Prodhimi i naftës - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Prodhimi i naftës

Prodhimi naftës

Prodhimi maksimal i naftës është realizuar në vitin 1974 me 2. 250. 000 ton naftë /vit (ose 6165 ton naftë/ditë e barabartë me 38. 408 fuçi/ditë). Sasia e gazit, vlerat më të larta, i ka pasur në vitin 1982 me 940. 000 .000 Nm3 gaz/vit (ose 2 575 342 Nm3 gaz/ditë).
Në keto vite numri i punonjësve në Industrinë e Naftës ku përfshiheshin rreth 34 ndërmarrje, ka qenë rreth 25.000 vetë, prej të cilëve rreth 2.800 punonjës ishin specialistë të lartë dhe të mesëm.

TABELA 1

Historiku i prodhimit të naftës bruto në Shqipëri në periudhën 1965-2016

Tabela 2
Prodhimi i naftës bruto për 2003-2016. (Albpetrol/Marrëveshjet Hidrokarbure)

Tabela 3
Prodhimi i naftës bruto nga kompanitë në kuadër të Marrëveshjeve Hidrokarbure për 2016