Shpallje - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shpallje

Deri më 21 Prill 2020, ora 13:00

19.12.2019

Njoftim: Për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)

Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin “Për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)”.
Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese të hapur, në përputhje me ligjin 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar e cila do të zhvillohet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike në faqen zyrtare www.app.gov.al
Në funksion të transparencës, çdo informacion do të publikohet edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në kohë reale.
Ky seksion shërben vetëm për qëllim të informimit të publikut dhe subjekteve të interesuara mbi ecurinë e zhvillimit të procedurës, ndërkohë që informacion të plotë ligjor me qëllimin dorëzimin e ofertave nga operatorët ekonomikë mund të gjeni vetëm në faqen www.app.gov.al duke vendosur numrin e referencës së procedurës REF-46571-12-19-2019

DOKUMENTAT E GARË

AL – KPI – VIA

AL – MASTERPLAN

AL – PEISAZH I MBROJTUR VJOSE NARTE

AL – STUDIM FIZIBILITETI – VIA

AL – VIA – TERMAT E REFERENCES

ALB – DSK VIA

ALB – VIA – PLAN RILEVIMI – HTR 1-5000

AL-DRAFT KONTRATE VIA

AL-FOTO

AL-SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS

EN-CLARIFICATION

AL – SQARIME PER OPERATORET EKONOMIK 2

EN – CLARIFICATION 2

AL – SQARME 3

EN – CLARIFICATION 3

AL – SQARIME 4

EN – CLARIFICATION 4

AL – SQARIME 5

EN – CLARIFICATION 5

AL – SQARIME 6

EN – CLAEIFICATION 6

AL – SHTOJCE 1

EN – APPENDIX 1

AL – SHTOJCE 2

EN – APPENDIX 2

VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2019

Ftesë për Shërbim Konsulence, për paketën WP3 të Projektit G.A.T.E (Greece Albania Trans-Sectorial Energy)

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

26.10.2018

Njoftohen të gjithë përfaqësuesit e industrisë së prodhimit të mineralit të kromit, se më datë 30.10.2018, ora 10:00, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillohet dëgjesë publike për  shqetësimet e ngritura nga ju që lidhen me Ligjin  Nr.9975, datë 28.07.2008, i ndryshuar.

Njoftohen gjithashtu të gjithë prodhuesit dhe përdoruesit e zhavorrit bituminoz, se më datë 30.10.2018, ora 11:00, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillohet dëgjesë publike për  shqetësimet e ngritura nga ju që lidhen me Ligjin  Nr.9975, datë 28.07.2008, i ndryshuar.

 

07.08.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni faza 3

Lista Nr.3

06.07.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni faza 2

Lista Nr.2

19.04.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë informon median se po vazhdon me intensitet shqyrtimin e aplikimeve në funksion të dëshmive të Statusit të Naftëtarit. Nga Komisioni i dhënies së Dëshmisë Zyrtare Identifikuese të punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit janë shqyrtuar dhe miratuar tanimë rreth 1 mijë aplikime. Më poshtë gjeni listën e personave që u është miratuar nga komisioni lëshimi i këtij dokumenti ndërsa po vazhdon shqyrtimi i aplikimeve të tjera.

Lista