Transportet - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Transportet

 1. Udhëzim mbi kontrollin teknik të mjeteve rrugore
 2. Raporti i kontrollit teknik
 3. Manuali i kontrollit të mjeteve
 4. VKM
 5. Ligjet

 

I – Produktet e  Ndërtimit

 1. Ligji Nr.9290 datë 07.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar
 2. VKM NR.312 datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”
 3. VKM Nr.1012 datë 10.12.2010 “Për miratimin e rregullores për sinjalistikën në kantier dhe në vendin e punës”

 

II – Transporti Rrugor

 1. Udhëzim nr. 8, datë 31.12.2020, “Për kriteret, rregullat dhe dokumentacionin për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave”.
 2. Udhëzim nr. 7, datë 31.12.2020, “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 5628, datë 18.11.2016 “Pёr miratimin e rrjetit tё linjave ndёrqytetёse”, të ndryshuar
 3. Udhëzimi nr. 6 date 2.11.2020 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 5627, Datë 18.11.2016 ‘Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e Licencave dhe Certifikatave për Ushtrimin e Veprimtarisë në Transportin Rrugor Të Udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar
 4.  Rregullore “Për udhëzimet e bashkimit Evropian për zhvillimin e rrjetit Trans-Evropian të transportit” (TEN-T)
 5. Urdhër Nr.185, datë 18.06.2020, “Për zbatimin e “”Strategjisë për aplikimin e sistemveve inteligjente në transportin rrugor””
 6. Udhëzimi Nr. 8, datë 19.12.2019 për “Kriteret, rregullat dhe dokumentacionin për lëshimin e licencave, autorizimeve dhe certefikatave për ushtrimin e veprimtarisë në  transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarve “
 7. Udhëzim Nr.3743, datë 10.07.2017 “Mbi modelet dhe standardet e biletave të transportit rrugor të udhëtarëve”( I ndryshuar me udhëzimin Nr.436, datë 09.05.2018)
 8. Udhëzim Nr.5628, datë 18.11.2016 “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse” (i ndryshuar me U4 Nr.861, datë 13.12.2018)
 9. Udhëzim Nr.5627, datë 18.11.2016 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit” (i ndryshuar me Udhëzimin Nr.438, datë 09.05.2018)
 10. Udhëzim Nr.4, datë 27.05.2014 “Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës (Qendrës Teknike) së autorizuar të TAHOGRAFIT” (i ndryshuar me Udhëzimin Nr.41, datë 05.01.2017)
 11. VKM Nr.325, datë 19.03.2008 “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumenteve zyrtare, të caktuara për këta operatorë” (i ndryshuar me VKM Nr.520, datë 13.07.2016)
 12. Ligji Nr.8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” (i përditësuar Nr.10/2016, datë 11.02.2016)
 13. VKM Nr. 465, datë 26.7.2018, “Për krijimin e task-forcës për përmirësimin e nivelit të kontrollit të mjeteve motorike e rimorkiove të tyre”
 14. Ligji Nr. 118/2012 “Për transportin e mallrave të rrezikshme”
 15. VKM Nr.1054 datë 22.12.2010 ” Për miratimin e rregullores mbi pajisjet e rregjistrimit në transportin rrugor
 16. VKM Nr.207 datë 25.02.2009 “Për miratimin e rregullores mbi kontrollin në anë të rrugës dhe në zyrat e ndërmarjeve, për sa i përket zbatimit të rregullave të kohës së punës për personat që kryejnë transport rrugor dhe për orët e drejtuesve të mjeteve”
 17. VKM Nr.325, datë 19.03.2008 mbi “Rregullat për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit të mallrave dhe të udhëtarëve, si dhe njohja e dokumentave zyrtare të caktuar për këta operatorë”
 18. VKM Nr.1243 datë 10.09.2008 mbi “Miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës të personave, që kryejnë transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimit”

III – Transporti Detar

 1. Ligj Nr. 9/2020, datë 03.02.2020 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aneksin VI të konventës ndërkombëtare detare “”Për parandalimin e ndotjeve nga anijet, 1973 të ndryshuar me protokollin e vitit 1978(MARPOL 73/78).”””
 2. VKM Nr.862, datë 24.12.2019 “Për kërkesat minimale të mbrojtjes së shëndetit dhe trajtimin mjekësore në bordin e mjeteve lundruese”
 3. Ligj Nr. 82/2019, datë 05.12.2019 ” Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin final të  konferencës së shteteve anëtare të konventës ndërkombëtare “Për standardet e kualifikimit, certifikimit dhe shërmit për detarët, (STCW) 1978″”
 4. Udhëzim Nr.913, datë 27.12.2018 “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant për konsum të mjeteve në porte dhe në rada (kodi VII.5.7)”
 5. Udhëzim Nr.883, datë 21.12.2018 “Për përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit kombëtar dhe ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo revokimit të tyre”
 6. Udhëzim Nr.2565, datë 23.05.2016 “mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarive të shërbimeve portuale, shkaqet e pezullimit apo revokimit të tyre”
 7. Ligji Nr.8690 datë 16.11.2000 “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit Mesdhe si dhe të gjashtë protokolleve shoqëruese”
 8. Ligji Nr.8850 datë 27.12.2001 “Për ndalimin e akteve të paligjshme për sigurinë e lundrimit detar”
 9. Ligji Nr.8905 datë 06.06.2002 ” Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dhe dëmtimi”
 10. Ligji Nr.8989 datë 23.01.2003 “Konventa ndërkombëtare për matjen e tonazhit të anijeve 1969”
 11. Ligji Nr.9032 datë 20.03.2003 ” Për aderimin në konventën ndërkombëtare për vijat e ngarkesës 1966″
 12. Ligji Nr.9055 datë 24.04.2003 “Për të drejtën e detit”
 13. Ligji Nr.9056 datë 24.04.2003 “Për kërkim shpëtimin në det”
 14. Ligji Nr.9197 datë 26.02.2004 konventa 171 “Mbi punën e naftës”
 15. Ligji Nr.9212 datë 25.03.2004 “Për kufizimin e përgjegjësive për reklamimet detare 1976” dhe në protokollin e vitit 1996
 16. Ligji  Nr.9277 datë 29.03.2004 “Për transportin e pasagjerëve dhe bagazheve të tyre me det 1974” dhe protokollet e 1976 dhe 2002
 17. Ligji Nr.9254 datë 15.07.2004 “Për kushtet e regjistrimit të anijeve”
 18. Ligji Nr.9281 datë 23.09.2004 “Për sigurinë në anije dhe porte”
 19. Ligji Nr.9293 datë 21.10.2004 “Për përgjegjësinë civile” 1992
 20. Ligji Nr.9428 datë 13.10.2005 “Për krijimin e lehtësive për trafikun ndërkombetarë detar”
 21. Ligji Nr.9495 datë 20.03.2006 “Për aderimin në konventën ndërkombëtare për shpëtimin 1989”
 22. Ligji Nr.9504 datë 03.04.2006 “Për transportin e mallrave në rrugë detare, Rregullat e Hamburgut 1978”
 23. Ligji Nr.9692 datë 08.03.2007 “Për aderimin në konventën e Oprc 1990”
 24. Ligji Nr.9732 datë 14.05.2007 “Për aderimin në Konventën e llo për dokumentet e identitetit të detarëve”
 25. Ligji Nr.9809 datë 27.09.2007 “Për ratifikimin e konventës 147 për standartet minimale”
 26. Ligji Nr.9912 datë 05.05.2008 “Për kontrollin dhe administrimin e ujërave të ballasteve të anijeve”

 

IV – Transporti Ajror

  1. Ligj Nr. 96/2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërise”
  2. Ligji Nr.10479 datë 10.11.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10233 datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”
  3. Ligji Nr.10484 datë 24.11.2011 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10040 datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”
  4. Ligji Nr.9658 datë 18.12.2006 “Për ratifikimin e marrëveshjes shumëpalëshe ndërmjet Komunitetit Europian dhe shteteve anëtare të tij, Republikës së Shqipërisë, Bosnjes dhe Hercegovinës, Republikës së Islandës, Republikës së Serbisë dhe misionit administrativ të përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, për krijimin e një zone të përbashkët të aviacionit europian”
  5. Ligji Nr.9881 datë 28.02.2008 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për tregtinë me avionët civilë”
  6. Ligji Nr.10233 datë 11.02.2010 “Për Autoritetin e Aviacionit Civilë”
  7. Ligji Nr.9255 datë 15.07.2004 “Për aderimin e  Republikës së Shqipërisë në konventën për unifikimin e disa rregullave për transportin ajror ndërkombëtar”
  8. Ligji Nr.10040 datë 22.12.2008 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”(i shfuqizuar me ligjin nr.96/2020)
  9. VKM Nr.686 datë 02.06.2010 “Për krijimin e Organit të Investigimit të Aksidenteve/incidenteve ajrore në aviacionin civil”
  10. VKM Nr.74 datë 02.02.2011 “Për krijimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil”
  11. VKM Nr.575 datë 10.08.2011 “Për miratimin e Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil”
  12. VKM Nr.14 datë 07.01.2009 “Për miratimin e rregullave dhe të proçedurave për regjistrimin ndërkombëtar”

 

V – Telekomunikacioni dhe Shërbimi Postar

  1. VKM nr. 239, datë 2.5.2018, “Për miratimin e rregullave për përcaktimin e ofruesit të shërbimit universal postar”

 

VI- Transporti Hekurudhor

 Ligjet

  1. Ligji nr. 89/2021, datë 01.07.2021, “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”;
  2. Ligji nr. 88/2021, datë 01.07.2021, “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”;
  3. Ligji nr.90/2021, datë 01.07.2021, “Për ndarjen e HSH”
  4. Ligji nr. 91/2021, datë 01.07.2021, “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Hekurudhore dhe Detare”;
  5. Ligji nr. 142/2016, datë 22.12.2016, “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”;
  6. Ligji nr. 63/2015, datë 11.06.2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator i fondeve grant, të siguruara nga qeveri të ndryshme nën Fondin e Përbashkët Europian të Ballkanit Perëndimor, për projektin e detajuar të linjës hekurudhore Durrës – Tiranë dhe vlerësimin financiar/ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor në Shqipëri, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji. (MF+MTI)
  7. Ligji nr. 63/2015, datë 11.06.2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator i fondeve grant, të siguruara nga qeveri të ndryshme nën Fondin e Përbashkët Europian të Ballkanit Perëndimor, për projektin e detajuar të linjës hekurudhore Durrës – Tiranë dhe vlerësimin financiar/ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor në Shqipëri, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji. (MF+MTI)
  8. Ligji nr.18/2015, datë 05.03.2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administratore e fondeve grant, të siguruara nga qeveri të vendeve të ndryshme, nën fondin e veçantë të aksionarëve të BERZH-it, për planin e qëndrueshëm të transportit në Shqipëri. (MF+MTI);
  9. Ligji nr. 128/2012, datë 27.12.2012, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për kryerjen e transportit hekurudhor kufitar ndërmjet të dyja vendeve”;
  10. Ligji nr. 118/2012, datë 13.12.2012, “Për transportin e mallrave të rrezikshme”;
 1.     10. Ligji nr. 9689, datë 05.03.2007, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Marrëveshjen evropiane për linjat hekurudhore ndërkombëtare kryesore”;
 2.      11. Ligji nr. 9620, datë 16.10.2006, “Për ratifikimin e “Marrëveshjes shumëpalëshe “Për ngritjen e një rrjeti hekurudhor, të performancës së lartë, në Evropën Juglindore”;
 3.      12. Ligji nr. 9300, datë 28.10.2004, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Shtojcën “A” të konventës për transportin ndërkombëtar hekurudhor (COTIF) “Për rregullat uniformë për kontratat e transportit                         ndërkombëtar hekurudhor të udhëtarëve dhe bagazheve.”
 4.    13. Ligji nr. 9167, datë 22.1.2004, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për lehtësimin e kalimeve kufitare për mallrat e transportuara me hekurudhë”;
 5.    14. Ligji nr. 9168, datë 22.1.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare “Për lehtësimin e kalimeve kufitare për udhëtarët dhe bagazhet e transportuara me hekurudhë”;
 6.    15.  Ligj nr. 9132, datë 11.09.2003, “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të Bullgarisë për transportin ndërkombëtar të kombinuar të mallrave”;
 7.    16.  Ligji Nr. 8638, datë 13.7.2000, “Për aderimin në Protokollin e Vilniusit të 3 qershorit 1999, që përmban modifikimin e konventës për transportet ndërkombëtare hekurudhore (COTIF), të 9 Maj 1980”;

VKM

1. VKM nr. 329, datë 18.5.2022, “Për një shtesë në Vendimin nr. 656, datë 31.10.2018 të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të                                         përhershme të njësive të qeverisjes qendrore” të ndryshuar.

2. VKM nr. 657, datë 31.10.2018, “Për përcaktimin e autoritetit licencues hekurudhor”

 

Urdhëra dhe Udhëzime

 1.     1. Udhëzimi i Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr. 10, datë 09.07.2012, “Mbi rregullat në transportin hekurudhor të udhëtarëve dhe të bagazheve”;

 

Rregullore

 1.   1. Rregullore e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr. 3602, datë 18.8.2011, “Mbi mënyrën e ngarkimit të mallrave në vagonët hekurudhorë”;
 2.   2. Rregullore e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr. 2638, datë 10.6.2011, “Mbi pajisjen me leje veprimtarie të transportuesve hekurudhorë”;