Udhëzime - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Udhëzime

Udhëzim i përbashkët Nr.17, datë 12.06.2015 “Për përcaktimin e listës së mallrave dhe shërbimeve që përdoren në realizimin e fazës së kërkimit të operacioneve hidrokarbure nga shoqëritë e kërkimit të hidrokarbureve, të cilat përjashtohen nga pagesa e TVSH-së, si dhe procedurat e përjashtimit”

 

Udhëzim i përbashkët Nr.3946, datë10.06.2016, “Për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave për cilësinë lëndëve djegëse të lëngëta të mesme të rënda  (GAS OIL), lëndëve djegëse të lëngëta të rënda (HEAVY FUEL OIL) dhe lëndëve djegëse të lëngëta marinë (MARINE FUEL) “