VKM - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

VKM

 

VKM Nr.480, datë 31.7.2018, “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të energjisë për periudhën 2018–2030”

VKM Nr. 205, datë 15.3.2017, “Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik eolik, dhënë shoqërië Alb-Building sh.p.k.”

VKM Nr. 369, datë 26.4.2017 “Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era”

VKM Nr. 852, datë 7.12.2016 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë për Eficencën e Energjisë”

VKM Nr.792, datë 09.11.2016 “Për dhënien e miratimit për ndërtimin dhe shfrytëzimin e impiantit me rikuperim të energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane, në qytetin e Elbasanit, shoqërië “”ALBTEK ENERGY” SHPK

VKM Nr.27, datë 20.01.2016 “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Burimet e Energjisë së Rinovueshme 2015-2020”

VKM Nr.619, datë 7.9.2011 “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për efiçencën e energjisë, 2011-2018”

VKM Nr. 38, datë 16.1.2003 “Për miratimin e normave, të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa”