VKM - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

VKM

VKM Nr. 429, datë 26.6.2019 “Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial, si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)”

VKM nr. 685, datë 14.11.2018, “Për miratimin e praktikave për promovimin e investimeve të përbashkëta, rajonale, në infrastrukturën e sektorit të energjisë”

VKM nr. 590, datë 9.10.2018, “Për miratimin e modelit të tregut të gazit natyror”

VKM nr. 573, datë 3.10.2018, “Për miratimin e rregullave dhe të procedurave në ushtrimin e funksioneve mbikëqyrëse në sektorin e gazit natyror të Ministrisë përgjegjëse për energjinë”

VKM nr. 87, datë 14.2.2018, “Për miratimin e planit të zhvillimit të sektorit të gazit natyror në shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare”

VKM nr. 69, datë 7.2.2018, “Për miratimin e kushteve dhe të procedurës për përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit me gaz natyror”

VKM Nr. 417, datë 10.5.2017 “Për miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror, në përputhje me standardet minimale të sigurisë së furnizimit, si dhe rregullat për të garantuar furnizim të sigurt dhe të efektshëm me gaz natyror”

 

VKM Nr. 425, datë 10.05.2017 “Për rregullat e organizimit, funksionimit të komisionit për dhënien e dëshmisë së statusit të punonjësve  të industrisë së naftës dhe të gazit, kriteret dhe procedurat për lëshimin e vërtetimit të posaçëm zyrtar”

 

VKM Nr. 344, datë 19.04.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

 

VKM Nr. 848, datë 7.12.2016 “Për krijimin e shoqerisë “ALBGAZ” sh.a dhe përcaktimin e autoritetit publik që do përfaqeson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive “ALBPETROL” sh.a dhe “ALBGAZ” sh.a”.

 

VKM Nr.808, datë 16.11.2016 “Për miratimin e licencës së koncesionit për  rafineri shoqërisë aksionere “RBH BELINE””

 

VKM Nr. 717, datë 12.10.2016 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 19, datë 14.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat dhe kushtet për dhënien, transferimin dhe përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve të saj”

 

VKM nr.355, datë 11.05.2016 “Për miratimin e licencës së koncesionit për rafineri shoqërisë aksionere “AM-OIL””

 

VKM nr. 266, datë 6.4.2016 “Për miratimin e kontratës me ndarje prodhimi, ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë të Republikës së Shqipërisë (e përfaqësuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore) dhe Albanides Energy sh.p.k., për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në tokë, në Shqipëri, Blloku 8

 

VKM 248, date 30.03.2016 “Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqeve që do të përdoren nga shoqëria tap-ag për shtrirjen e tubacionit të gazsjellësit tap, për sektorët 4a, 4b dhe 5a, në qarqet korçë, berat dhe fier”

 

VKM Nr.226, datë 23.03.2016, “Për disa ndryshime në  vendimin nr.111, datë 26.01.2011, të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në vendimin nr. 486, datë 25.07.2007, të Këshillit të Ministrave “Për ndërprerjen e veprimtarisë të anijeve që trasportojnë naftë, gaz dhe nënprodukte të tyre, në porte e Durrësit dhe Shëngjinit”, të ndryshuar

 

VKM 225, date 23.03.2016 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për sipërfaqet që priten të ndikohen nga ndërtimi i paketës së tretë të rrugëve të kalimit dhe urave të projektit tap (by-pass-i i çorovodës), të cilat do të vihen në dispozicion të shoqërisë trans adriatic pipeline ag (tap ag) për përdorim të përkohshëm”

 

VKM 224, date 23.03.2016 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për sipërfaqet që priten të ndikohen nga ndërtimi i stacioneve të kompresorëve sksh02 dhe sksh03, të projektit tap, të cilat do të vihen në dispozicion të shoqërisë trans adriatic pipeline ag (tap ag), për përdorim të përhershëm”

 

VKM Nr.212, datë 16.3.2016, “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknime për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)”

 

VKM Nr.180, datë 09.03.2016, “Për përcaktimin e sasisë minimale të biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, që do të përdoren gjatë vitit 2016 në sektorin e transportit”

 

VKM Nr.62, datë 27.01.2016 “Për miratimin e zbatimit të procedurës së thjeshtuar për ndryshimin e planit kombëtar sektorial për gazsjëllsin Trans Adriatik (Projekti TAP), të miratuar me vendim nr.1, datë 04.07.2013, të Këshillit Kombëtar të Territorit, “Për miratimin e planit kombëtar sektorial për Gazsjellsin Trans Adriatik (Projekti TAP)”””

 

VKM Nr.1062, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” dhe përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara”

 

VKM Nr.970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

 

 VKM Nr. 803 datë 30.09.2015 “Për vënien në dispozicion të shoqërisë Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG), nëpërmjet marrjes në përdorim të përhershëm të sipërfaqeve të tokave shtetërore që preken nga ndërtimi i infrastrukturës mbi tokë të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP)”

 

VKM Nr. 802 datë 30.09.2015  “Për vënien në dispozicion të shoqërisë Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG), nëpërmjet marrjes në përdorim dhe krijimit të servitutit të përhershëm në sipërfaqet e tokave shtetërore që preken nga ndërtimi i korridorit të ndërtimit dhe korridorit të sistemit të gazsjellësit, të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP)”

 

VKM Nr. 692 datë 29.07.2015 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i urave dhe rrugëve hyrëse të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik”

 

VKM Nr.551, datë 18.06.2015 “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e lëndëve hidrokarbure”

 

VKM Nr. 335 datë 22.04.2015 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 279, datë 12.4.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së objekteve të operacioneve hidrokarbure, pjesë e marrëveshjes së lidhur më 26.7.1993, ndërmjet Ministrisë së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetikës (sot Ministria e Energjisë dhe Industrisë) dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit (sot shoqëria “Albpetrol”, sha)”

 

VKM Nr.281 datë 01.04.2015 “Për vënien në dispozicion të shoqërisë trans adriatic pipeline ag (tap ag), nëpërmjet marrjes në përdorim, të sipërfaqeve të tokave shtetërore që preken nga ndërtimi i rrugëve hyrëse të projektit të gazsjellësit trans adriatik (projekti tap)””

 

VKM Nr.411 datë 13.05.2015  “Për procedurat dhe kushtet për dhënien e përsëritjen e licencës së koncesionit të naftësjellësve për importimin, eksportimin dhe transportimin e naftës bruto”.

 

VKM Nr.413 datë 13.05.2015 “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall, për ndërtim, për parcelat që do të ndikohen nga ndërtimi, prej shoqërisë TAP AG, i rrugës së kalimit (ndihmëse), “Pronovik-Zgërbonjë-Antena”, Qarku Berat”

 

VKM Nr.618 datë 07.07.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 281, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për vënien në dispozicion të shoqërisë Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG), nëpërmjet marrjes në përdorim, të sipërfaqeve të tokave shtetërore që preken nga ndërtimi i rrugëve hyrëse të projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP)”

 

VKM Nr.410 datë 13.05.2015 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”

 

VKM Nr.551 datë 18.06.2015 “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e lëndëve hidrokarbure”

 

VKM Nr. 335, datë 22.4.2015, “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 279, datë 12.4.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së objekteve të operacioneve hidrokarbure, pjesë e marrëveshjes së lidhur më 26.7.1993, ndërmjet Ministrisë së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetikës (sot Ministria e Energjisë dhe Industrisë) dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit (sot shoqëria “Albpetrol”, sh.a.)””

 

KM Nr.105 datë 04.02.2015 Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për parcelat që do të ndikohen nga ndërtimi prej Shoqërisë TAP AG të rrugëve të kalimit (ndihmëse) të Projektit TAP.

 

 VKM Nr.104 datë 04.02.2015 Për miratimin e Rregullave Teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e dytë, Për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së Gazit Natyror, të Instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte.

 

VKM Nr.50 datë 21.01.2015 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar të sipërfaqes pyjore që do të përdoret nga Shoqëria “TAP-AG” për ndërtimin e rrugës “Pronovik – Zgërbonjë – Antena”.

 

VKM nr 755, datë 12.11.2014  “Për përcaktimin e procedurave e të kushteve për dhënien e “Licencës së përpunimit” për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës”

 

VKM Nr.366 datë  11.06.2014 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të sipërfaqeve pyjore e kullosore që do të përdoren nga shoqëria TAP-AG për ndërtimin e rrjetit rrugor.

 

VKM nr 19, datë 04.01.2015  “Për procedurat dhe kushtet për dhënien, transferimin dhe përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve të saj”

 

VKM Nr.1081 datë 18.12.2013 “Për krijimin e Komisionit Nderinstitucional për bashkërendimin e punës në zbatimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (TAP)”

 

VKM Nr.1030 datë 27.11.2013 “Për miratimin e rregullave teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e pare, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes te Gazit Natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”

 

VKM Nr. 279, datë 12.4.2012, “Për miratimin e listës së objekteve të operacioneve hidrokarbure, pjesë e marrëveshjes së lidhur më 26.7.1993, ndërmjet Ministrisë së Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetikës (sot Ministria e Energjisë dhe Industrisë) dhe Albpetrol-it, Bashkësisë Ekonomike të Naftës dhe Gazit (sot shoqëria “Albpetrol”, sh.a.)””

 

VKM Nr. 713 datë 25.08.2010 “Për përcaktimin e rregullave për kushtet e procedurat për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe perdorimin e tubacioneve e të infrastrukturës së sistemeve të Gazit Natyror”