Karta E Kombeve Të Bashkuara të Gjenevës mbi Strehimin e Qëndrueshëm - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë