Rregullore - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Rregullore

Rregullore “Për ngritjen dhe funsionimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejeve për punime ndërtimi/zhvillimi komplekse për objekte të natyrës energjetike, minerare, industriale dhe objekte të rrezikshmëri të lartë të kesaj fushe”