Shprehje Interesi - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Shprehje Interesi

12.06.2020

Preliminary Notice On constructing the procurement procedure “Feasibility Study Review and “Llogara Tunnel Construction” Detailed Engineering Project Design”

Information on license recognition for foreign companies and individuals interested in participating in the procurement procedure on “Feasibility Study Review and “Llogara Tunnel Construction” Detailed Engineering Project Design”

10.04.2020

Announcement for the suspension of the competitive procedure for election selection in the capital of the Market Operator

31.10.2019

Invitation for Tenders: The Rehabilitation of Durres – Tirana Public Transport Terminal (PTT) railway line and new railway connection to Tirana International Airport (TIA) which includes the design and build of the 39 Km of railway infrastructure

Invitation for Tenders
Standard Procurement Documents two stage open tendering (works)
Requirements

 

Call for Expression of Interest
Supporting the Ministry of Infrasrtucture and Energy to implement the new European Electronic Communications Code and the open Internet access regulation

Ftesë për shprehje interesi prej investitorëve vendas dhe të huaj për të investuar në industrinë e nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit me synim shfrytëzimin kompleks dhe racional të lëndës parë minerare  nëpërmjet përpunimit të plotë në vend deri në produkte finale tela e kabllo, me sinkronizim edhe riciklimin e mbetjeve metalike të bakrit e lidhjeve të tij, si një vlerë e shtuar për rritjen e të ardhurave, kontributit në GDP, eksport dhe punësim.

Për një informacion më të plotë të kësaj ftese për shprehje interesi, MEI ka përgatitur dokumentin  bashkelidhur:

Oferte tekniko-tregtare per ofrimin e objekteve te lira minerare per shfrytëzim, zhvillim dhe administrim afatgjate

Invitation for expressions of interest from domestic and foreign investors to invest in the copper extraction and processing industry with the aim of complex and rational use of the first mineral resource through complete processing in the country to final wire and cable products, synchronization and recycling Copper and its alloys, as an added value for income growth, GDP contribution, export and employment.

For more complete information on this call for expressions of interest, MEI has prepared the attached document:

“Technical- Commercial offer for the provision of free mining and processing facilities of the copper industry for use development and long-term administration”

Pika kontakti ne MEI:

-Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit te Minierave

-Drejtoria e Politikave, Zhvillimit te Industrise dhe Standardeve Teknike

-Titullaret e Ministrise

Contact Points in MEI:

– Directorate for Mining Policy and Development

– Directorate for Policy, Industrial Development and Technical Standards

– Ministry Officials

01.04.2017

 Announcement

Application Form(English)

Application Form(Albanian)

18.02.2017

Request for Expresssions Interest “Greece – Albania IPA Cross‐Border Programme” has been approved by the European Commission Decision No. Ε(2008) 4708 on 5/9/2008, Albania and Greece will develop the project  Greece /Albania Energy Tourism (GALET) focus on “Energy & Environmental Friendly Tourism ‐ Planning &Demonstrative Actions”

 

20.11.2015

Promovim mundësie investimi (anglisht)

Shprehje interesi për investime të mundshme në fushën e industrisë(ish-objekte industriale)