Udhëzime dhe Urdhra të Ministrit - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Udhëzime dhe Urdhra të Ministrit

Urdhër Nr. 315 datë 24.08.2017, “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik”

Udhëzim i Ministrit të Financave, nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiviteteve në njësitë e sektorit publik”

Udhëzim nr.10, datë 01.09.1998, “Për zbatimin e VKM nr. 418, datë 09.07.1998,”Për proçedurat e likujdimit të ndërmarrjeve të falimentuara në rrugë administrative””

Udhëzimi  i Këshillit të Ministrave nr. 6 datë 03.09.1992, “Për zbatimin e ligjit nr. 7582, datë 13.07.1992 “Për ndërmarrjet shtetërore”  I ndryshuar