Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut

Mbështetur në rregulloren “Për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit” miratuar me Urdhrin e Ministrit Nr. 53 datë 05.10.2017 Kreu XIV pika 11, të gjitha OEN/OMVK duhet të raportojnë sipas formateve të publikuara si më poshtë:

Rregjistrat e OMVK-ve enp
Rregjistrat e OMVK-ve elektrike

Regjistrat e OMVK-OEM mekanike

Raportimet do të bëhen në adresen preng.prenga@infrastruktura.gov.al

Shtojca 1 Formulari Aplikimit 

Rregullore “Për ngritjen dhe funsionimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejeve për punime ndërtimi/zhvillimi komplekse për objekte të natyrës energjetike, minerare, industriale dhe objekte të rrezikshmëri të lartë të kesaj fushe”

Rregullore për pajisjen me Akt Miratimi OMVK

Lista e Organeve të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK) të miratuar nga MEI:

 

 

 

 

Nr.

Emertimi i OMVK-se

Adresa komunikimit Nr. Identifikimit te organit te miratuar

Afati Vleftshmerise se  Miratimit

Fusha e veprimtarisë
Adresa postare

Cel:

E-mail:

1

“SWISS APROVAL ALBANIA” sh.p.k.

Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja Nr.08, 1019 Tiranë.

0697073002

eallmuca@swissapproval.al

 

 

 

OEN 001 rishikim 1

 

 

 

 

 

 

OMI 011 rishikim 2        

 

 

 

 

 

 

OMI 011 rishikim 3             

 

 

 

 

 

09.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2022

 

Vlerësim konformiteti dhe Markim CE për pajisje, impiante nën presion.

 

 

Vlerësim konformiteti per:

– pajisjet e ngritëse;

– pajisje nen presion;

– testime joshkaterruese.

 

 

 

 

 

Vlerësim i konformitetit për enët nën presion.

Vlerësim i konformitetit në fushën elektrike

Vlerësim i konformitetit në fushën mekanike

 

2

“NOA CONTROL” sh.p.k.

 Rr. Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr.4, Kati I, Tiranë 0696533504

0697501178

042 274737

anila.jani@applus.com

info@noaholding.com 

OMI 013

rishikim 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMI 013
rishikim 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMI 021 Rishikim 0

 

 

 

OMI 022 Rishikim 0

11.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020

 

 

 

 

28.05.2022

 

Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– projekte teknike dhe teknologjike për pajisjet, impiantet nën presion.

Lëshim “Vërtetimi Teknik” për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportit, tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

Inspektim para vënjes fillestare në punë, inspektim periodik dhe inspektim i projektit teknik elektrik për Pajisjet dhe Instalimet Elektrike.

 

 

Pajisjet ngritëse

 

 

 

Në fushhë e certifikimit të personelit

 

3
“ALBAENERG” sh.p.k.
 Rruga Fier- Patos, km 6, Fier  0692024071 0694011424  albaenergtti@yahoo.com  OMI 010/1  13.07.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

4

 “Almeta GmbH” sh.p.k.  Autostrada Durres- Tiranë km 14 Marikaj, Tiranë.  0686026444  info@almeta.al  OMI 003/2  25.10.2020 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

5

“ST2” sh.p.k.

 Rruga  “Myslym Shyri”, Ndërtesa Nr.7, Hyrja Nr.5 Tiranë  0694254754  aleksanderalushaj@hotmail.com  OMI 005/1  19.03.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

6

 “ECIT” sh.p.k.  Autostrada Vorë-Durrës km 5, Marikaj  0692060245  ecitshpk@gmail.com  OMI 007/1  23.01.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

7  “SIGURIA PRESION” sh.p.k.  Rr. Industriale,  km 10, pranë “Global Gas” sh.a. Bërxhull, Tiranë  0682058378  siguriapresion@gmail.com  OMI 008 rishikim 2 12.07.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

8 “MFM”  sh.p.k  Rr. Forsina Plaku, Pallati Nr.21, Kati i parë, Tiranë  0696078562  m.f.m-shpk@live.com  OMI 002/1  23.10.2020  Vlerësim konformiteti për pajisje, impiante nën presion.
9 “AL-INSPEKTIM” sh.p.k.  Xhafzotaj, Pejzë, Zona Kadastrale 2978 Durrës 0694064545

0692050646

 info@al-inpektim.com  OMI 014 rishikim 1  02.08.2020 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm

10 “ISEI” sh.p.k.  Rruga: “Haxhi H. Dalliu”, Nr. 5/1, Njësia Administ. Nr. 9, Tiranë  0699959740  gencreli@gmail.com  OMI 0015  12.03.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisjet, impiantet, instalimet elektrike, përfshirë projektin teknik elektrik.

11  “”TEC-INSPECT” sh.p.k”  Njësia Bashkiake Nr. 2 Rruga “Besnik Sykja” Pallati 30 Tiranë  0672016333

0697520781

 sention.zotaj@tecinspect.al  OMI 016

Rishikim 0

Deri me datën

11.02.2022

 Vlerësim konformitetit për:

Pajisje Mekanike

Pajisje Elektrike

12  “Tigo 2008″ sh.p.k.”  Lagjia “Salo Halili” Rruga “Mbreti Gent” Kompleksi “Uraj” Shkodër  0692317514  lutficekaj@hotmail.com  OMI 006

Rishikimi 0

Deri me datën

05.02.2022

 Vlerësim konformitetit për:

– pajisje, tubacione nën presion,

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

13  “Devukaj shpk”  Rruga “Ded Gjo Luli” Hot i Ri Shkodër  0692164717  dedvukajn@yahoo.com  OMI 017

Rishikimi 0

 Deri në datën 21.10.2021  Inspektimi periodik i bombolave të (GLN) prej çeliku të transportueshme dhe të rimbushëshme të salduara dhe të ngjitura (kapitulli 6.2. i ADR).
14  “E-GAS” sh.p.k.  Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan  0672042881  elbagas@elbagas.com  OMI 012 Rishikim 1  Deri në datën

06.11.2021

 Vlerësim konformiteti për: Pajisjet në presion stacionare, rezervuarët e GLN, pajisje e enë nën presion, çisterna automobilistike, tubacione nën presion brenda objektit, enë kriogjenike.
 15  “SHPRESA-AL” sh.p.k.  Rruga “URANI PANO”, mbrapa “VEVE CENTER”, pallati Nr.11. Tiranë  0682030617

0695554271

 shpresa.al@gmail.com

agustin-deda@live.com

 OMI 018 Rishikim 0  Deri në datën 22.07.2022  Vlerësim konformiteti për: Cisternat automobilistike:

Klasa 2 dhe 3 ADR

 16 “Ergi – Pink”, sh.p.k Elbasan, Bradashesh, Metalurgji, rruga Elbasan-Metalurgji,    zk.3965, pasuria nr.986 0674097992    0692279850      0674295083 info@ergipink.com OMI 009 Rishikim 2 Deri me datën   11.02.2022
Vlerësimi i Konformitetit për:

1.       Pajisjet nën presion stacionar (përjashtohen GLN-të)

2.       Pajisjet nën presion me vatra zjarri.

3.       Inspektim i rezervuarëve të GLN-së me kapacitet më të vogël ose të barabartë me 13 m3, mbi tokë.

4.       Inspektim i rezervuarëve të GLN-së kapacitet më të madh se 13 m3, mbi tokë.

5.       Tubacione nën presion Inspektimi i tubacioneve teknologjike brenda objektit dhe aksesorët e sigurisë.

6.       Pajisjet nën presion enët kriogjenike.

7.       Rezervuarët mbitokësorë të depozitave të hidrokarbureve të lëngëta.

8.       Cisternave automobilistike për transportin e mallrave të rrezikshme,

–          Klasa 2 ADR: gaze të ngjeshura, të lëngëzuara ose te tretura nën presion,

–          Klasa 3 ADR: Lëngje të djegshme,

–          Klasa 8 ADR

9.       Inspektim i tubave fleksibël të presionit.

10.    Inspektim i tubave fleksibël të presionit (për GLN dhe gazin natyror).

11.    Vlerësim i konformitetit të projekteve teknike dhe teknollogjike për produktet/pajisjet/instalimet nën presion, të përshkruara në pikat 1-10, të cituara më sipër.

12. Lëshim Vërtetimi Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e transportit dhe tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

 17 “INTER.TEK WESTERN BALKANS” sh.p.k. Rruga “Themistokli Gërmenji”, përballë RTSh, Kati 1, Tiranë 0697070975

0682096286

gmocka@intertek-wb.com

klodigumeni68@gmail.com

OMI 019 Rishikim 0 Deri me daten   24.10.2022
Vlerësim konformiteti për:  1- Pajisjet nën presion stacionare mbi tokë.

2- Rezervuarët e gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me vëllim deri 13 m3 dhe i rezervuarëve të GLN me vëllim mbi 13 m3, mbi tokë.

3-Pajisjet nën presion me vatër zjarri.

4-Cisternat automobilistike të transportit të mallrave të rrezikshëm.

5-Inspektimi i enëve kriogjenike stacionare.

6-Vinça lëvizës.

7-Vinça kullë.

8-Vinça urë dhe portal.

18. “Tech- Inspect”, sh.p.k Rruga “Shyqyri Brari”, pranë kopshtit zoologjik, Nd2/1, Tiranë 0672016333                                          0697520781 sention.zotaj@techinspect.al OMI 016 Rishikim 1 Deri më 05.03.2022
1-Inspektimi i pajisjeve ngritëse industriale:

–          Vinça portuale;

–          Vinça ure dhe me krah;

–          Pajisje ngritëse elektrike me zinxhir;

–          Pajisje ngritëse elektrike;

–          Pajisje ngritëse elektrike me kavo;

–          Pajisje ngritëse me operim manual;

–          Pajisje ngritëse hidraulike;

–          Vinç portabel hidraulik;

–          Vinç flamur;

–          Pajisje për tërheqje dhe ngritje me kavo.

2- Inspektimi i aksesorëve të përdorura në pajisjet ngritëse:

–          Pajisja e fiksimit të kavos;

–          Aksesor ngritës lëkundës;

–          Aksesor ngritës në formë trau;

–          Bllok me pulexho dhe ganxhë;

–          Tirant me vidë;

–          Bllok me pulexho;

–          Aksesor për ngritjen e pllakave metalike;

–          Aksesor ngritës hallke;

–          Pajsje ngritëse e varur në tra/shine.

3- Inspektimi i enëve , pajisjeve dhe instalimeve nën presion:

–          Enë të thjeshta nën presion;

–          Instalime nën presion;

–          Tubacione nën presion;

–          Koka pusi.

4- Inspektimi i rezervuarëve GLN me kapacitet më të vogël ose baraz me 13 m3.

5- Inspektimi i rezervuarëve GLN me kapacitet më të madh se 13 m3.

6- Inspektimi i kaldajave të avullit dhe ujit të nxehtë.

7- Inspektimi i rezervuarëve mbitokësorë të hidrokarbureve të lëngët.

19.
20.