Kontakto Ministrin - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kontakt

TELEFONI:  +355 4 22222 45 ext.74111

FAX: +355 4 2234052

 

EMAIL: sekretaria@infrastruktura.gov.al

ADRESA: Rr. “Abdi Toptani”, Nr.1, 1001, Tiranë, Shqipëri
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme