Transporti ndërqytetëse udhëtarësh - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

10.02.2022

Guida e përdorimit CEMT 2022

 

29.05.2018

Shprehje interesi

Vendimi Nr. 01 datë 08.05.2018 “Për miratimin e sistemit të pikëve, për vlerësimin e subjekteve pjesëmarrëse në konkurs të hapur, për të operuar në linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Vendim Nr.02, datë 28.05.2018 “Për fillimin e konkursit të hapur, për 100 linjat ndërqytetase udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr.5628, datë 18.11.2016, të ndryshuar”

Vendim Nr.2.1, datë 28.6.2018, “Për shpalljen e fituesve për 100 linjat e udhëzimit 5628”.

Vendim 2.2, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.3, datë 4.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628
Vendim 2.4, datë 6.7.2018, Për shpalljen e fituesve për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628

Vendim 2.5, datë 10.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat nderqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim Nr.2.6, datë 11.07.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhezimi 5628”

Vendim 2.7, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 100 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 5628”

Vendim Nr.03 datë 08.06.2018, “Për fillimin e konkursit të hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratura me udhëzimi nr.437, datë 09.05.2018”

Vendim 3.1, datë 13.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat e reja ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.2. datë 24.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.3, datë 25.7.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim 3.4, datë 02.08.2018, “Për  shpalljen e subjekteve fitues në konkursin e hapur, për linjat e reja ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin nr.437”

Vendim 3.5, datë 03.08.2018 “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendimi 3.6, datë 28.08.2018, “Për shpalljen e fituesit për 45 linjat ndërqytetëse, udhëzimi 437”

Vendim Nr.04 datë 08.06.2018 “për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar.

Vendimi i Komisionit Vlerësues nr.5, datë 18.6.2018, “Shtim oraresh” në linjat ndërqytetësë

Vendim Nr.6, “Për Shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse udhëtarësh, të miratuara me udhëzimin  Nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”

Vendim Nr.7, datë 4.7.2018, “Për shtim oraresh në linjat nderytetëse”

Vendim Nr.8, datë 18.7.2018, Për shtimin e numrit të orareve në linjat ndërqytetëse

Urdhër Nr.420, datë 24.04.2018 “Për ngritjen e komisionit vlerësues për shqyrtimin e aplikimeve dhe marrjen e vendimeve, për përzgjedhjen me konkurs të hapur të subjektit kandidat për të operuar në një linjë të rregullt ndërqytetëse udhëtarësh”

Udhëzim Nr.437, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.5628, datë 18.11.2016, “për miratimin e rrjeteve të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar”.

Udhëzim Nr.438, datë 09.05.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin Nr.5627, datë 18.11.2016 “për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarve brenda vendit”, të ndryshuar”

Kërkesa për aplikim
Vetëdeklarim i përfaqësuesit ligjor të subjektit
Vetëdeklarim i drejtuesit të veprimtarisë së transportit