Rregullore - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Urdhër Nr. 19, datë 02.02.2023, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të integritetit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2022″”

Raport monitorimi i zbatimit të palnit të integritetit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2022

Aneksi

Urdhër nr.4273, datë 27.05.2022, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë,  për “Miratimin e rregullores për mënyrën e zbatimit të Vendimit Nr.252, datë 29.04.2022 të Këshillit të Ministrave ‘Për procedurat e ofrimit të shërbimeve on-line nga institucionet shërbimofruese dhe për metodologjinë e monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë administrative të ofrimit të tyre”

Plani i Integritetit për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë 2022-2025

Plani i Veprimit të Planit 2022-2025

Urdhër Nr.59, datë 31.03.2022, “Për miratimin e planit të integrimit për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë 2022-2025”

Urdhër Nr. 469, datë 30.12.2021, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të MIE”

Urdhër Nr.103, datë 19.05.2022 “Për miratimin e kodit të etikës së MIE”