Memorandumi i Mirëkuptimit midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara, Divizioni i Pyjeve, Tokës dhe Strehimit - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Memorandumi i Mirëkuptimit midis Ministrisë së Zhvillimit Urban të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara, Divizioni i Pyjeve, Tokës dhe Strehimit