Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut

Mbështetur në rregulloren “Për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit” miratuar me Urdhrin e Ministrit Nr. 53 datë 05.10.2017 Kreu XIV pika 11, të gjitha OEN/OMVK duhet të raportojnë sipas formateve të publikuara si më poshtë:

Rregjistrat e OMVK-ve enp
Rregjistrat e OMVK-ve elektrike

Regjistrat e OMVK-OEM mekanike

Raportimet do të bëhen në adresen ermira.dedej@infrastruktura.gov.al

Shtojca 1 Formulari Aplikimit 

Rregullore “Për ngritjen dhe funsionimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejeve për punime ndërtimi/zhvillimi komplekse për objekte të natyrës energjetike, minerare, industriale dhe objekte të rrezikshmëri të lartë të kesaj fushe”

Rregullore për pajisjen me Akt Miratimi OMVK

Fatura për pajisjen e shoqërisë me Akt Miratim

Lista e Organeve të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK) të miratuar nga MEI:

 

 

Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut

Nr. Emertimi i OMVK-se Adresa komunikimit Nr. Identifikimit te organit te miratuar Afati Vleftshmerise se Miratimit Fusha e veprimtarisë
Adresa postare Cel: E-mail:
1 “SWISS APPROVAL ALBANIA (FRANCHISE SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG SA GREECE)” sh.p.k. Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja Nr.08, 1019 Tiranë. 0696057977 mtafili@swissapproval.al OMI 011 RISHIKIM 4 Për fushat I – VI, deri më 06.11.2022 Për fushën sipas përcaktimit të pikës VII, deri më 28.12.2024
I.       Vlerësim i konformitetit të projekteve teknike dhe teknologjike për produktet/pajisjet/instalimet nën presion.

 

 

II.    Lëshim Vërtetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e prodhimit, transportimit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

 

III. Miratim i Kartës Teknologjike.

 

IV. Vlerësim konformiteti në fushën e enëve nën presion:

1.      Inspektimi i Pajisjeve nën presion stacionare:

–          Pajisjet nën presion stacionare.

–          Tubacionet nën presion (lidhjet teknologjike brenda objektit)

–          Aksesoret e sigurisë dhe aksesoret nën presion.

2.      Inspektimi i kaldajave me avull dhe ujë të nxehtë

3.      Inspektimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN-së) me kapacitet me të vogël ose të barabartë me 13m3

4.      Inspektimi i rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës (GLN-së) me kapacitet me të madh ose të barabartë me 13m3

5.      Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike të term izoluara me vakum

6.      Inspektim i rezervuarëve mbitokësor të depozitave të hidrokarbureve të lëngët.

7.      Inspektim i çisternave automobilistike për transport të mallrave të rrezikshëm.

–          Klasat 2.3.8 të ADR.

–          Klasa 2: gaze.

–          Klasa 3: lëngje të djegshme.

8.      Inspektim i kokave të pusit.

9.      Inspektim i bombolave të mbushura me GLN.

10.  Inspektim i automjeteve që transportojnë bombola te mbushura me GLN.

 

V.    Vlerësim konformiteti në fushën elektrike:

1.      Inspektim i instalimeve elektrike në ambiente të zakonshme.

2.      Inspektim i instalimeve elektrike në ambiente me rrezik zjarri.

3.      Inspektimi i impianteve mbrojtëse nga rrufeja.

4.      Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.

5.      Inspektimi i linjave ajrore TU e TL.

6.      Inspektimi i impianteve shpërndarës TL dhe nënstacioneve (impiantet shpërndarës nën 1000V, mbi 1000V dhe nënstacionet elektrike).

7.      Inspektimi i linjave kabllore me tension 20, 10, 6 kV.

8.      Inspektimi i fushës elektromagnetike për pajisjet dhe instalimet elektrike.

 

VI. Vlerësim konformiteti në fushën e mekanike

1.      Vinça dhe makineri ngritëse

–          Vinçat lëvizës.

–          Vinçat kullë.

–          Vinça urë dhe me këmbalec.

–          Makineritë ngritëse

 

VII.         Certifikim Personeli për:

Personat që punojnë me pajisjet/instalimet  nën presion:

Grupi A, Përdorues/operues/shfrytëzues të rezervuareve/nstalimeve të GLN-së me vëllim deri 13 m

3

 mbi/nën tokë;

Grupi B, Përdorues/operues/shfrytëzues të rezervuarëve/instalimeve të GLN-së me vëllim mbi 13 m

3

, mbi/nën tokë;

Grupi C, Përdorues/operues/shfrytëzues të enëve/instalimeve nën presion të pajisjeve teknologjike dhe rezervuarëve të ajrit;

Grupi D,  Përdorues/operues/shfrytëzues të kaldajave me avull dhe me ujë/vaj të nxehte;

Grupi E, Përdorues/operues/shfrytëzues të enëve/instalimeve nën presion kriogjenike;

Grupi F, Përdorues/operues të instalimeve të qendrave të mbushjes dhe të makazinimit të bombolave me GLN;

Grupi G, Përdorues/operues për shkarkimin dhe transvazimin së cisternave automobilistike/hekurudhore të GLN-së dhe mallrave të rrezikshëm.

Grupi F, Persona që kanë për detyrë dhe përgjigjen për transportin e bombolave të GLN-së dhe instalimin e tyre tek konsumatori.

Personat që punojnë në impiantet, instalimet, linjat dhe pajisjet elektrike.

A: Personat që përdorin pajisje/impiante elektrike lidhur me sigurimin teknik elektrik të klasifikuar në Grupin I, II, III, IV dhe V;

B: Instalues dhe mirëmbajtës të pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike të tensionit të ulët, (ITU);

C-1: Instalues të autorizuar për linjat ajrore ose nëntokësore me tension të lartë deri 30 kV (përfshirë), Tipi 1;

C-2: Instalues të autorizuar për linjat ajrore ose nëntokësore me tension të larte mbi 30 kV, Tipi 2;

D-1: Instalues të autorizuar për instalimet elektrike të tensionit të lartë me tension nominal jo me të madh se 30 kV, ATl;

D-2: Instalues të autorizuar për instalimet elektrike të tensionit të lartë pa kufij tensioni, AT2.

Personat që  punojnë me vinça; makina ngritëse, transportuese dhe të punimit të tokës:

Grupi A-1: Operator të vinçave kullë;

Grupi A-2: Operator të vinçave urë;

Grupi A-3: Operator të vinçave të lëvizshëm;

Grupi B-1: Operator i makinerive ngritëse;

Grupi B-2: Operator i makinave transportuese të stacionuara;

Grupi C-1: Ekskavatorist: (për mjete me goma ose me zinxhirë);

Grupi C-2: Automakinist: autovinça, autobetoniere, autobetonpompa,  autobitumatrine, autosonda;

Grupi C-3: Buldozerist, (me rrota ose me zinxhirë).

2 “NOA CONTROL” sh.p.k. Rr. Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr.4, Kati I, Tiranë 0672001616 042257444 kledia.stefani@noacontrol.al OMI 013 Deri më 20.09.2024
I.                 Inspektim para vënies fillestare në punë dhe inspektim periodik:

 

–          Inspektimi i rezervuarëve të GLN- së më të vegjël ose të barabartë me 13 m

3

.

–          Inspektimi i rezervuarëve të GLN- së me kapacitet më të madh se 13 m3.

–          Inspektimi i pajisjeve nën presion (përjashtohen rezervuarët e GLN-së dhe enët kriogjenike).

–          Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë.

–          Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike.

–          Inspektimi i rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngëta.

–          Inspektimi i kokave të puseve.

II.                Inspektim para vënies fillestare në punë dhe inspektim periodik për:

–          Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente të zakonshme.

–          Inspektimi i impianteve elektrike në ambjente me rrezik zjarri.

–          Inspektimi i linjave të tensionit mbi 1000 Volt.

–          Inspektimi i impianteve të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike.

–          Inspektimi i impianteve shpërndarëse-nënstacionet.

–          Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.

–          Inspektimi i dispozitivit diferencial i vendosur në pajisjet, instalimet dhe impiantet elektrike.

–          Inspektimi i linjave kabllore.

III.             Pajisjet ngritëse:

–          Vinçat.

a)      Vinçat urë.

b)      Vinçat lëvizës dhe gjysëm lëvizës.

c)      Vinça të lëvizshëm dhe të palëvizshëm me krahë.

d)     Vinça të lëvizshëm dhe të palëvizshëm kullë ose me direk.

e)      Vinçat për servisimin e mjeteve.

f)       Vinçat për të ngritur njerëzit për të punuar në një platformë pune në lartësi.

g)      Vinçat – grajfer.

–          Pajisjet ngritëse të vinçave pirun.

–          Pajisjet ngritëse të transportuesit industrialë.

IV.             Vlerësim i konformitetit të projekteve teknike dhe teknologjike për produktet/pajisjet/instalimet nën presion, sipas përcaktimit të pikës I.

V. Lëshim Vërtetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportit, tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

3 “ALBAENERG” sh.p.k. Rruga Fier- Patos, km 6, Fier 0692024071 0694011424 albaenergtti@yahoo.com OMI 010/1 Mbaruar Afati

Vlerësim konformiteti për:

 

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

4 “Almeta GmbH” sh.p.k. Autostrada Durres- Tiranë km 14 Marikaj, Tiranë. 0686026444 info@almeta.al OMI 003 Deri më 24.10.2024

1. Çisternat automobilistike për transport mallrash të rrezikshëm:

 

– Klasës 2 ADR: “Gaze të ngjeshur, të lëngëzuar ose të tretur nën presion”.

– Klasës 3 ADR: “Lëngje të djegshme”, për:

 1. Inspektim periodik;

b.      Inspektim i ndërmjetëm,;

c.       Kontroll i veçantë.

2.   Mjete dhe Çisterna rrugore:

 1. Inspektim periodik për lëshimin e certifikatës së miratimit ADR.
5 “ST2” sh.p.k. Rruga “Kastriotët”, Lagjja “Mëzez Fushë”, “Mëhillaj Tower”, nr.1, kati 9, Kashar, Tiranë. 069 64 04 753 fadillikaj@yahoo.com OMI 005 Deri në 10.06.2025
1.       Tubacionet nën presion. Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion.

 

2.       Pajisjet nën presion me vatra zjarri- Kaldaja të avullit dhe ujit të nxehtë.

3.       Rezervuarët e gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 m

mbi tokë.

4.       Rezervuarët e gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet më të madh se 13 m

mbi tokë.

5.       Inspektimi i enëve nën presion kriogjenike.

6.       Inspektim të pajisjeve të depozitimit të amonjakut.

7.       Inspektim i rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngët.

8.       Inspektim të pajisjeve të kokës së pusit të shpimit dhe kokës së pusit të shfrytëzimit.

I.                   Vlerësim konformiteti të projekteve teknike dhe teknologjike për produktet/pajisjet/instalimet, sipas përcaktimeve të fushave të mësipërme.

Lëshim “Vërtetimi Teknik” për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

6 “ECIT” sh.p.k. Autostrada Vorë-Durrës km 5, Marikaj 0692060245 ecitshpk@gmail.com OMI 007 Deri më 21.02.2025 (pikat 1-8)dhe21.04.2024 (per pikën 9)

1. Inspektimi i rezervuarëve të GNL-së më të vegjël ose të barabartë me 13m3.


2. Inspektimi i rezervuarëve të GNL-së me kapacitet më të madh se 13m3.


3. Inspektimi i tubacione nën presion.Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion


4. Inspektimi i pajisjeve nën presion me vatra zjarri,Kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë.


5. Inspektim i Çisternave automobilistike të transportit të mallrave të rrezikshme,klasa 2, Gaze të ngjeshur, të komprimuar, të lëngëzuar; Klasa 3, Lëngje të djegshme.


6. Inspektim i rezervuarëve mbiktokesor të hidrokarbureve të lëngët.


7. Vlersim konformiteti të projekteve teknike dhe teknollogjike për produktet/instalimet në presion.


8. Lëshim Vertetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të gazit,naftës dhe nënprodukteve të tyre.


9. Certifikim Personeli:


-Personat që përdorin rezervuarë GLN mbi dhe nën tokë me vëllim nën e mbi 13 m3 ,


-Personat që përdorin qendrat e rimbushjes dhe depozitimit të bombulave,


-Personat që përdorin kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë,


-Personat që përdorin enë nën presion të pajisjeve teknologjike dhe rezervuarve të ajrit,


-Personat që përdorin impiantet e shkarkimit dhe transvazimit të cisternave automobilistike të mallrave të klasës 2 dhe 3.

7 “SIGURIA PRESION” sh.p.k. Rr. Industriale, km 10, pranë “Global Gas” sh.a. Bërxhull, Tiranë 0693955674 siguriapresion@gmail.com OMI 008 RISHIKIM 2 Mbaruar Afati

Vlerësim konformiteti për:

 

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

8 “MFM” sh.p.k Rr. Forsina Plaku, Pallati Nr.21, Kati i parë, Tiranë 0696078562 m.f.m-shpk@live.com OMI 002 Deri më 12.11.2024

1. Inspektimi i rezervuarëve të GNL-së më të vegjel ose të barabartë me 13m3.


2. Inspektimi i rezervuarëve të GNL-së me kapacitet më të madh se 13m3.


3. Inspektimi i tubacione nën presion.Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion


4. Inspektim i Pajisjeve të thjeshta nën presion


5. Inspektimi i pajisjeve nën presion me vatra zjarri,kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë.


6. Inspektim i enëve kriogjenike.


7. Inspektim i rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngëta.


8. Vlersim konformiteti të projekteve teknike dhe teknollogjike për produktet/instalimet në presion.


9. Lëshim Vertetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të gazit,naftës dhe nënprodukteve të tyre.

9 “AL-INSPEKTIM” sh.p.k. Zona kadastrale 2978, nr. pasurie 77/7, Pjezë, Xhafzotaj, Durrës.

0692045111;

0676032037

al.inspektim@yahoo.com OMI 014 rishikim 1 Deri më 02.08.2024
1. Inspektim periodik i bombolave të GLN prej çeliku tё transportueshëm dhe të rimbushёshme të salduara dhe të ngjitura.

 

 • Inspektim teknik periodik i bombolave të GLN.

2. Inspektim i rezervuarëve të GLN-së më të vegjël ose të barabartë me 13 m

3

 mbi tokë.

 • Inspektim fillestar;
 • Inspektim periodik;
 • Inspektim i ndermjetëm;
 • Rivlerësim konformiteti.

3. Inspektim i rezervuarëve të GLN-së më të madh se 13 m

3

.

 • Inspektim fillestar;
 • Inspektim periodik;
 • Inspektim i ndermjetëm;
 • Rivleresim konformiteti.

4. Tubacione nën presion. Aksesorët e sigurisë dhe aksesorët nën presion.

5. Kaldaja me avull dhe uje të nxehtë.

 • Inspektim fillestar;
 • Verifikim funksioni;
 • Shikim i brendshëm;
 • Verifikim integriteti.

6. Enw nën presion kriogjenike të termoizoluara me vakum;

 • Inspektim periodik.

7. Pajisje nën presion stacionare, përjashtohen GLN-të dhe ato kriogjenike.

8. Rezervuarë të hidrokarbureve të lëngët.

 • Inspektim fillestar;
 • Inspektim periodik.

9. Autoçisternat rrugore që transportojnë mallrat e rrezikshme sipas ADR-së.

Klasa 2- Gaze të ngjeshur të lëngëzuar ose të tretur nën presion;

Klasa 3- Lëngje te djegshëm;

Klasa 8- Substanca korrozive.

 • Inspektim fillestar;
 • Inspektim periodik;
 • Inspektim i ndërmjetëm;
 • Inspektim i jashtëzakonshëm.

I.                   Vlerësim konformiteti të projekteve teknike dhe teknologjike për produktet/pajisjet/instalimet, sipas përcaktimeve nga pika 1 deri në pikën 5.

Lëshim “Vërtetimi Teknik” për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

10 “ISEI” sh.p.k. Rruga “Ali Bakiu”, Nr.3, Njësia Administrative Kashar, Kodi Postar 1023, Tiranë. 069 65 01 082 benizeneli@gmail.com OMI 015 Deri më 29.06.2025

1.      Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente të zakonshme.

 

2.      Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente me rrezik zjarri.

3.      Inspektimi i impianteve mbrojtëse nga shkarkimet atmosferike.

4.      Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.

5.      Inspektimi i linjave ajrore TU e TL.

6.      Inspektimi i linjave kabllore.

7.      Inspektimi i impianteve të tokëzimit të çdo lloji.

8.      Inspektimi i nënstacioneve dhe impianteve shpërndarëse të TL.

9.      Inspektim i impianteve fotovoltaike.

10.  Inspektim për fushën e rrezatimit jojonizues.

11.  Inspektim i aksesorëve ngritës (grepa, litarë çeliku, rripa tekstili, litarë, fole etj).

12.  Inspektim i pajisjeve ngritëse:

–          Pajisjet për ngritjen e fuqisë punëtore;

–          Pajisjet ngritëse (vinça dhe ngritëse);

–          MWP-platforma të lëvizshme të punës;

–          Vinça pirun;

–          Ashensorët e automjeteve (veturave).

13.  Inspektimi i vinçave (Portabël, portë, urë, port, auto).

14.  Inspektimi i strukturave të përkohshme.

15.  Pajisjet nën presion stacionare (përjashtuar GLN-të).

16.  Inspektim i pajisjeve me vatra zjarri-kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë.

17.  Inspektim i rezervuarëve të GLN-së më të vegjël ose të barabartë me 13 m³, mbi tokë.

18.  Inspektim i rezervuarëve të GLN-së me kapacitet më të madh se 13 m³, mbi tokë.

19.  Inspektimi i rezervuarëve mbitokësore të hidrokarbureve të lëngëta.

20.  Inspektimi i tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesorët e sigurisë.

21.  Inspektimi i enëve kriogjenike.

22.  Inspektim i çisternave automobilistike për transportin e mallrave të rrezikshëm sipas ADR:

–          Klasa 2-Gaze të ngjeshura, të lëngëzuar ose të tretur në presion.

–          Klasa 3-Lëngje të djegshme.

–          Klasa 8 ADR- Lëndët e rrezikshme, substancë korrozive.

23.  Inspektim i tubave fleksibël të presionit.

24. Inspektim i tubave fleksibël të presionit (për GLN dhe gazin natyror).

11 “”TECH-INSPECT” sh.p.k” Rruga “Shyqyri Brari”, pranë kopshtit zoologjik, Nd2/1, Tiranë

0672016333

 

0697520781

sention.zotaj@tecinspect.al OMI 016 Rishikim 3 05.03.2022

Vlerësim konformitetit për:

 

Pajisje Mekanike

Pajisje Elektrike

 

 

1-Inspektimi i pajisjeve ngritëse industriale:

2- Inspektimi i aksesorëve të përdorura në pajisjet ngritëse:

3- Inspektimi i enëve , pajisjeve dhe instalimeve nën presion:

4- Inspektimi i rezervuarëve GLN me kapacitet më të vogël ose baraz me 13 m3.

5- Inspektimi i rezervuarëve GLN me kapacitet më të madh se 13 m3.

6- Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë.

7- INSPEKTIMI I REZERVUARËVE MBITOKËSORË TË HIDROKARBUREVE TË LËNGËT

 

 

1- Inspektimi i pajisjeve dhe instalimeve elektrike:

2-   Inspektimi i kabinave elektrike TU/TL.

3- Inspektimi i instalimeve elektrike në zona potencialisht shpërthyese  (ATEX –   Explosive Atmospheres).

4-   Inspektimi i makinerive.

– (Sipas përcaktimeve në pikat 14.2.2; 14.3.4 dhe 24.1 të VKM 1060, datë  23.12.2015).

5-  Inspektimi i enëve të transportueshme nën presion.

6- Vlerësimi i konformitetit të projekteve teknike dhe teknologjike për produktet/pajisjet/instalimet nën presion, të përshkruara në pikat 3-7 të cituara në Aktin e Miratimit OMI 016, datë 11.07.2019, Rishikim 1, dhe pikën 5 cituar më sipër.

7- Lëshim Vërtetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e transportit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre

12 “Tigo 2008″ sh.p.k.” Lagjia “Salo Halili” Rruga “Mbreti Gent” Kompleksi “Uraj” Shkodër 0692317514 lutficekaj@hotmail.com OMI 006 Rishikimi 0 I Pezulluar

 Vlerësim konformitetit për:

 

– pajisje, tubacione nën presion,

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

13 “Devukaj shpk” Rruga “Ded Gjo Luli” Hot i Ri Shkodër 0692164717 dedvukajn@yahoo.com OMI 017 Rishikimi 0 Mbaruar Afati

 Inspektimi periodik i bombolave të (GLN) prej çeliku të transportueshme dhe të rimbushëshme të salduara dhe të ngjitura (kapitulli 6.2. i ADR).

14 “E-GAS” sh.p.k. Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan 0672042881 elbagas@elbagas.com OMI 012 Rishikim 1 PASIV
Vlerësimi i Konformitetit për:

 

1.       Pajisjet nën presion stacionar (përjashtohen GLN-të)

2.       Pajisjet nën presion me vatra zjarri.

3.       Inspektim i rezervuarëve të GLN-së me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 m

3

, mbi tokë.

4.       Inspektim i rezervuarëve të GLN-së kapacitet më të madh se 13 m

3

, mbi tokë.

5.       Tubacione nën presion Inspektimi i tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesorët e sigurisë.

6.       Pajisjet nën presion enët kriogjenike.

7.       Rezervuarët mbitokësorë të depozitave të hidrokarbureve të lëngëta.

8.       Cisternave automobilistike për transportin e mallrave të rrezikshme,

–          Klasa 2 ADR: gaze të ngjeshura, të lëngëzuara ose te tretura nën presion,

–          Klasa 3 ADR: Lëngje të djegshme,

–          Klasa 8 ADR

9.       Inspektim i tubave fleksibël të presionit.

10.    Inspektim i tubave fleksibël të presionit (për GLN dhe gazin natyror).

11.    Vlerësim i konformitetit të projekteve teknike dhe teknollogjike për produktet/pajisjet/instalimet nën presion, të përshkruara në pikat 1-10, të cituara më sipër.

12. Lëshim Vërtetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e transportit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

15 “SHPRESA-AL” sh.p.k. Rruga “URANI PANO”, mbrapa “VEVE CENTER”, pallati Nr.11. Tiranë

0682030617

 

0695554271

 shpresa.al@gmail.com

 

agustin-deda@live.com

OMI 018 Rishikim 0 Deri në datën 22.07.2022

 Vlerësim konformiteti për: Cisternat automobilistike:

 

Klasa 2 dhe 3 ADR

16 “Ergi – Pink”, sh.p.k Elbasan, Bradashesh, Metalurgji, rruga Elbasan-Metalurgji, zk.3965, pasuria nr.986

0674097992   

0692279850  

    0674295083

info@ergipink.com OMI 009 RISHIKIM 2 Deri me datën 03.02.2026
Vlerësimi i Konformitetit për:

 

1.       Pajisjet nën presion stacionar (përjashtohen GLN-të)

2.       Pajisjet nën presion me vatra zjarri.

3.       Inspektim i rezervuarëve të GLN-së me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 m

3

, mbi tokë.

4.       Inspektim i rezervuarëve të GLN-së kapacitet më të madh se 13 m

3

, mbi tokë.

5.       Tubacione nën presion Inspektimi i tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesorët e sigurisë.

6.       Pajisjet nën presion enët kriogjenike.

7.       Rezervuarët mbitokësorë të depozitave të hidrokarbureve të lëngëta.

8.       Cisternave automobilistike për transportin e mallrave të rrezikshme,

–          Klasa 2 ADR: gaze të ngjeshura, të lëngëzuara ose te tretura nën presion,

–          Klasa 3 ADR: Lëngje të djegshme,

–          Klasa 8 ADR

9.       Inspektim i tubave fleksibël të presionit.

10.    Inspektim i tubave fleksibël të presionit (për GLN dhe gazin natyror).

11.    Vlerësim i konformitetit të projekteve teknike dhe teknollogjike për produktet/pajisjet/instalimet nën presion, të përshkruara në pikat 1-10, të cituara më sipër.

12. Lëshim Vërtetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e transportit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

17 “INTER.TEK WESTERN BALKANS” sh.p.k. Rruga “Abdyl Frashëri”, Vesa Center, kati 4/1, Tiranë

0696635835

 

0682096286

kmoco@intertek-wb.com

 

klodigumeni68@gmail.com

OMI 019 RISHIKIM 0 Deri me daten 24.10.2022
Vlerësim konformiteti për:  1- Pajisjet nën presion stacionare mbi tokë.

 

2- Rezervuarët e gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me vëllim deri 13 m3 dhe i rezervuarëve të GLN me vëllim mbi 13 m3, mbi tokë.

3-Pajisjet nën presion me vatër zjarri.

4-Cisternat automobilistike të transportit të mallrave të rrezikshëm.

5-Inspektimi i enëve kriogjenike stacionare.

6-Vinça lëvizës.

7-Vinça kullë.

8-Vinça urë dhe portal.

18 “EISA” shpk Rruga “Shkëlqim Fusha”, Pallati 24/1, Shkalla 2, Kati 2, Ap.6, Tiranë. +355 69 25 73 426 OMI 023 Rishikim 0 Deri më 01.06.2024

1.      Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente të zakonshme.

 

2.      Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente me rrezik zjarri.

3.      Inspektimi i instalimeve mbrojtëse nga rrufeja.

4.      Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU.

5.      Inspektimi i linjave ajrore TU e TL.

6.      Inspektimi i linjave kabllore TU e TL.

7.      Inspektimi i impianteve të tokëzimit të çdo lloji.

8.      Inspektimi i nënstacioneve dhe impianteve shpërndarëse të TL.

9.      Inspektim i Fushës Elektromagnetike të pajisjeve, impianteve, sistemeve, linjave dhe transmetuesve.

19 “ALCERT” shpk Rruga “Ismail Qemali”, Ndërtesa nr. 18, Hyrja nr. 3, Ap. Nr.46 Tiranë +355 69 75 01 178 alcertadm@gmail.com OMI 024 Rishikim 0 Rishikim 1 Deri më 28.06.2024

1.      Inspektimii pajisjeve nën presion me përjashtim të rezervuarëve të GNL-së dhe enët kriogjenike.

 

2.      Inspektimi i pajisjeve stacionare GNL

3.      Inspektimi i rezervuarëve të hidrokarbureve të lëngët.

4.      Inspektim i enëve nën presion kriogjenike.

5.      Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë.

6.      Vlerësim konformiteti të projekteve teknike dhe teknologjike për produktet/pajisjet/instalimet për pikat 1-5.

7.      Lëshim të vertetimeve teknike për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit,transportit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj.

8.Certifikimi i personelit sipas fushave të më poshtme:

1.Persona që përdorin pajisje/impiante elektrike lidhur me sigurimin teknik elektrik të klasifikuar në grupin I, II, III, IV dhe V.

2.Personat që përdorin pajisje nën presion: Rezervuarë GLN; Enë nën presion kriogjenike; Kaldajat e avullit dhe ujit të nxehtë; Pajisje nën presion stacionare të tjera si: rezervuarë ajri, aksesorë sigurie, tubacione nën presion etj; Impiantet e mbushjes dhe depozitimit të bombolave; Impiantet e shkarkimit dhe transvazimit të çisternave automobilistike të mallrave të rrezikshme, të klasës 2.

3. Instaluesve të instalimeve elektrike të tensionit të lartë, mbi 1 kv.

4. Instaluesve të linjave të tensionit të lartë, mbi 1 kv.

20 “TCPE” sh.p.k Rruga “Maliq Muça”, nr.3, Njësia Administrative nr.9, Kodi postar nr.1023, Tiranë

0682140584       

0688066950

aralb10@yahoo.com OMI 025 Rishikim 0 Deri më 11.05.2025 për fushën e inspektimit; Deri më datë 21.11.2023 për fushën e certifikimit.

1.      Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente të zakonshme.

 

2.      Inspektimi i instalimeve elektrike në ambjente me rrezik zjarri.

3.      Inspektimi i instalimeve të impianteve të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike.

4.      Inspektimi i kabinave elektrike TM/TU

5.      Inspektimi i linjave ajrore TU e TL.

6.      Inspektimi i linjave kabllore TU e TL.

7.      Inspektimi i impianteve të tokëzimit në instalimet elektrike.

8.      Inspektimi i nënstacioneve dhe impianteve shpërndarëse të  TL.

9.      Inspektimi i fushës elektromagnetike për pajisjet dhe instalimet elektrike.

Certifikim personeli për personat që përdorin pajisje elektrike (grupi I, II, III, IV dhe V).

21 “UNITEC-STUDIO” sh.p.k Rruga “Reshit Çollaku”, Pall. Shallvareve, shkalla 17, ap. 249, Tiranë +355682055829 info.uts2000@gmail.com OMI 026 Rishikim 0 Deri më 29.06.2025 1. Persona që punojnë në pajisje/linja dhe impiante elektrike të tensionit të ulët nën 1 kV. 2. Persona që punojnë/përdorin pajisje, impiante elektrike të klasifikuar në grupin I, II, III, IV dhe V. 3. Persona instalues të impianteve të ujit dhe gazit në një ndërtesë. Mekanik i përgjithshëm, niveli I,II,III.