Tarifat mbi sherbimet e DPSHTRR - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Tarifat mbi sherbimet e DPSHTRR

 

 

 

SHËRBIMET NË SEKTORIN E REGJISTRIMIT TE MJETEVE

Grupi Nr Lloji i shërbimit Tarifa e shërbimit me TVSH
MOTOMJETE 1 Regjistrim motomjeti për herë të parë 3,000
2 Riregjistrim motomjeti për humbje / vjedhje targe 3,000
Riregjistrim motomjeti për ndërrim pronësie 3,000
Riregjistrim motomjeti per dëmtim targe 3,000
3 Ndërrim i lejes së qarkullimit të motomjetit për dëmtim / ndryshim i karakteristikave 1,000
Ndërrim i lejes së qarkullimit të motomjetit për ndërrim pronësie 1,000
Nderrim i lejes se qarkullimit te motomjetit per humbje, vjedhje, shkatërrim Leje Qarkullimi Provizore 500
Leje Qarkullimi Perfundimtare 1,000
4 Çregjistrim motomjeti për transferim 600
Çregjistrim motomjeti për eksport procedura 600
leje qarkullimi provizore 500
targa provizore 1 cope 1,500
leje qarkullimi nderkomb. 500
certifikate pronesie 2,000
Çregjistrim motomjeti  për jashtë përdorimit 600
5 Çregjistrim I përkohshëm I motomjetit 1,000
6 Pajisje me Çertifikatë pronësie për motomjetin 2,000
7 Leje qarkullimi ndërkombëtare për motomjetin 500
8 Konfirmime, vërtetime të ndryshme për motomjetin 200
CIKLO MOTORE 1 Regjistrim ciklomotori pajisje me shenjë identifikuese 1,100
2 Pajisje me çertifikatë të përshtatshmërisë teknike 200
3 Komision i veçantë i identifikimit teknik të ciklomotorrit 2,000
MJETE 1 Regjistrim mjeti për herë të parë 4,000
2 Riregjistrim mjeti për humbje, vjedhje targe 4,000
Riregjistrim mjeti për ndryshim pronësie (ndryshon rrethin) 4,000
Riregjistrim mjeti per dëmtim targe 4,000
3 Ndërrim i lejes së qarkullimit i mjetit per dëmtim / ndryshim të karakteristikave 1,000
Ndërrim i lejes së qarkullimit i mjetit për ndërrim pronësie 1,000
Ndërrim i lejes së qarkullimit i mjetit për humbje / vjedhje Leje Qarkullimi Provizore 500
Leje Qarkullimi Përfundimtare 1,000
4 Çregjistrim mjeti për transferim 600
Çregjistrim mjeti për eksport Procedura 600
Leje Qarkullimi Provizore 500
Targa Provizore 1 copë 1,500
Leje Qarkullimi Ndërkombëtare 500
Çertifikatë Pronësie 2,000
Çregjistrim mjeti per jashtë përdorimit 600
5 Çregjistrim i përkohshem i mjetit 1,000
6 Leje qarkullimi ndërkombetare për mjetin 500
7 Pajisje me çertifikatë pronësie për mjetin 2,000
8 Konfirmime, vërtetime të ndryshme për mjetin 200
9 Për karrelat Leje Qarkullimi 1,000
10 Kontrolli fizik i mjeteve Çertifikatën e Kontrollit Fizik 1,500
11 Ristampim i numrit te identifikimit 3,200
12 Shqyrtim I dok. për modifikimin e karakteristikave funks. te mjetit 700
13 Tarifa përfundimtare për modifikimin e karakteristikave fun.te mjetit 3,800
14 Çmimi I shitjes së targës se rimorkios 1,500
15 Çmimi I shitjes së targës katrore 900
16 Çmimi I shitjes së targës së provës 1,500
17 Autorizim për targe prove (1 targë+ vërtetim) 2,500
18 Çertifikatë ATP e mjetit               4,000
19 Çertifikatë ADR e mjetit 4,000
20 Çertifikate ADR e mjetit (zëvëndësuese) 2,000

 

 

SHËRBIMET NË SEKTORIN E LEJEVE TE DREJTIMIT    
Nr Lloji i shërbimit Tarifa e shërbimit me TVSH
1 Pajisja me “Leje” për provën e kontrollit të njohurive teorike me vlerë 500 leke. 500
2 Prova e kontrollit të njohurive teorike 500
3 Riprovim i njohurive teorike. 400
4 Pajisje me autorizim për kryerjen e kursit praktik. 200
5 Prova e verifikimit të aftësive të drejtimit e të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, për kategorinë A1, A2, A, B1, B, B me kodin 96, BE me vlerë 1000 leke 1,000
6 Prova e verifikimit të aftësive të drejtimit e të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, për kategorinë C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE në vlerë 1300 lekë. 1,300
7 Riprovim  i njohurive praktike për “A”, “B”, “B+E” 500
8 Riprovim i njohurive praktike për “C”, “D”, “C+E” 600
9 Pajisje me leje drejtimi për të gjitha kategoritë 3,500
10 Transferim i dosjes së lejës së drejtimit. 600
11 Humbje dhe vjedhje e lejës së drejtimit:
a)       leja e drejtimit e përkohëshme 600
b)       leja e drejtimit përfundimtare 3,500
12 Dëmtim ose rinovim i lejës së drejtimit. 3,500
13 Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare. 500
14 Pajisja me dëshmi taksisti. 3,200
15 Dublikatë e dëshmisë së aftësisë profesionale. 500
16 Pajisja me dëshmi të instruktorit te teorisë ose të praktikës. 3,600
17 Dublikatë e dëshmisë së instruktorit të teorisë ose të praktikës. 800
18 Konfirmime të ndryshme mbi lejet e drejtimit. 200
Tarifat orare për mësimdhënie dhe trajnime
1 Për dëshminë e aftësisë profesionale 400
2 Për dëshminë e aftësisë profesionale kualifikuese 500
Tarifat e shërbimit për pajisjen me leje drejtimi (Buxheti Shtetit):
a)       të kategorisë  “A”, “D”, “E” 3,000
b)       të kategorisë  “B” 4,500
c)       të kategorisë  “C” 2,000
19 Tarifa për pajisjen me  Dëshminë e Aftësisë Profesionale 3,600
20 Tarifa për pajisjen me  Çertifikatën e Aftësisë Profesionale (Ç A P)                  3,500
21 Çmimi i shitjes së programit të testimit për cdo kandidat                  1,000
22 Çmimi i shitjes së programit të testimit për autoshkollat                  2,500
23 Pajisja me“Leje”dhe provim kualifikimi teorik pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së lejedrejtimit me vlerë 1500 leke                  1,500
Pajisja me “Leje” dhe provim i rikontrollit të njohurive teorik                  1,500
23 Pajisja me “Leje” dhe provim i kontrollit të njohurive teorike për konfirmim vlefshmërie së lejedrejtimi të anulluar me vlerë 1500 lekë                  1,500
Pajisja me “Leje” dhe provim i kontrollit të njohurive teorike për rivlerësim lejedrejtimi                  1,500
 Pajisja me “Autorizim” dhe provim i verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes për rivlerësimin e lejedrejtimit me vlerë 1500 lekë.                  1,500
 Pajisja me “Autorizim” dhe provim i verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes për lejedrejtimi të posaçme me vlerë 1500 lekë.                  1,500

 

 

 

 

SHËRBIMET PËR PAJISJEN ME ADR, DAP   
Nr Lloji I shërbimit Tarifa e shërbimit me TVSH
1 Tarifa e regjistrimi të kandidatit 500
2 Tarifat orare të pagesës së kursit të trajnimit 400
3 Rilëshim I DAP ose VAP për humbje, vjedhje,dëmtim ose shkatërrim 800
4 Riprovim i njohurive teorike. 600
5 Pajisje me Dëshmi te Aftësisë Profesionale ( DAP) apo Vërtetim të Aftësisë Profesionale(VAP) 3,600
6 Çertifikatë e miratimit ADR të mjetit për transport brenda vendit në gjuhën shqipe 1500
7 Çertifikatë e miratimit ADR të mjetit për transport brenda vendit në gjuhën angleze 1500
8 Çertifikatë Zëvëndësuese 1500

 

 

 

SHËRBIMET PËR PAJISJEN ME ÇERTIFIKATË TË KOMPENTENCËS PROFESIONALE (ÇKP)           
Nr Lloji I shërbimit Tarifa e shërbimit me TVSH
1 Tarifa e regjistrimit të kandidatit 500
Tarifat orare të pagesës së kursit të trajnimit
2 Tarifat orare të pagesës së kursit të trajnimit për transport të brendshëm dhe ndërkombëtar 400
3 Tarifat orare të pagesës së kursit të trajnimit për transport të brendshëm dhe ndërkombëtar 200
4 Tarifa e provimit  të njohurive. 0
5 Tarifa e riprovimit të njohurive teorike. 600
6 Tarifa e pagesës së lëshimit me Çertifikatë të Kompetencës Profesionale brenda vendit. 3,600
7 Tarifa e pagesës së lëshimit me Çertifikatë të Kompetencës Profesionale  ndërkombëtare. 3,600
8 Tarifa e pagesës së rinovimit ose zëvëndësimit me Çertifikatë të Kompetencës Profesionale për brenda vendit. 800
9 Tarifa e pageses se rinovimit ose zevendesimit me Çertifikate te Kompetences Profesionale nderkombetare . 800
Ne rast të mospjesmarjes së kandidatit në kurset e trajnimit ose në provim I kthehet 70% e shumës së paguar.

 

 

TARIFAT E SHËRBIMIT TË OPERACIONEVE QË KRYHEN NGA OFICINAT E TAHOGRAFIT
Nr Lloji I sherbimit Tarifa e sherbimit me TVSH
1 Per sistemin e tahografit analog
a Tarifa e Kalibrimit 8,500
b Tarifa e Inspektimit 2 vjeçar 6,500
c Tarifa e Inspektimit 6 vjeçar 7,800
2 Per sistemin e tahografit dixhital
a Tarifa e Kalibrimit fillestar 8,500
b Tarifa e Inspektimit periodik 6,500
c Tarifa për heqjen e pajisjes së regjistrimit 7,800
3 Tarifa e pagesës për kartën e tahografit dixhital për drejtuesin e mjetit në EURO 100
4 Tarifa e pagesës për kartën e tahografit dixhital për kompanitë e transportit dhe oficinat e tahografit në EURO 100

 

 

SHËRBIME QË KRYHEN NGA DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
SHËRBIMET DHE TARIFAT
NR LLOJI I SHËRBIMIT Tarifat me TVSH Mënyra e llogaritjes Modeli
1 Çertifikatë për transport ndërkombëtar mallrash për llogari të  vet 100L/T kapacitet (P.max- P.bosh)*100L *nr.viteve Mod. 211 ( e bardhë)
2 Çertifikatë për transport ndërkombëtar mallrash të rrezikshme 100L/T kapacitet (P.max- P.bosh)*100L *nr.viteve Mod. 221 (rozë)
3 Çertifikatë per transport brenda vendit të mallrave të rrezikshme 100L/T kapacitet (P.max- P.bosh)*100L *nr.viteve Mod. 220 (rozë)
4 Çertifikatë për tërheqës  (4/1, 4/2, 4/3) 7500 Për një vit = 7500/5 lekë E bardhë ose rozë
5 Akt-vlerësimi i kushteve të komoditetit për transportin :
 – e udhëtarëve me taxi 4+1 980 50 % e tarifës së KTV
 – e udhëtarëve me taxi 4+1 për autoshkolla 980 50 % e tarifës së KTV
 – e udhëtarëve me taxi deri 8+1 1365 50 % e tarifës së KTV
 – brenda vendit të udhëtarëve me autobuz 1475 50 % e tarifës së KTV
 – ndërkombëtar të udhëtarëve me autobuz 1475 50 % e tarifës së KTV
 – brenda vendit të udhëtarëve me autobuz për autoshkolla 1475 50 % e tarifës së KTV
 – ndërkombëtar të udhëtarëve me autobuz 1475 50 % e tarifës së KTV
 – e motomjeteve për autoshkolla 435 50 % e tarifës së KTV
GJITHSEJ :

 

 

TARIFAT E SHËRBIMIT TË PAJISJES ME ÇERTIFIKATË TË AFTËSIMIT PROFESIONAL   
Nr Lloji i shërbimit Tarifa e shërbimit me TVSH
1 Regjistrim Kualifikim 2,500
a Pajisja me Vërtetim Regjistrimi për kursin teorik për ÇAP 500
b Provimi elektronik(Testimi)  i njohurive teorike për ÇAP 500
c Pajisja me Vërtetim Regjistrimi për kursin praktik ÇAP 200
d Provimi i aftësimit praktik profesional për ÇAP 1,300
2 Regjistrim Rinovimi 1,000
a Pajisja me Vërtetim Regjistrimi për kursin teorik për rinovimin ÇAP 500
b Provimi elektronik(Testimi)  i njohurive teorike për ÇAP për rinovim 500
3 Riprovimi(Ritestimi)  elektronik i njohurive teorike për ÇAP 400
4 Riprovimi i Aftësimit praktik profesional për ÇAP 600
5  Pajisja me Çertifikatën e Aftësimit Profesional (ÇAP) për herë të parë, Rinovim dhe dublikatë(Humbje, vjedhje dëmtim etje) 3,500
6 Transferim i dosjes për ÇAP 600

 

 

 

TARIFAT E SHËRBIMIT TË PAJISJES ME  DËSHMI PËR DREJTUESIT E MJETIT  
Nr Lloji i shërbimit Tarifa e shërbimit me TVSH
1 Tarifa e regjistrimit të kandidatit i cili kërkon të pajiset me D AP ose VAP 500
2 Tarifa e pagesës së kursit të trajnimit  per D AP ose VAP/ tarifa për orë 400
3 Tarifa për riprovim te  kandidatëve për  D AP ose VAP 600
4 Tarifa për pajisje me “D A P ose “V AP 3,600
5 Tarifa për rinovim  me “D A P ose “V AP 800
6 Tarifa e regjistrimit për personelin e shoqërimit të mjeteve jashtë norme 500
7 Tarifa e pagesës së kursit të trajnimit për personelin e shoqërimit/ tarifa për orë 400
8 Tarifa e pagesës për personelin e shoqërimit të mjeteve jashtë norme 600
9 Tarifa e pagesës për pajisje me “Dëshmi të Aftesise Profesionale” për mjete jashtë norme . 3,600
10 Tarifa e pagesës për rinovim  me “Deshmi te Aftesise Profesionale” per m. jashte norme 800

 

 

SHËRBIME QË KRYHEN NGA DREJTORIA PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR
SHËRBIMET DHE TARIFAT
Nr Tarifat me TVSH Menyra e llogaritjes
1 Liçencë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për të Tretë dhe me Qera                      30,000 Se bashku me QKL, pa  afat
2 Liçencë për Transport Mallrash me Mjete Jashtë Norme (brenda vendit)                        20,000 Afati 5 vjecar, për disa mjete të subjektit
3 Çertifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për të Tretë dhe me Qera     100L/T kapacitet (P.max- P.bosh)*100L *nr.viteve
3/1 Çertifikatë për Tërheqës                      10,000 Per një vit = 10000/5 leke
4 Çertifikatë e Pajtimit me Kërkesat e Sigurisë për Mjetet Motorike dhe Rimorkiot ose Gjysëmrimorkiot (CEMT I bardhë)                        1,500
5 Çertifikatë e Pajtimit me Kërkesat e Sigurisë për Rimorkiot ose Gjysmërimorkiot (CEMT I verdhë)                        1,500
GJITHSEJ :