Auctions - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Auctions

26.10.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 20.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 20.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 20.000 ton

 

23.06.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”, zhvilluar më datë 03.06.2020, ora 11:00, në ambientet e Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë. Arsyeja e anulimit të procedurës të ankandit është për arsye të mos kualifikimit të asnjë oferte dhe mos sigurimit të konkurrencës, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

27.05.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 48.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 48.000 ton

 

15.04.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”, zhvilluar më datë 08.04.2020, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

 

31.03.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 117.639 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 117.639 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 117.639 ton