Projekti EUREKA - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Projekti EUREKA

Programi ADRION është një program evropian transnacional, i dedikuar investimit në sisteme inovative, trashëgimi kulturore dhe natyrore, mbrojtjen e mjedisit, transportin dhe lëvizshmërinë e qëndrueshme, si dhe ndërtimin e kapaciteteve të nevojshme. Duke lidhur tetë vende partnere, ADRION synon të formojë korniza administrative dhe të nisë sisteme inovative të menaxhimit për të mirën e më shumë se 70 milionë banorëve të rajoneve të Adriatikut dhe Jonit. Në kuadër të programit ADRION, më datë 1 dhjetor 2020, filloi zbatimi i projektit me akronimin EUREKA dhe titullin e plotë “Qasja e përbashkët Adriatiko-Joniane për zhvillimin dhe harmonizimin e procedurave dhe rregulloreve në fushën e sigurisë…”.

Në kuadrin e programit Interreg ADRION 2014-2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është partnere në projektin “Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonisation of procedures and regulations in the field of navigation safety” me No 1212 dhe akronim “EUREKA”.

Projekti EUREKA