Modeli i tregut - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Modeli i tregut

Modeli i Tregut i Miratuar

VKM Nr.244, datë 30.03.2016 mbi “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”