Ankandet - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ankandet

05.11.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 20 000 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 20 000 ton”, zhvilluar më datë 03.11.2020, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

26.10.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 20.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 20.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 20.000 ton

05.08.2020

Njoftim i lidhjes kontratës së ankandit “Shitje e naftës brut me sasi 48.000 ton”

22.07.2020

Njoftimi i Fituesit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

02.07.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 48.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 48.000 ton

23.06.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”, zhvilluar më datë 03.06.2020, ora 11:00, në ambientet e Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë. Arsyeja e anulimit të procedurës të ankandit është për arsye të mos kualifikimit të asnjë oferte dhe mos sigurimit të konkurrencës, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

27.05.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 48.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 48.000 ton

 

15.04.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”, zhvilluar më datë 08.04.2020, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

 

31.03.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 117.639 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 117.639 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 117.639 ton

10.02.2020

Njoftim për anulim ankandi Shitje nafte brut, sasia 31 000 ton

Autoriteti Shitës “Albpetrol” sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 31 000 ton”, zhvilluar datë 06.02.2020, ora 11.00 në ambientet e MIE, për mungesë konkurrence (asnjë ofertues pjesëmarrës).

30.01.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 31.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 31.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 31.000 ton

29.05.2019

Njoftimi i Fituesit për “Shitjen e naftës brut me sasi 75.101 ton”

24.04.2019

Njoftimi i Ankandit për shitjen e naftës brut me sasi 75.101 ton
Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 75.101 ton
Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 75.101 ton

19.10.2018

Formulari i Publikimit të Njoftimit të Kontratës së nënshkruar për “Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”

03.10.2018

Njoftimi i Fituesit për “Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”

06.08.2018

Njoftim i Ankandit për shitjen e naftës brut me sasi 56.000 ton

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 56.000 ton

Dokumentet standarde të ankandit publik për shiitje naftës brut, sasia 56.000 ton

 

03.08.2018

Invitation for Offer

Ministry of Infrastructure and Energy, has opened the bidding procedure for selecting the bidder for the development of the project for the construction of the photovoltaic plant in the Akerni Zone (Vlora).

Invitation for Offer

Ftesë për Ofertë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka hapur Procesin Konkurrues për përzgjedhjen e ofertuesit për zhvillimin e Projektit për ndërtimin e impiantit fotovoltaik, në Zonën e Akërnisë (Vlorë).

Ftesa për Ofertë

19.10.2018

Formulari i Publikimit të Njoftimit të Kontratës së nënshkruar për “Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”

03.10.2018

Njoftimi i Fituesit për “Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”

06.08.2018

Njoftim i Ankandit për shitjen e naftës brut me sasi 56.000 ton

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 56.000 ton

Dokumentet standarde të ankandit publik për shiitje naftës brut, sasia 56.000 ton

 

03.08.2018

Invitation for Offer

Ministry of Infrastructure and Energy, has opened the bidding procedure for selecting the bidder for the development of the project for the construction of the photovoltaic plant in the Akerni Zone (Vlora).

Invitation for Offer

Ftesë për Ofertë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka hapur Procesin Konkurrues për përzgjedhjen e ofertuesit për zhvillimin e Projektit për ndërtimin e impiantit fotovoltaik, në Zonën e Akërnisë (Vlorë).

Ftesa për Ofertë