VKM - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

VKM

Udhëzim Nr. 3, datë 20.6.2019 “Për miratimin e procedurës së Lehtësuar të autorizimit për Lidhjen në sistemin e Shpërndarjes të projekteve të Vogla të rinovueshme për Vetëprodhuesit e energjisë Elektrike nga dielli”

VKM Nr.407, datë 19.06.2019 “Për miratimin e procedurës, të kategorive, kushteve, kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i lëshohet certifikata e audituesit energjetik”

VKM Nr. 342, datë 22.5.2019 “Për miratimin e kategorive, të kushteve dhe kërkesave të kualifikimit për menaxherin e energjisë”

VKM nr. 430, datë 11.7.2018, “Për krijimin e bazës Së të dhënave shtetërore për sistemin elektronik të lejeve (sistemi e-Leje)”