Urdhrat e Ministrit - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Urdhrat e Ministrit

Urdhër nr. 315, datë 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”.

 

Urdhër Nr.258, datë 03.08.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin Nr.83, datë 10.2.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes së produkteve hidrokarbureve (naftë bruto)”, të ndryshuar

 

Urdhër Nr.32 datë 02.02.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.6 datë 09.01.2015 “Për kontrollin e standarteve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurave dhe tarifave përkatëse”

 

Urdhër nr.217, datë 23.09.2015 “Për ndryshimin e Urdhrit nr.124, datë 12.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”, të ndryshuar dhe Urdhrit nr.132, datë 15.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”, të ndryshuar”

 

Urdhër nr.150, datë 05.06.2015 “Për ndryshimin e Urdhrit nr.124, datë 12.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure” dhe Urdhrit nr.132, datë 15.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”

 

Udhëzim nr.3492, datë 30.04.2015 “Për koordinimin ndërinstitucional të procedurave standarde të kontrollit sasior, cilësor dhe fiscal të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj në Republikën e Shqipërisë”

 

Urdhër nr.124, datë 12.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”

Urdhër nr.132, datë 15.05.2015 “Për fillimin e procedurave për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure”

 

Urdhër Nr. 6, Datë. 09.01.2015 “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”.

 

Urdhër nr.392, datë 25.11.2014  “Për miratimin e rregullave për dhënien e informacionit për publikun dhe/ose subjektet e interesuara, lidhur me rezultatet e kontrolleve të ushtruara pranë personave juridikë që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre përpunimin, transportimin e tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

 

Urdhër nr.389, datë 25.11.2014 “Për informacionet dhe të dhënat që duhet të dërgohen nga personat juridikë, që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e përpunimit, transportimit e tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”

 

Format Raportimi Impiantet
Format Raportimi Rafineritë
Format Raportimi Shoqëritë Tregtare
Format Raportimi Naftësjellësat

 

Urdhër nr.415, datë 09.12.2014 “Për kriteret e sekretimit të mostrave përfaqësuese dhe pajisjes me certifikatë cilësie gjatë furnizimit nga shoqëritë e tregtimit me shumicë të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

 

Urdhër nr.449, datë 21.06.2011 “Për mënyrën e funksionimit të komisionit të vlerësimit të kërkesave dhe të dokumentacionit shoqërues të shoqërive që do të pajisen me leje për ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së sistemeve të gazit”

 

Urdhër nr.666, datë 30.08.2009 “Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”