Vendime ERE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Vendime ERE

Vendim ERE Nr.119 datë 22.08.2012 Për licencimin e Shoqërisë ‘Albpetrol’ sha ne aktivitetin e shpërndarjes te Gazit Natyror.

 

Vendim ERE Nr.118 datë 22.08.2012 Për licencimin e Shoqërisë ‘Albpetrol’ sha ne aktivitetin e transmetimit te Gazit Natyror.