Ftesë për Ofertë - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

26.07.2021

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të blejë truall dhe godinë për sistemimin e punonjësve të DPSHTRR-së, duke u bazuar në kriteret e mëposhtme:

 

(Ftesë për Ofertë)

 

23.11.2020

 

Ftesë për  ofertë për projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Impianti Fotovoltaik për gjenerimin e energjisë elektrike, në zonën e Spitallës, Qarku Durrës, me një kapacitet të instaluar 100 MWp. (Ftesa për Ofertë)

 

09.04.2020

 

Punime për përmirësimin e tre vend depozitimeve ekzistuese të mbetjeve urbane në Kuadër të Projektit “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane në Rajonin/Qarkun e Beratit” .

(Njoftim për Tender)

 

 

26.03.2020

 

Përzgjedhja e ofertuesit për projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Impianti Fotovoltaik për gjenerimin e energjisë elektrike, në zonën Remas – Karavasta, Lushnjë dhe Libofshë, Fier, me një kapacitet të instaluar 70 MWp si pjesë e masave mbështetëse, dhe me një kapacitet shtesë të instaluar prej 70MWp, i cili nuk do të jetë pjesë e Masave Mbështetëse (gjithsej 140 MWp kapacitetit të instaluar), (Projekti)

(Ftesë për Ofertë  e ndryshuar)

(Ftesë për Ofertë e ndryshuar 21.04.2020 )

 

10.03.2020

 

Përzgjedhja e ofertuesit për projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Impianti Fotovoltaik për gjenerimin e energjisë elektrike, në zonën Remas – Karavasta, Lushnjë dhe Libofshë, Fier, me një kapacitet të instaluar 70 MWp si pjesë e masave mbështetëse, dhe me një kapacitet shtesë të instaluar prej 70MWp, i cili nuk do të jetë pjesë e Masave Mbështetëse (gjithsej 140 MWp kapacitetit të instaluar), (Projekti)

(Ftesë për Ofertë  e ndryshuar)

 

03.02.2020

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon për marrjen me qira të një ambienti të përshtatshëm dhe me hapësira të nevojshme në Tiranë, për të kryer provat praktike

(Ftesë për Ofertë)

 

20.01.2020

 

Ftesë për Ofertë

Përzgjedhja e ofertuesit për projektimin, financimin, ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Impianti Fotovoltaik për gjenerimin e energjisë elektrike, në zonën Remas – Karavasta, Lushnjë dhe Libofshë, Fier, me një kapacitet të instaluar 70 MWp si pjesë e masave mbështetëse, dhe me një kapacitet shtesë të instaluar prej 70MWp, i cili nuk do të jetë pjesë e Masave Mbështetëse (gjithsej 140 MWp kapacitetit të instaluar), (Projekti)

(Ftesë për Ofertë)

 

31.10.2019

 

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

 

04.10.2019

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të blejë truall dhe godinë për ushtrimin e veprimtarisë së administratës së Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat

Ftesë për Ofertë

 

Call for Expression of Interest

Supporting the Ministry of Infrasrtucture and Energy to implement the new European Electronic Communications Code and the open Internet access regulation

 

18.07.2019

 

Ftesë për Ofertë

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të bleje truall dhe godine për ushtrimin e veprimtarisë së administrates së Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat (dokumenti)

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar projektvendimin “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar, për vitet 2019 – 2021, në zbatim të Strategjisë Minerare”. Ky projektvendim ka për qëllim miratimin e programit të veprimit për zbatimin e strategjisë minerare, i cili është dokumenti afatmesëm i planifikimit minerar, për periudhën 3 (tre) vjeçare 2019 – 2021, që hartohet në bazë të strategjisë minerare dhe që përcakton politikat dhe programet e veprimit dhe kërkon të realizojnë zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve minerare ekzistuese dhe në perspektivë, në përputhje me zhvillimet e reja të ekonomisë shqiptare, në respekt të mjedisit ku jetojmë.

Ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit dhe konsultimit publik

Aneksi Nr 1 Plani Minerar 3 vjeçar shfrytëzim 2019-2021

Aneksi Nr 1 të dhënat për vendburimin

Aneksi Nr 2 Zonat e Rrezikshme

 

25.04.2019

 

Ftesë për Ofertë
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton të interesuarit/ofertuesit se kërkon të marrë me qira godinë/objekt ndërtimor për ushtrimin e veprimtarisë së administratës së këtij institucioni.

 

06.02.2018

 

Fillimin e procedurave për  lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimet ekzistuese “Cakran-Mollaj”, “Gorisht-Kocul” dhe “Amonicë”