Auctions - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Auctions

25.02.2021

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 120.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 120.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 120.000 ton

29.01.2021

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 158 201 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 158 201 ton”, zhvilluar më datë 27.01.2021, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

12.01.2021

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 158.201 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 158.201 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 158.201 ton

Shtojcë

19.11.2020

Notification of Contract

Selection of the successful bidder for the design, financing, construction, operation, maintenance and transfer of a Solar Photovoltaic Facility, with an installed capacity of 70 MWp (peak power) as part of support measures, for the purchase of the energy produced by such capacity, and an additional installed capacity of 30 MWp, which will not be part of support measures (totaling 100 MWp of installed capacity) to be located at the Spitalla Site, Durres, Albania (Project). (Notification)

26.10.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 20.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 20.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 20.000 ton

 

23.06.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”, zhvilluar më datë 03.06.2020, ora 11:00, në ambientet e Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë. Arsyeja e anulimit të procedurës të ankandit është për arsye të mos kualifikimit të asnjë oferte dhe mos sigurimit të konkurrencës, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

27.05.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 48.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 48.000 ton

 

15.04.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”, zhvilluar më datë 08.04.2020, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

 

31.03.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 117.639 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 117.639 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 117.639 ton