Transportet - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Transportet

 1. Udhëzim mbi kontrollin teknik të mjeteve rrugore
 2. Raporti i kontrollit teknik
 3. Manuali i kontrollit të mjeteve
 4. VKM
 5. Ligjet

 

I – Produktet e  Ndërtimit

 1. Ligji Nr.9290 datë 07.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar
 2. VKM NR.312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”
 3. VKM Nr.1012 datë 10.12.2010 “Për miratimin e rregullores për sinjalistikën në kantier dhe në vendin e punës”

 

II – Transporti Rrugor

 1. Ligji Nr.8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore”
 2. VKM nr. 465, datë 26.7.2018, “Për krijimin e task-forcës për përmirësimin e nivelit të kontrollit të mjeteve motorike e rimorkiove të tyre”
 3. VKM Nr.325, datë 19.03.2008 mbi “Rregullat për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe njohja e dokumentave zyrtare të caktuar për këta operatorë”
 4. VKM Nr.1243 datë 10.09.2008 mbi “Miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës të personave, që kryejnë transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimit”
 5. VKM Nr.207 datë 25.02.2009 “Për miratimin e rregullores mbi kontrollin në anë të rrugës dhe në zyrat e ndërmarjeve, për sa i përket zbatimit të rregullave të kohës së punës për personat që kryejnë transport rrugor dhe për orët e drejtuesve të mjeteve”
 6. VKM Nr.1054 datë 22.12.2010 ” Për miratimin e rregullores mbi pajisjet e rregjistrimit në transportin rrugor

 

III – Transporti Detar

 1. Ligji Nr.8690 datë 16.11.2000 “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit Mesdhe si dhe të gjashtë protokolleve shoqëruese”
 2. Ligji Nr.8850 datë 27.12.2001 “Për ndalimin e akteve të paligjshme për sigurinë e lundrimit detar”
 3. Ligji Nr.8905 datë 06.06.2002 ” Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dhe dëmtimi”
 4. Ligji Nr.8989 datë 23.01.2003 “Konventa ndërkombëtare për matjen e tonazhit të anijeve 1969”
 5. Ligji Nr.9032 datë 20.03.2003 ” Për aderimin në konventën ndërkombëtare për vijat e ngarkesës 1966″
 6. Ligji Nr.9055 datë 24.04.2003 “Për të drejtën e detit”
 7. Ligji Nr.9056 datë 24.04.2003 “Për kërkim shpëtimin në det”
 8. Ligji Nr.9197 datë 26.02.2004 konventa 171 “Mbi punën e naftës”
 9. Ligji Nr.9212 datë 25.03.2004 “Për kufizimin e përgjegjësive për reklamimet detare 1976” dhe në protokollin e vitit 1996
 10. Ligji  Nr.9277 datë 29.03.2004 “Për transportin e pasagjerëve dhe bagazheve të tyre me det 1974” dhe protokollet e 1976 dhe 2002
 11. Ligji Nr.9254 datë 15.07.2004 “Për kushtet e regjistrimit të anijeve”
 12. Ligji Nr.9281 datë 23.09.2004 “Për sigurinë në anije dhe porte”
 13. Ligji Nr.9293 datë 21.10.2004 “Për përgjegjësinë civile” 1992
 14. Ligji Nr.9428 datë 13.10.2005 “Për krijimin e lehtësive për trafikun ndërkombetarë detar”
 15. Ligji Nr.9495 datë 20.03.2006 “Për aderimin në konventën ndërkombëtare për shpëtimin 1989”
 16. Ligji Nr.9504 datë 03.04.2006 “Për transportin e mallrave në rrugë detare, Rregullat e Hamburgut 1978”
 17. Ligji Nr.9692 datë 08.03.2007 “Për aderimin në konventën e Oprc 1990”
 18. Ligji Nr.9732 datë 14.05.2007 “Për aderimin në Konventën e llo për dokumentet e identitetit të detarëve”
 19. Ligji Nr.9809 datë 27.09.2007 “Për ratifikimin e konventës 147 për standartet minimale”
 20. Ligji Nr.9912 datë 05.05.2008 “Për kontrollin dhe administrimin e ujërave të ballasteve të anijeve”

 

IV – Transporti Ajror

 1. Ligji Nr.10479 datë 10.11.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10233 datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”
 2. Ligji Nr.10484 datë 24.11.2011 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10040 datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”
 3. Ligji Nr.9658 datë 18.12.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes shumëpalëshe ndërmjet Komunitetit Europian dhe shteteve anëtare të tij, Republikës së Shqipërisë, Bosnjes dhe Hercegovinës, Republikës së Islandës, Republikës së Serbisë dhe misionit administrativ të përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, për krijimin e një zone të përbashkët të aviacionit europian”
 4. Ligji Nr.9881 datë 28.02.2008 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për tregtinë me avionët civilë”
 5. Ligji Nr.10233 datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civilë”
 6. Ligji Nr.9255 datë 15.07.2004 “Për aderimin e  Republikës së Shqipërisë në konventën për unifikimin e disa rregullave për transportin ajror ndërkombëtar”
 7. Ligji Nr.10040 datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”
 8. VKM Nr.686 datë 02.06.2010 “Për krijimin e Organit të Investigimit të Aksidenteve/incidenteve ajrore në aviacionin civil”
 9. VKM Nr.74 datë 02.02.2011 “Për krijimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil”
 10. VKM Nr.575 datë 10.08.2011 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil”
 11. VKM Nr.14 datë 07.01.2009 “Për miratimin e rregullave dhe të proçedurave për regjistrimin ndërkombëtar”
 12.  

  V – Telekomunikacioni dhe Shërbimi Postar

 13. VKM nr. 239, datë 2.5.2018, “Për miratimin e rregullave për përcaktimin e ofruesit të shërbimit universal postar”
 14.  

  VI- Transporti Hekurudhor

 15. VKM nr. 657, datë 31.10.2018, “Për përcaktimin e autoritetit licencues hekurudhor”
 16.  

  1. Urdhëra dhe Udhëzime