Krijimi i fondit të banesave - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Krijimi i fondit të banesave

1. Për nevoja të strehimit të familjeve të prekura nga fatkeqësia natyrore, Enti Kombëtar i
Banesave, sipas përcaktimeve në vendimin e Këshillit të Ministrave dhe/ose njësitë e vetëqeverisjes vendore, krijon fondin e banesave të nevojshme për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore, që konsiston në banesat e blera me fonde nga fondi i rindërtimit në tregun e lirë, si dhe nga banesat e dhuruara nga subjektet e treta në favor të shtetit, me qëllim përballimin e fatkeqësive natyrore.

Për më tepër informacion vazhdoni në linkun :
https://ata.gov.al/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMI-I-RINDERTIMIT.pdf