» Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut

Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut

Mbështetur në rregulloren “Për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit” miratuar me Urdhrin e Ministrit Nr. 53 datë 05.10.2017 Kreu XIV pika 11, të gjitha OEN/OMVK duhet të raportojn sipas formateve të publikuara si më poshtë:

Rregjistrat e OMVK-ve enp
Rregjistrat e OMVK-ve elektrike

Raportimet do të bëhen në adresen preng.prenga@energjia.gov.al

Shtojca 1 Formulari Aplikimit 

Rregullore “Për ngritjen dhe funsionimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejeve për punime ndërtimi/zhvillimi komplekse për objekte të natyrës energjetike, minerare, industriale dhe objekte të rrezikshmëri të lartë të kesaj fushe”

Rregullore për pajisjen me Akt Miratimi OMVK

Lista e Organeve të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK) të miratuar nga MEI:

 

 

 

 

Nr.

Emertimi i OMVK-se

Adresa komunikimit Nr. Identifikimit te organit te miratuar

Afati Vleftshmerise se  Miratimit

Fusha e veprimtarisë
Adresa postare

Cel:

E-mail:

1

“SWISS APROVAL ALBANIA” sh.p.k.

Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja Nr.08, 1019 Tiranë.

0697073002

eallmuca@swissapproval.al

 

 

 

OEN 001 rishikim 1

 

 

 

 

 

 

OMI 011 rishikim 2        

 

 

 

 

 

 

OMI 011 rishikim 3             

 

 

 

 

 

09.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2022

 

Vlerësim konformiteti dhe Markim CE për pajisje, impiante nën presion.

 

 

Vlerësim konformiteti per:

– pajisjet e ngritëse;

– pajisje nen presion;

– testime joshkaterruese.

 

 

 

 

 

Vlerësim i konformitetit për enët nën presion.

Vlerësim i konformitetit në fushën elektrike

Vlerësim i konformitetit në fushën mekanike

 

2

“NOA CONTROL” sh.p.k.

 Rr. Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr.4, Kati I, Tiranë 0692055101

0697501178

042 274737

anila.jani@applus.com

info@noaholding.com 

OMI 013

rishikim 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMI 013
rishikim 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMI 021 Rishikim 0

 

 

 

OMI 022 Rishikim 0

11.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020

 

 

 

 

28.05.2022

 

Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– projekte teknike dhe teknologjike për pajisjet, impiantet nën presion.

Lëshim “Vërtetimi Teknik” për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportit, tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre.

Inspektim para vënjes fillestare në punë, inspektim periodik dhe inspektim i projektit teknik elektrik për Pajisjet dhe Instalimet Elektrike.

 

 

Pajisjet ngritëse

 

 

 

Në fushhë e certifikimit të personelit

 

3
“ALBAENERG” sh.p.k.
 Rruga Fier- Patos, km 6, Fier  0692024071 0694011424  albaenergtti@yahoo.com  OMI 010/1  13.07.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

4

 “Almeta GmbH” sh.p.k.  Autostrada Durres- Tiranë km 14 Marikaj, Tiranë.  0686026444  info@almeta.al  OMI 003/2  25.10.2020 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

5

“ST2” sh.p.k.

 Rruga  “Myslym Shyri”, Ndërtesa Nr.7, Hyrja Nr.5 Tiranë  0694254754  aleksanderalushaj@hotmail.com  OMI 005/1  19.03.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

6

 “ECIT” sh.p.k.  Autostrada Vorë-Durrës km 5, Marikaj  0692060245  ecitshpk@gmail.com  OMI 007/1  23.01.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

7  “SIGURIA PRESION” sh.p.k.  Rr. Industriale,  km 10, pranë “Global Gas” sh.a. Bërxhull, Tiranë  0682058378  siguriapresion@gmail.com  OMI 008 rishikim 2 12.07.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

8 “MFM”  sh.p.k  Rr. Forsina Plaku, Pallati Nr.21, Kati i parë, Tiranë  0696078562  m.f.m-shpk@live.com  OMI 002/1  23.10.2020  Vlerësim konformiteti për pajisje, impiante nën presion.
9 “AL-INSPEKTIM” sh.p.k.  Xhafzotaj, Pejzë, Zona Kadastrale 2978 Durrës 0694064545

0692050646

 info@al-inpektim.com  OMI 014 rishikim 1  02.08.2020 Vlerësim konformiteti për:

– pajisje, impiante nën presion.

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm

10 “ISEI” sh.p.k.  Rruga: “Haxhi H. Dalliu”, Nr. 5/1, Njësia Administ. Nr. 9, Tiranë  0699959740  gencreli@gmail.com  OMI 0015  12.03.2021 Vlerësim konformiteti për:

– pajisjet, impiantet, instalimet elektrike, përfshirë projektin teknik elektrik.

11  “”TEC-INSPECT” sh.p.k”  Njësia Bashkiake Nr. 2 Rruga “Besnik Sykja” Pallati 30 Tiranë  0672016333

0697520781

 sention.zotaj@tecinspect.al  OMI 016

Rishikim 0

Deri me datën

11.02.2022

 Vlerësim konformitetit për:

Pajisje Mekanike

Pajisje Elektrike

12  “Tigo 2008″ sh.p.k.”  Lagjia “Salo Halili” Rruga “Mbreti Gent” Kompleksi “Uraj” Shkodër  0692317514  lutficekaj@hotmail.com  OMI 006

Rishikimi 0

Deri me datën

05.02.2022

 Vlerësim konformitetit për:

– pajisje, tubacione nën presion,

– çisternat automobilistike të mallrave të rrezikshëm.

13  “Devukaj shpk”  Rruga “Ded Gjo Luli” Hot i Ri Shkodër  0692164717  dedvukajn@yahoo.com  OMI 017

Rishikimi 0

 Deri në datën 21.10.2021  Inspektimi periodik i bombolave të (GLN) prej çeliku të transportueshme dhe të rimbushëshme të salduara dhe të ngjitura (kapitulli 6.2. i ADR).
14  “E-GAS” sh.p.k.  Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan  0672042881  elbagas@elbagas.com  OMI 012 Rishikim 1  Deri në datën

06.11.2021

 Vlerësim konformiteti për: Pajisjet në presion stacionare, rezervuarët e GLN, pajisje e enë nën presion, çisterna automobilistike, tubacione nën presion brenda objektit, enë kriogjenike.
 15  “SHPRESA-AL” sh.p.k.  Rruga “URANI PANO”, mbrapa “VEVE CENTER”, pallati Nr.11. Tiranë  0682030617

0695554271

 shpresa.al@gmail.com

agustin-deda@live.com

 OMI 018 Rishikim 0  Deri në datën 22.07.2022  Vlerësim konformiteti për: Cisternat automobilistike:

Klasa 2 dhe 3 ADR

 16
 17