VKM industrial - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

VKM industrial

VKM Nr.483, datë 17.06.2020, “Për miratimin e rregullës teknike “për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së  instalimeve të te tensionit të lartë mbi 1 kV””

VKM Nr.482, datë 17.06.2020, “Për miratimin e rregullës teknike “për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së linjave elektrike me tension të lartë mbi 1 kV””

VKM Nr. 430, datë 26.6.2019, “Për miratimin e rregullit teknik për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve të transportueshme nën presion.”

VKM Nr. 245, datë 30.3.2016  “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” dhe përcaktimin e listës së  standardeve të harmonizuara”.

VKM nr. 1060, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për  makineritë” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara””.

VKM nr. 1061, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara.

VKM nr. 1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara.

VKM nr. 1063, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “mbi emetimin e zhurmave në ambient nga pajisjet për përdorim në mjedise të hapura”.

VKM nr. 1064, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për kёrkesat e efiçencёs pёr bojlerët e ujit që përdorin lёndё djegёse tё lёngёt ose tё gaztё” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara””.

VKM nr. 1065, datë 23.12.2015  “Për  miratimin e rregullit teknik “Enët e thjeshta nën presion” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”.

VKM nr. 1066, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe sistemet mbrojtёse pёr pёrdorim nё ambiente (atmosferё) potencialisht shpёrthyese” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara””.

VKM nr. 1067, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “pёr pajisjet e gazit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara

VKM Nr. 843, datë14.10.2015 “Për mbylljen e Ndermarrjes se Furnizimit Industri-Miniera dhe krijimin e Qendres se Grumbullimit dhe Trajtimit te Kimikateve te Rrezikshme”

VKM nr.843, datë 14.10.2015 “Për mbylljen e ndërmarrjes së furnizimit industri-miniera dhe krijimin e qendrës së grumbullimit dhe trajtimit të kimikateve të rrezikshme”

VKM  nr.410, datë 13.05.2015  “Për krijimin organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shteteror Teknik dhe Industrial”

VKM nr.926, datë 29.12.2014, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet, dhe për proçedurën e shitjes”

VKM nr. 735, datë 05.11.2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 54, datë 05.02.2014,”Për Përcaktimin e kritereve, të proçedurave e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteoze, apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore””

VKM nr. 54, datë 05.02.2014, “Per përcaktimin e kritereve të proçedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteoze, apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” I ndryshuar
Udhëzim i MZHETS, nr. 257, datë 25.04.2014, “Për zbatimin e VKM nr. 54, datë 05.02.2014,”Për përcaktimin e kritereve, të proçedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteoze apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”

VKM nr. 833, datë 18.09.2013, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë” dhe nr. 840, datë 27.09.2013, “Për një shtesë në VKM nr. 833, datë 19.09.2013,”Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë”

VKM Nr.269, datë 23.4.2004 “Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të industrisë jo-ushqimore”

VKM nr.824, datë 11.12.2003  “Për klasifikimin, ambalazhimin, etiketimin dhe ruajtjen e  substancave dhe të preparateve të rrezikshme”

VKM nr. 418, datë 09.07.1998, “Për proçedurat e likujdimit të ndërmarrjeve të falimentuara në rrugë administrative” dhe VKM nr. 113, datë 18.03.1999 “Për një ndryshim të VKM nr. 418, datë 09.07.1998” si dhe VKM nr. 409, datë 31.08.1999 “Për një shtesë në VKM nr. 418, datë 09.07.1998”