Misioni - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Misioni

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore, në sektorin e planifikimit dhe zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës dhe transportit, në sektorin e telekomunikacionit e shërbimit postar, në sektorin e energjisë, shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare dhe në sektorin e industrisë.

VKM Nr.111, datë 02.03.2022 “Për përcaktimin e fushës së përgjefjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”