Licencat Profesionale në fushën e studimit e projektimit dhe mbikqyrje e kolaudimit të punimeve të ndërtimitt - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë