Drejtoritë - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Drejtoritë

 

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit

Kontakt: Erjola Muka

Tel:

Email: erjola.muka@infrastruktura.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Transportit dhe Infrastrukturës

Kontakt: Thimjo Plaku

Tel:

Email: thimjo.plaku@infrastrukture.gov.al

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit Urban

Kontakt: Lilika Radovicka

Tel:

Email: lilika.radovicka@infrastrukture.gov.al

 

 
 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve

Kontakt: Lindita Troka (Sotiri)

Tel:

Email: lindita.sotiri@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Telekomunikacionit dhe Postave

Kontakt: Irena Malolli

Tel:

Email: irena.malolli@infrastruktura.gov.al

 
 

Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Transportit dhe Infrastrukturës

Kontakt: Edesa Gega (Metaj)
Tel:
Email: edesa.metaj@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt: Enea Karakaçi

Tel:

Email: enea.karakaci@infrastrukture.gov.al

 
 

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt: Bledar Aliaj

Tel:

Email: bledar.aliaj@infrastrukture.gov.al

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë

Kontakt: Rudina Banushi

Tel:

Email: rudina.banushi@infrastruktura.gov.al

 
 

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve

Kontakt: Ilia Gjermani

Tel:

Email: ilia.gjermani@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Minierave dhe Industrisë

Kontakt: Mehmet Hasalami

Tel:

Email: mehmet.hasalami@infrastruktura.gov.al

 
 

Drejtoria e Konceptmit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë

Kontakt: Ardian Islami

Tel:

Email: ardian.islami@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energjisë

Kontakt: Kledia Ngjela

Tel:

Email: kledia.ngjela@infrastruktura.gov.al

 
 

Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator

Kontakt:

Tel:

Email:

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Kontakt:

Tel:

Email:

 
 

Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit

Kontakt: Enian Sina
Tel:
Email: enian.sina@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse

Kontakt: Eduard Ahmeti

Tel:

Email: eduard.ahmeti@infrastruktura.gov.al

 
 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Kontakt: Evis Mamaj
Tel:
Email: evis.mamaj@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kontakt:  Teuta Balili

Tel:

Email:  teuta.balili@infrastruktura.gov.al 

 
 

Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

Kontakt: Vikrita Çuto

Tel:
Email: vikrita.cuto@infrastruktura.gov.al

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm

Kontakt: Lirim Sulaj

Tel:

Email: lirim.sulaj@infrastruktura.gov.al