Info lejet koncesionare - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Info lejet koncesionare

Informacion mbi  kontratat e koncesionit për ndërtimin e hidrocentraleve

  1. Numri i Kontratave te miratuara para vitit  2006                            10
  2. Numri i Kontratave te miratuara pas vitit    2006                          164

Gjithsej    (I+II)                                                           174

  1. Nr. i HEC sipas K. Konc.  para vitit  2006          35     Fuqia     158,325   Kw
  2. Nr. i HEC sipas K. Konc pas vitit  2006            471    Fuqia   1,968,248      Kw

     Gjithsej  (I+II)                                 506     Fuqia   2,126,573  Kw

Nr. i HEC-eve ne prodhim                         102     Fuqia      274,242 Kw

Më poshtë gjeni informacionin mbi kontratat e lidhura sipas viteve:

VITI 2007

3 kontrata të nënshkruara

3 hidrocentrale , forma BOT

Fuqi e instaluar     17,8 MW

Prodhimi vjetor    78,540,770 kWh

Vlerë investimi     935 milion lekë

VITI 2008

26 kontrata të nënshkruara

37 hidrocentrale , 36 forma BOT dhe 1 forma ROT

Fuqi e instaluar     173,1 MW

Prodhimi vjetor    589,332,289 kWh

Vlerë investimi     36,390 milion lekë

 

VITI 2009

56 kontrata të nënshkruara

163 hidrocentrale , forma BOT

Fuqi e instaluar     841 MW

Prodhimi vjetor    3,367,208,942 kWh

Vlerë investimi     193,126 milion lekë

VITI 2010

16 kontrata të nënshkruara

10 hidrocentrale , forma BOT

Fuqi e instaluar     15,5 MW

Prodhimi vjetor    80,627,871 kWh

Vlerë investimi     1,545 milion lekë

VITI 2011

14 kontrata të nënshkruara

51 hidrocentrale , forma BOT

Fuqi e instaluar     307,6 MW

Prodhimi vjetor    1,319,371,562 kWh

Vlerë investimi     39,188 milion lekë

VITI 2012

12 kontrata të nënshkruara

50 hidrocentrale , forma BOT

Fuqi e instaluar     86,6 MW

Prodhimi vjetor    396,849,813 kWh

Vlerë investimi     10,327 milion leke

Viti 2013

47 kontrata të nënshkruara

112 hidrocentrale , forma BOT

Fuqi e instaluar     489 MW

Prodhimi vjetor    2,226,952,156 kWh

Vlerë investimi     63,574 milion lekë

 

Viti 2014

1 kontrate të nënshkruar

1 hidrocentral , forma BOT

Fuqi e instaluar     24.8 MW

Prodhimi vjetor    131,000,000 kWh

Vlerë investimi     2,794 milion leke

 

Viti 2015

Deri në fund të muajit Prill nuk është nënshkruar asnjë kontratë koncesioni për ndertimin e hidrocentraleve, janë në proces negocimi 2 kontrata.

Gjithashtu janë në fuqi 11 kontrata koncesioni, të lidhura nga viti 1997 deri në vitin 2005, sipas ligjit nr. 7973, datë 26.07.1995 “Për koncesionet dhe pjesmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe në infrastrukture”,  kemi:

Viti 1997 – Viti 2005

11 kontrata të nënshkruara

35 hidrocentrale për ndërtimin apo rehabilitimin (Forma BOT, ROT, BOO)

Fuqi e instaluar     107 MW

Prodhimi vjetor    810,773,280 kWh

Vlerë investimi     165 milion euro

 

Lista e HEC-eve në prodhim deri në fund 2014