Urdhëra/Udhëzime - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Urdhëra/Udhëzime

Urdhër Nr.28 datë 18.01.2021 “Për miratimin e udhërrëfyesit për hapjen e tregut dhe de-rregullimin e cmimit të energjisë elektrike”

Urdhër Nr.27 datë 18.01.2021 “Për miratimin e strategjisë së transformimit të mbështetjes feed-in-tariff në kontratë për diferencë”

Urdhër i përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Nr.304 datë 17.12.2020 “Për miratimin e planit të masave të reduktimit të detyrimeve të prapambetura në sektorin e energjisë elektrike”

Udhëzim i përbashkët: Ministiria e Energjisë dhe Industrisë Nr.5346/8 datë 20.10.2016 dhe Ministria e Financave Nr. 124007/5 datë 20.10.2016  mbi “Përcaktimin e tarifave të shërbimeve të verifikimit të mjeteve matëse të energjisë elektrike”