Ligje - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ligje

Ligj nr. 7-2018, datë 15.2.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, për sektorin e energjisë elektrike”

Ligji nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”