Shpallje - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shpallje

03.08.2021

Njoftim

Dhenia me koncesion për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Nderkombëtar të Sarandës (SIA)

AL – DSK SIA

EN – DSK SIA

AL -DRAFT kontrata

EN-DRAFT Contract

AL – TERMAT E REFERENCES SIA

EN – TERM OF REFERENCES SIA

AL – Planvendosje

EN- Placement Plan

AL-SHTOJCA – Ndryshim DSK dhe Shtyrje II

EN-ANNEX – Changes DSK and Postpone II

24.06.2021

Njoftimi i Kontratës

“Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë – Sarandë)” – REF-98814-06-22-2021

Njoftimi

DST  – Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë

Llogara Planimetri + Ortofoto

Preventiv

Detailed Design Technical Specifications Tunnel Works

Technical Specifications

Hydrological Report

Seismic Hazard Report

Detailed Design Safety, Surveillance and Control Systems Technical Report

Detailed Design Fire Safety Study Technical Report 

Detailed Design Mechanical Systems Technical Report

Detailed Design Electrical Power Supply Technical Report

Email Clarification

 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin për dhënien me konçesion/partneritet publik privat për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Milot – Thumanë – Kashar – Luzi i Vogël – Fier.

Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese (procedurë e hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument.

Kohëzgjatja e kontratës koncesionare/PPP do të jetë 35 (tridhjetë e pesë) vjet nga hyrja në fuqi e saj. Kjo Kontrate hyn ne fuqi pas nënshkrimit nga palët dhe pas botimit te Vendimit te Keshillit te Ministrave te miratimit te saj ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise.

Autoriteti kontraktues sqaron se ky informacion në këtë seksion ka vetëm karakter informues. Për cdo informacion zyrtar, lutem drejtohuni në Sistemin e Prokurimeve Elektronike, në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik www.app.gov.al në profilin e procedurës konkuruese me numër Reference: REF-64779-07-08-2020

Afati kohor për dorëzimin e ofertave

09/11/2020

12:00 CET

Dokumentet e garës konkuruese Milot-Fier

AL – ANULLIM

AL-SHTOJCA-SHTYRJE

EN-ANNEX-DATE CHANGE

AL SHTOJCA – SHTYRJE

EN APPENDIX – POSTPONED

AL – TCC

EN – TCC

HARTA/MAPS

AL – DRAFT PEISA 1-400

EN – DRAFT PESIA 1-400

AL – DRAFT PEISA 401-956

EN – DRAFT PESIA 401-956

AL – DSK MILOT-FIER

EN – DPK MILOT-FIER

 

 

AL – HAPAT PER AKSESIMIN E ORTOFOTOVE

EN – STEPS TO OPEN ORTHOLMAGERY

HARTA MILOT-FIER

SEKSIONI 1

SEKSIONI 2

SEKSIONI 3

SEKSIONI 4

SEKSIONI 5

SEKSIONI 6

 

CLARIFICATION ANSWERS NO 1

CLARIFICATION ANSWERS NO 2

CLARIFICATION ANSWERS NO 3

CLARIFICATION ANSWERS NO 4

CLARIFICATION ANSWERS NO 5

CLARIFICATION ANSWERS NO 6

CLARIFICATION ANSWERS NO 7

 

 

ERS NO 5

19.12.2019

Njoftim: Për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)

Qeveria e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin “Për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)”.
Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese të hapur, në përputhje me ligjin 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar e cila do të zhvillohet në Sistemin e Prokurimeve Elektronike në faqen zyrtare www.app.gov.al
Në funksion të transparencës, çdo informacion do të publikohet edhe në faqen zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në kohë reale.
Ky seksion shërben vetëm për qëllim të informimit të publikut dhe subjekteve të interesuara mbi ecurinë e zhvillimit të procedurës, ndërkohë që informacion të plotë ligjor me qëllimin dorëzimin e ofertave nga operatorët ekonomikë mund të gjeni vetëm në faqen www.app.gov.al duke vendosur numrin e referencës së procedurës REF-46571-12-19-2019

DOKUMENTAT E GARË

AL – KPI – VIA

AL – MASTERPLAN

AL – PEISAZH I MBROJTUR VJOSE NARTE

AL – STUDIM FIZIBILITETI – VIA

AL – VIA – TERMAT E REFERENCES

ALB – DSK VIA

ALB – VIA – PLAN RILEVIMI – HTR 1-5000

AL-DRAFT KONTRATE VIA

AL-FOTO

AL-SQARIME MBI DOKUMENTET E GARËS

EN-CLARIFICATION

AL – SQARIME PER OPERATORET EKONOMIK 2

EN – CLARIFICATION 2

AL – SQARME 3

EN – CLARIFICATION 3

AL – SQARIME 4

EN – CLARIFICATION 4

AL – SQARIME 5

EN – CLARIFICATION 5

AL – SQARIME 6

EN – CLAEIFICATION 6

AL – SHTOJCE 1

EN – APPENDIX 1

AL – SHTOJCE 2

EN – APPENDIX 2

AL – SHTOJCE 3

EN – APPENDIX 3

AL -SHTOJCA – PËR HEQJEN NGA PEZULLIMI TË PROCEDURËS

AL – SHTOJCA – PËR  AFATIN E PROCEDURËS

EN-ANNEX – ON CHANGING THE DEADLINE PROCEDURE

VIDEO

 

17.07.2020

Ftesë për Shërbim Konsulence, për paketën WP3 të Projektit G.A.T.E (Greece Albania Trans-Sectorial Energy)

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

26.10.2018

Njoftohen të gjithë përfaqësuesit e industrisë së prodhimit të mineralit të kromit, se më datë 30.10.2018, ora 10:00, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillohet dëgjesë publike për  shqetësimet e ngritura nga ju që lidhen me Ligjin  Nr.9975, datë 28.07.2008, i ndryshuar.

Njoftohen gjithashtu të gjithë prodhuesit dhe përdoruesit e zhavorrit bituminoz, se më datë 30.10.2018, ora 11:00, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillohet dëgjesë publike për  shqetësimet e ngritura nga ju që lidhen me Ligjin  Nr.9975, datë 28.07.2008, i ndryshuar.

 

07.08.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni faza 3

Lista Nr.3

06.07.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni faza 2

Lista Nr.2

19.04.2018

“Statusi i naftëtarit”, aplikimet e shqyrtuara dhe miratuara nga Komisioni

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë informon median se po vazhdon me intensitet shqyrtimin e aplikimeve në funksion të dëshmive të Statusit të Naftëtarit. Nga Komisioni i dhënies së Dëshmisë Zyrtare Identifikuese të punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit janë shqyrtuar dhe miratuar tanimë rreth 1 mijë aplikime. Më poshtë gjeni listën e personave që u është miratuar nga komisioni lëshimi i këtij dokumenti ndërsa po vazhdon shqyrtimi i aplikimeve të tjera.

Lista