Ligje industrial - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ligje industrial

Ligj Nr. 32/2016 datë 24.3.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe  instalimeve nën presion”.

Ligj Nr. 17/2013 “për disa ndryshime në ligjin nr. 10 489, datë 15.12.2011 “për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo-ushqimore”

Ligj Nr. 16/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo-ushqimore”

Ligji Nr.10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” (konsoliduar)

Ligji Nr.10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” (bazë)

Ligj Nr.10 480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore” (konsoliduar)

Ligji Nr.10 480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo-ushqimore” (bazë)

Rregullore “Organ i Miratuar i Vlerësimit të Konformitetit”

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010,”Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqeritë tregtare”

Ligji nr.9108 datë 17.7.2003  “Për substancat dhe preparatet kimike”

Ligji nr. 7926, datë 20.04.1995,”Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri Tregtare”

Ligji nr. 7582, datë 13.07.1992 “ Per ndërmarrjet shtetërore”