Ligje - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ligje

Ligj nr. 89-2018, datë 3.12.2018, “Për një ndryshim në ligjin Nr. 102/2015, “për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar”