Urdhra dhe Udhezime - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Urdhra dhe Udhezime

 • Urdhër Nr. 926. datë 28.12.2018, “Për ndërmarrjen e nismës dhe ngritjen e grupit të punës për hartimin e planit kombëtar sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta”  Shkarko Dokumentin

 

 • Urdhër Nr. 159, datë 12.10.2015 “Për miratimin e formularëve tip të pranimit të projekteve”.                                                                  Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim nr. 1 datë, 30.03.2016 Për përcaktimin e rregullave për realizimin e projekteve në fushën e eficiencës së energjisë në ndërtesa ekzistuese në bashkëpronësi  Shkarko Dokumentin

 

 • Udhëzim nr. 2, datë 06.08.2014, Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave Nga Enti Kombëtar i Banesave për Vitin 2014  Shkarko Dokumentiin

 

 • Udhëzim për procesin e plotësimit të vendeve të lira të punës në shërbimin civil  Shkarko Dokumentin

 

 • Udhëzim nr. 3, datë 08.10.2015 Për përcaktimin e rregullave të përgjithshme të zbatimit të programit të banesave me kosto të ulët për komunitetin Rom dhe Egjiptian                Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim i Ministrit të Zhvillimit Urban nr. 2, datë 19.5.2015, Për kushtet dhe procedurat për listimin dhe heqjen nga lista e administratorëve të ndërtesave, penalitetet dhe mbikëqyrja e veprimtarisë së tyre                          Shkarko Dokumentin

 • Urdhër nr. 2, datë 06.01.2015 “Për miratimin e formularëve tip të pranimit të projekteve”                                        Shkarko Dokumentin

 • Urdhër nr. 97, datë 8.05.2014 “Për miratimin e formularëve tip të pranimit të projekteve”                                      Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim nr. 7, datë 01.10.2014 “Për kërkesat që duhet të përmbushë Administratori/Shoqëria e Administrimit për t’u listuar në Librin e Administratorëve, procedurat e listimit, heqjes nga lista, penalitetet, procedura për dhënien e lejes për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe mbikqyrja e veprimtarisë së tyre”                              Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim nr. 5, datë 24.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave për realizimin e projekteve në fushën e efiçencës së energjisë në ndërtesa ekzistuese në bashkëpronësi”                                  Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim nr. 3, datë 17.03.2014 “Për përcaktimin e rregullave të përgjithshme të zbatimit të programit të banesave me kosto të ulët për komunitetin rom”                                                Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim për disa ndryshime e shtesa në Udhëzimin nr. 6257, datë 02.09.2008 “Mbi përcaktimin e masës së subvencionit përfamiljet, që përfitojnë kredi të lehtësuara nga Shteti”, i ndryshuar                                          Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim mbi kriteret e studim-projektimit për rehabilitimin e vendepozitimeve të mbetjeve të ngurta urbane si dhe ndërtimin e landfilleve, apo impianteve të trajtimit të mbetjeve të ngurta urbane                                        Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim nr. 1 datë, 30.03.2016 Për përcaktimin e rregullave për realizimin e projekteve në fushën e eficiencës së energjisë në ndërtesa ekzistuese në bashkëpronësi                                      Shkarko Dokumentin

 • Udhëzim nr. 1, datë, 16.03.2017 Për mënyrën dhe procedurat e zbatimit të planeve të përgjithshme vendore                                              Shkarko Dokumentin