» Përpunimi i naftës

Përpunimi i naftës

Nafta bruto është përpunuar në Kombinatin e Përpunimit të Thelle të Naftes në Ballsh dhe në Uzinën e Përpunimit të Naftes Fier. Në tabelën e mëposhtëme jepen sasitë e përpunuara të naftes bruto.