Projekti Inter-connect - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

12.12.2018

Në kuadrin e programit Interreg ADRION 2014-2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise është partnere në projektin: “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic–Ionian Region”/Inter-Connect.
Projekti ka filluar implementimin ne 1 Janar 2018 me kohëzgjatje 24 muaj deri ne 31 Dhjetor 2019.

Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilindja Hekurudhore në Rajonin Adriatiko-Jonia

Takimi i I

Takimi i II

Takimi i III

Takimi i IV

Takimi i V

Round table

Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region – Handbook

Thirrje për ekspert të jashtëm “Studim mbi zhvillimin dhe zbatimin e një zgjidhjeje teknologjike për transportin intermodal”

Thirrje për ekspert të jashtëm “Për menaxhimin e brendshëm të projektit”