Lista e sherbimeve te DPSHTRR - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Lista e shërbimeve të DPSHTRR-së

Nr. SHËRBIMI
1 Regjistrim mjeti, motomjeti
2 Regjistrim ciklomotori
3 Pajisje me çertifikatë pronësie e mjetit rrugor
4 Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare
5 Kontrolli fizik i mjeti rrugor
6 Çregjistrim i përheshëm i mjetit rrugor
7 Çregjistrim i përkohshëm i mjetit rrugor
8 Ndërrim targë të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi
9 Ndërrim leje qarkullimi  mjeti rrugor (humbje, vjedhje apo dëmtimi )
10 Pajisje me leje qarkullimi provizore të mjetit rrugor
11 Ndërrim pronësie i mjetit rrugor
12 Lëshim targë prove
13 Transferim dosje
14 Ndryshim konstruktiv i mjetit rrugor
15 Ristampim i numrit të identifikimit të mjetit rrugor (VIN)
16 Kalibrim tahografi analog
17 Kalibrim fillestar dhe I rradhws tahograf dixhital
18 Heqja e pajisjes se kontrollit (tahografit)dixhitale
19 Inspektimi 2 vjeçar i tahografit analog
20 Inspektimi 6 vjeçar i tahografit analog
21 Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për drejtues mjeti
22 Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për shoqërinë
23 Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për kontroll nominal
24 Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për kontroll në grup
25 Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për ofiçinat e tahografit
26 Pajisje me Çertifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për të Tretë dhe me Qira
27 Lëshimi i Liçencës për Transport të Mallrave me Mjete Jashtë Norme
28 Pajisje me Çertifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për Llogari të Vet
29 Pajisje me Çertifikatë për Transport Mallrash të Rrezikshme Brenda Vendit
30 Pajisje me Çertifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash të Rrezikshme
31 Vlerësim i kushteve të komoditetit
31.1 Pajisje me Akt-Vlerësimi në Plotësimin e Kushteve të Komoditetit, të Autoveturës në Shërbimin Taksi
31.2 Pajisje me Akt-Vlerësimi në Plotësimin e Kushteve të Komoditetit, të Autobusëve në Transportin e Udhëtarëve Brenda Vendit
31.3 Pajisje me Akt-Vlerësimi në Plotësimin e Kushteve të Komoditetit, të Autobusëve në  Transportin Ndërkombëtar të Udhëtarëve
32 Vërtetime të ndryshme për mjetet rrugore
33 Pajijsje me Çertifikatë Trajnimi ADR
34 Rinovim i  Çertifikatës së Trajnimit ADR
35 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit  e makinave të rënda Automakinsit
36 Rinovim i Dëshmisë së  Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit  e makinavetë rënda Automakinsit
37 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Eskavatorist Me Zinxhir
38 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Eskavatorist Me Zinxhir
39 Pajisje me Dëshmi të Aftesisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Eskavatorist Me Gome
40 Rinovim i Dëshmise së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Eskavatorist Me Gome
41 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Buldozerist
42 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Buldozerist
43 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie
44 Rinovim  i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie
45 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për Instruktor Praktike në autoshkolla
46 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Instruktor Praktike në autoshkolla
47 Pajisje me Çertifikatë të Kompetencës Profesionale ÇKP
48 Rinovim i Çertifikatës së Kompetencës Profesionale ÇKP
49 Pajisje me leje drejtimi   (për herë të parë  dhe shtrirje kategorie)
50 Rinovim i  lejedrejtimit (Humbje, vjedhje, dëmtim, tejkalim i afatit të vlefshmërisë)
51 Trasferim i dosjes së lejedrejtimit.
52 Pajisja me lejedrejtimi Ndërkombëtare
53 Pajisja me lejedrejtimi të përkohëshme
54 Njehsimi i lejeve të drejtimit  të lëshuara  nga shtetet e huaja në shqiptare
55 Pajisje me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti
56 Vlerësim teknik për mjetin autoshkollë
57 Vërtetime të ndryshme për lejet e drejtimit
58 Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara (TVMP)