Procedurat Konkurruese për zonat minerare - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Procedurat Konkurruese për zonat minerare

Ftesë për Ofertë datë 07.03.2023

Ftesë për Ofertë datë 27.12.2022

Njoftim për korrigjim në Ftesën për Ofertë Nr. 6400/1 prot. datë 25.08.2022

Ftesë për Ofertë datë 05.10.2022

Ftese per Oferte date 06.09.2022

Ftese per oferte date 03.08.2022

Ftesë për Ofertë datë 27.01.2022

Faturë për arkëtim – të garancisë  finaciare të rehabilitimit të mjedisit 

Faturë për arkëtim – të garancisë  finaciare të investimit maksimal 

Rregjistri i trasferimeve 2018-2021

Procedurat konkurruese për leje minerare 2018 – 2020

Ftesë për Ofertë  datë 27.05.2021

Ftesë për Ofertë datë 11.05.2021

Ftesë për Ofertë datë 10.12.2020

Ftesë për Ofertë datë 14.10.2020

Ftesë për Ofertë datë 05.08.2020

Njoftim për zhvillimin e procedurave konkurruese datë 28.05.2020

Njoftim për shtyerjen e afatit për procedurat konkurruese të datës 06.04.2020

Ftesë për Ofertë datë 06.04.2020

Ftesë për Ofertë datë 04.03.2020 dhe 05.03.2020

Ftesë për Ofertë datë 18.12.2019

Ftesë për Ofertë datë 11.07.2019

Ftesë për Ofertë datë 06.08.2018, 07.08.2018, 08.08.2018 dhe 09.08.2018

Ftesë për Ofertë datë 28.05.2018, 29.05.2018 dhe 30.05.2018

Ftesë për Ofertë datë 02.05.2018, 03.05.2018 dhe 04.05.2018

Ftesë për Ofertë datë 23.03.2018

Njoftim per daten e zhvillimit te procedures konkurruese per zonen minerare nr. 294/7

Pezullimin e procedurës konkuruese për zonën minerare Nr. 294/7 

Ftese per Oferte date 27.06.2017, 28.06.2017 dhe 29.06.2017

Ftesë për Ofertë datë 01.06.2017

Ftese për Oferte date 23.05.2017, 24.05.2017 dhe 25.05.2017

Njoftim për korrigjim në Ftesës për Ofertë Nr. 6898 prot. datë 17.11.2016, zona 295

Njoftim për korrigjim në Ftesës për Ofertë Nr. 6898/1 prot. datë 17.11.2016, zona 381/3

Njoftim për korrigjim në Ftesës për Ofertë Nr. 6898/1 prot. datë 17.11.2016, zona 231/6

Ftesë për Ofertë datë 21.12.2016 dhe 22.12.2016

Ftesë per Ofertë datë 06.09.2016

Ftesë për ofertë datë 13.07.2016 dhe 14.07.2016

Ftesë për ofertë datë 04.05.2016

Ftesë për ofertë datë 06.04.2016

Ftesë për ofertë datë 04.02.2016 dhe 05.02.2016

Ftesë për ofertë datë 14.01.2016

Njoftim për korrigjim në Ftesës për Ofertë Nr. 7232 prot. datë 05.11.2015

Ftesë për ofertë datë 08.12.2015 dhe 10.12.2015

Njoftim për korrigjimin e të dhënave të zonës minerare Nr. 70/6

Ftesë për Ofertë datë 08.09.2015, 10.09.2015 dhe 15.09.2015

Njoftim për korrigjim në Ftesën për Ofertë Nr.4229/1 Prot. datë 28.05.2015

Ftesën për Ofertë datë 01.07.2015, 02.07.2015

Ftesë për ofertë datë 09.06.2015, 10.06.2015, 11.06.2015

Njoftim për anullimin e procedurës së konkurimit Nr.737/5 datë 30.04.2015

Njoftim për shtyrjen e procedurës së konkurimit për zonën Nr.70/5

Ftesë për Ofertë datë 22.04.2015, 23.04.2015, 28.04.2015, 30.04.2015

Ftesë për Ofertë datë 14.01.2015

Njoftim për shtyrjen e procedurës së konkurimit për zonën Nr.438/4

Njoftim për shtyrjen e procedurës së konkurimit për zonën Nr.136/8

Njoftim për anullimin e procedurës së konkurimit Nr.165/4 datë 25.11.2014

Ftesë per Ofertë datë 16.12.2014, 17.12.2014, 18.12.2014

Ftesë për Ofertë datë 09.12.2014

Ftesë për Ofertë datë 05 11 2014 dhe 06 11 2014

Njoftim për anullimin e procedurës së konkurimit për zonën minerare Nr.706

Njoftim për korrigjimin e të dhënave të zonës minerare Nr.390

Ftesë për ofertë datë 08.10.2014, 09.10.2014, 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014

Njoftim për anullimin e procedurës së konkurimit për zonën minerare Nr. 802/9

Njoftim për anullimin e procedurës së konkurimit për zonën minerare Nr. 367

Njoftim për anullimin e procedurave konkurruese Nr. 7/4

Njoftim për anullimin e procedurës së konkurrimit për zonën minerare Nr.295

Ftesë për ofertë datë 07.07.2014, 09.07.2014, 11.07.2014

Njoftim për ndryshim në DSPK për datat 12.06.2014, 16.06.2014, 18.06.2014, 20.06.2014

Njoftim për anullimin e procedures konkurruese Nr.180

Ftesë për ofertë datë 12.06.2014, 16.06.2014, 18.06.2014, 20.06.2014

Ftesë për ofertë datë 05.03.2014

Ftesë për ofertë datë 24.02.2014, 26.02.2014 dhe 28.02.2014

Ftesë për ofertë datë 23.04.2013

Ftesë për ofertë datë 28.02.2013 dhe 08.03.2013 (e korrigjuar)

Ftesë për ofertë datë 28.02.2013 dhe 08.03.2013 (e korrigjuar)

Ftesë për ofertë datë  11.04.2013 dhe 12.04.2013

Ftese per oferte date 25.03.2013, 26.03.2013 dhe 28.03.2013

Ftesë per Ofertë Nr. 6655 prot. date 24.04.2018