të aplikojë për fushat e lira të gazit si më poshtë:

 • Fusha e Povelçës
 • Fusha e Frakullës

Çdo palë e interesuar të hyjë në Marrëveshje Hidrokarbure me shoqërinë Albpetrol sh.a për fushat e mësipërme, duhet të dorëzojë zyrtarisht me postë Formularin e Aplikimit dhe dokumentet e tjera, sipas pëshkrimit në Formularin e Aplikimit.

Formulari i Aplikimit dhe dokumentet shoqëruese duhet të jenë origjinale, të firmosura dhe vulosura në çdo faqe nga palët e interesuara dhe duhet të përmbajnë vulën zyrtare të shoqërisë.

 Formulari i Aplikimit dhe dokumentet shoqëruese duhet të dorëzohen veçmas për secilën fushë të lirë në adresën: Albpetrol sh.a, Rr. Nacionale Fier-Patos, Km.7, Patos, Shqipëri.

Dorëzimi i Formularit të Aplikimit dhe dokumenteve shoqëruese do të konsiderohet si një shprehje zyrtare interesi nga subjekti aplikues.

Aplikimet duhet të dorëzohen zyrtarisht në Albpetrol jo më vonë se data 5 Mars 2021, ora 15:00 (ora lokale). Aplikimet e mbërritura pas afatit zyrtar nuk do të pranohen.

Çdo palë e interesuar për të marrë Paketën me të Dhënat Teknike të fushave të mësipërme nga Albpetrol sh.a duhet të paraqesë një kërkesë zyrtare me email tek personi i kontaktit i caktuar për këtë çështje, Z. Arqile Piperi, me adresë elektronike: arqile.piperi@albpetrol.al.

Ju lutem kini parasysh se Paketa me të Dhënat Teknike për këto fusha të lira është subjekt i një pagese prej 6500 $ (TVSH e përfshirë). Për më shumë informacion ju lutemi kontaktoni me Z. Arqile Piperi.

Blerja e Paketës me të Dhënat Teknike është një parakusht i detyrueshëm për palët e interesuara. Mos zbatimi i këtij kushti do të sjellë skualifikimin e aplikimit.

 

19.11.2020

Njoftim i Kontratës

Përzgjedhja e ofertuesit të suksesshëm për dizajnin, financimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Faciliteti Fotovoltaik Diellor, me një kapacitet të instaluar prej 70 MWp (fuqia maksimale) si pjesë e masave mbështetëse, për blerjen e energjisë së prodhuar nga të tillë kapaciteti dhe një kapacitet shtesë i instaluar prej 30 MWp, i cili nuk do të jetë pjesë e masave mbështetëse (gjithsej 100 MWp të kapacitetit të instaluar) që do të vendosen në Zonën Spitalla, Durrës, Shqipëri (Projekti). (Njoftimi)

12.11.2020

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), fton subjektet të cilat ushtrojnë veprimtarinë e sigurimit të detyrueshëm të automjeteve rrugore, nën vullnetin e tyre të lirë, të dorëzojnë kërkesat e tyre, shprehje interesi për marrje me qira të posteve të punës në sallat e shërbimeve, brenda Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, për ushtrimin e aktivitetit të tyre.

12.06.2020

Njoftim Paraprak për Zhvillimin e procedurës së Prokurimit “Rishikimi i Studimit të Fizibilitetit dhe Hartimi i Projektit të Detajuar Inxhinierik “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë””

Informacion mbi ekuivalentimin e licenës për shoqëritë e huaja dhe individë të cilët shprehin interes për marrjen pjesë në procedurën e prokurimit “Rishikimi i Studimit të Fizibilitetit dhe Hartimi i Projektit të Detajuar Inxhinierik “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë””

08.06.2020

Njoftim për shfuqizim i masës Pezullimit të Procedurës Konkurruese të zgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut

Announcement for  repealed the competitive Procedure Suspension measure for of the competitive procedure for election selection in the capital of the Market Operator

10.04.2020

Njoftimi për pezullimin e procedurës konkurruese për zgjedhjen e zgjedhjeve në kapitalin e Operatorit të Tregut

Announcement for the suspension of the competitive procedure for election selection in the capital of the Market Operator

 

02.03.2020

Njoftimi i procedurës konkurruese të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut

 

Në mbështetje të nenit 57, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” (të ndryshuar), VKM Nr. 322, datë 15.05.2019 dhe VKM Nr. 609, datë 11.09.2019, është vendosur krijimi i Operatorit të Tregut (Bursa Shqiptare e Energjisë), si struktura përgjegjëse për menaxhimin dhe administrimin e tregut të organizuar nëpermjet platformës së tregut, i cili do të operojë në fushën e shkëmbimit të energjisë elektrike në Shqipëri, në formën e një shoqërie aksionare, të ndarë financiarisht dhe ligjërisht nga “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a..

Përzgjedhja e personave të tjerë juridikë që do të bëhen pjesë në strukturën e pronësisë së kapitalit të Operatorit të Tregut (pervec “Operatorit te Sistemit të Transmetimit” sh.a. – OST sh.a.) do të kryhet permes procedurës konkuruese përzgjedhëse, nga Komisioni i Posacem i ngritur nga Ministri i MIE dhe Ministri i MFE.

Kapitali fillestar i shoqerise do te jete 250.000.000,00 (dyqind e pesedhjete milion) leke dhe eshte i ndare 250.000,00 (dyqind e pesedhjete mije) aksione me vlere nominale 1.000,00 (nje mije) leke secili. Cdo aksion ka vlere te barabarte.

Numri i  aksioneve në dispozicion të subjekteve që mund të jenë pjesë e strukturës së pronësisë së kapitalit të Operatorit të Tregut, do të jetë:

 1. a)  Operatorë të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike – TSO (perjashtuar OST sh.a.) – 51.250,00 (pesëdhjetë e njëmijë e dyqind e pesëdhjetë) aksione (ekuivalent me 20,5 % të kapitalit aksionar)
 2. b)  Operatorë me Eksperiencë Ndërkombëtare – OEN – 61.250,00 (gjashtedhjete e njemije e dyqind e pesedhjete) aksione (ekuivalent me  24,5 % të kapitalit aksionar);
 3. c)  Pjesëmarrës në Tregun e Energjisë Elektrike – PTE – 25.000,00 (njezet e pesemije) aksione (ekuivalent me 10 % të kapitalit aksionar);
 4. d)  Institucione Financiare Ndërkombëtare – IFN-të – 25.000,00 (njezet e pesemije) aksione (ekuivalent me 10 % të kapitalit aksionar).

Secili pjesmarrës duhet të paraqesë vetëm një propozim vetëm për një kategori te sipërpërmendur.

Numri i aksioneve te rezervuar per Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a. – OST sh.a. do te jete 87.500,00 (tetedhjetë e shtatë mijë e pesëqind) ekuivalenti me 35% e kapitalit te shoqerisë së Operatorit të Tregut. Në varësi të zhvillimit të procedurës konkurruese të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut, kjo perqindje do te rritet ne perputhje me parashikimet e këtyre Dokumentave te Procedurës Konkuruese për Përzgjedhjen dhe VKM Nr. 609, datë 11.09.2019.

 

Njoftimi i procedures konkurruese të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e operatorit të tregut

Notice on the competitive procedure for the selection of participants in the market operator share capital

 

 

25.11.2019

Contract Award Notice for “Request for Expression of Interest “Technical Assistance to the Ministry of Infrastructure and Energy MIE/OSHEE/OST on Establishing of the Metering Strategy and Standard Policies of the Albanian Power Sector””

19.11.2019

Ftesë për Shërbim Konsulence, për paketën WP3 të Projektit G.A.T.E (Greece Albania Trans-Sectorial Energy)

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

06.09.2019
Request for Expression of Interest “Technical Assistance to the Ministry of Infrastructure and Energy MIE/OSHEE/OST on Establishing of the Metering Strategy and Standard Policies of the Albanian Power Sector”

18.07.2019

Ftesë për Ofertë

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të bleje truall dhe godine për ushtrimin e veprimtarisë së administrates së Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat (dokumenti)

Call for Expression of Interest
Supporting the Ministry of Infrasrtucture and Energy to implement the new European Electronic Communications Code and the open Internet access regulation

 

17.12.2018

Shoqeria “STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA” sh.p.k ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti fotovoltaik lundrues për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme mbi rezervuarin e Banjës, Qarku Elbasan.

 

23.08.2018

Notification
For participation in the pre-bidding meeting and site visit of the bidding procedure for the selection of the project that will get support measures for the construction of the photovoltaic plant in the zone of Akërni (Vlorë)

Document

Njoftim

Për pjesëmarrjen në takimin para-ofertës dhe vizita në terren për procesin konkurrues për përzgjedhjen e projektit që do të përfitojë masat mbështetëse për ndërtimin e impiantit fotovoltaik në zonën e Akërnisë (Vlorë)

Dokumenti

 

07.08.20118

Call for Expressions of Interest (EOI)

The Albanian Energy Efficiency Agency is inviting firms/companies focused on the Energy Efficiency Sector and RES in Albania to submit Expressions of Interest related to the EES and RES development for IPA 2014 Action Program for Albania, 2014/032-813, to be implemented under indirect management from Central Finance and Contracting Unit in Albania.
Expressions of Interest

31.07.2017

Ftesë për shprehje interesi prej investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në industrinë e nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit me synim shfrytëzimin kompleks dhe racional të lëndës parë minerare  nëpërmjet përpunimit të plotë në vend deri në produkte finale tela e kabllo, me sinkronizim edhe riciklimin e mbetjeve metalike të bakrit e lidhjeve të tij, si një vlerë e shtuar për rritjen e të ardhurave, kontributit në GDP, eksport dhe punësim.

Për një informacion më të plotë të kësaj ftese për shprehje interesi, MEI ka përgatitur dokumentin  bashkelidhur:

Oferte tekniko-tregtare per ofrimin e objekteve te lira minerare per shfrytëzim, zhvillim dhe administrim afatgjate

Invitation for expressions of interest from domestic and foreign investors to invest in the copper extraction and processing industry with the aim of complex and rational use of the first mineral resource through complete processing in the country to final wire and cable products, synchronization and recycling Copper and its alloys, as an added value for income growth, GDP contribution, export and employment.

For more complete information on this call for expressions of interest, MEI has prepared the attached document:

“Technical- Commercial offer for the provision of free mining and processing facilities of the copper industry for use development and long-term administration”

25.04.2018

Invitation – Pre-qualification Albania Railways Project

Rehabilitation of the Durres – Tirana Railway Line and construction of a New Railway Line to Tirana International Airport.

This Invitation for Prequalification follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, Project Procurement Notices

(http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395273650424&d=Mobile&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout)

Procurement Ref.: 8848-GPN-48466.
Albanian Railways (Hekurudha Shqiptare sh.a. “HSH”), hereinafter referred to as “the Client”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development, hereinafter referred to as “the Bank”, towards the cost of Rehabilitation of the Durres – Tirana Railway Line and construction of a New Railway Line to Tirana International Airport.

Please below you can fing the following documents:

Albanian Railway DTM 48466 Invitation for PQ
PQ Durres Tirana PTT -TIA Railway Line

05.04.2018

Invitation for Expression of Interest – Pre-qualification of an international open bidding procedure

International Management Advisory Services Contractor (MASC) at Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a (OSHEE)

Please use the following website to contact focal point for the pre-qualification

http://www.financial-cooperation.com/Tenders/ALB/OSHEE-MASC.htm

 

08.03.2018

Invitation for express of interest

Albpetrol JSC hereby announces the declaration of free oil fields in Albania that are under the administration of Albpetrol.

Any interested party might apply for the following free oil fields:

 • Gorisht-Kocul oilfield
 • Cakran-Mollaj oilfield
 • Amonica oilfield

Whoever concerned in entering into a Petroleum Agreement with Albpetrol JSC for the abovementioned oilfields must file and officially submit via mail the Application Form and all the corresponding documents as specified in the Application Form.

The Application Form and the relevant documents must be authentic and signed in each page by the interested parties and also must contain the official seal of the company.

The Application Form and the relevant documents must be submitted for each oilfield separately, at the following address: Albpetrol sh.a., Fier-Patos National Street, 7th Km, Patos, Albania.

Any Application Form and document submitted at MIE will be forwarded to Albpetrol for evaluation within 10 days period.

The delivery of the Application Form and any other relevant documentation shall be considered as an official express of interest by the applying subject.
All applications must be officially submitted to Albpetrol no later than 31st of March 2018, 15.00 hrs (local time). No application shall be accepted after the final deadline as specified herein.
Any interested party in acquiring the technical Data Package and submitting the Proposals for the abovementioned oilfields must go through the following process:
1. First step for the applicant is to get into the contact with Albpetrol representative Mr. Bardhyl Leka. Either through a “face to face” meeting or by email through bardhyl.leka@albpetrol.al. At this moment the applicant is introduced with the whole process, starting with the Non-Disclosure Declaration which is agreed and signed by the applicant for each Data Package in two copies for each. One copy goes to Albpetrol Archive and the other one is left with the applicant.
2. At the same moment the applicant must have the following documents:
a. Authorization from the company as legal representative for the process
b. A photocopy of the representative’s ID
c. An official request from the applying company. This must be signed and stamped.
3. The applicant is then instructed and / or led to Financial Directory of Albpetrol which issues a VAT invoice and also instruct the applicant to make the payment for the Data Packages through one of the Albpetrol’s Bank account numbers
4. After the payment is been confirmed, the applicant submits the coupon to Albpetrol’s Archive and then finally gets the Data Package for each field which include:
a. Hard copy of Data Package in Albanian Language
b. Hard copy of Data Package in English
c. E-copy of the above mentioned recorded in a CD
5. On the next time stage, based on the data package, the applicant submits their proposal in a closed envelope which is kept in Albpetrol’s Archive in a safe. The submissions of the proposals are due on 31st of March 2018. After that date all the proposals are then open at the same time on the eyes of all the members of the Commission for the Evaluation of the Proposals

Please be advised that all technical data regarding any of these oilfields are subject to a fee of 6,500 USD (VAT included) per data package. For more information please contact Mr. Bardhyl Leka.

1.Urdheri i Ministrit Nr. 150 dt. 06.02.2018
2.Ligji 7746 I integruar
3. Rregullore e Procedures te Miratimit te Marreveshjeve Hidrokarbure dhe License Marreveshjeve (se bashku me ndryshimin me Urdher Ministri nr.121 dt.08.05.2015)
4.Pershkrimi I procedures së aplikimit/Procedure for the application
5.Formulari i Aplikimit /Application Form

6.Hartat e vendburimeve

7. Non-disclosure declaration Shqip English

31.07.2017

Ftesë për shprehje interesi prej investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në industrinë e nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit me synim shfrytëzimin kompleks dhe racional të lëndës parë minerare  nëpërmjet përpunimit të plotë në vend deri në produkte finale tela e kabllo, me sinkronizim edhe riciklimin e mbetjeve metalike të bakrit e lidhjeve të tij, si një vlerë e shtuar për rritjen e të ardhurave, kontributit në GDP, eksport dhe punësim.

Për një informacion më të plotë të kësaj ftese për shprehje interesi, MEI ka përgatitur dokumentin  bashkelidhur:

Oferte tekniko-tregtare per ofrimin e objekteve te lira minerare per shfrytëzim, zhvillim dhe administrim afatgjate

Invitation for expressions of interest from domestic and foreign investors to invest in the copper extraction and processing industry with the aim of complex and rational use of the first mineral resource through complete processing in the country to final wire and cable products, synchronization and recycling Copper and its alloys, as an added value for income growth, GDP contribution, export and employment.

For more complete information on this call for expressions of interest, MEI has prepared the attached document:

“Technical- Commercial offer for the provision of free mining and processing facilities of the copper industry for use development and long-term administration”

Pika kontakti ne MEI:

-Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit te Minierave

-Drejtoria e Politikave, Zhvillimit te Industrise dhe Standardeve Teknike

-Titullaret e Ministrise

Contact Points in MEI:

– Directorate for Mining Policy and Development

– Directorate for Policy, Industrial Development and Technical Standards

– Ministry Officials

01.04.2017

 Announcement

Application Form(English)

Application Form(Albanian)

18.02.2017

Request for Expresssions Interest “Greece – Albania IPA Cross‐Border Programme” has been approved by the European Commission Decision No. Ε(2008) 4708 on 5/9/2008, Albania and Greece will develop the project  Greece /Albania Energy Tourism (GALET) focus on “Energy & Environmental Friendly Tourism ‐ Planning &Demonstrative Actions”

 

20.11.2015

Promovim mundësie investimi (anglisht)

Shprehje interesi për investime të mundshme në fushën e industrisë(ish-objekte industriale)