Informacione të nevojshme - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Informacione të nevojshme

Aplikim për Koncesione

Formulari Tip 1

Aplikimi për Leje në Sektorin Energjetik

Dokumentacioni – për leje në sektorin energjeti

Aplikimi për Leje në Sektorin Industrial

Dokumentacioni – proceduarat për aplikim “Leje Zhvillimore Komplekse”

Aplikimi për Leje në Sektorin Hidrokardur

VKM Nr.970, datë 02.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

VKM nr 755 për licensimin e impianteve të përpunimit
VKM nr 19 për licensimin e rafinerive

Udhezimi Nr 1 datë 30.10.2013
Udhezimi Nr 8 datë 10.12.2010
Aplikimi për Leje në Sektorin e HEC-ve

Dokumentacioni – Lejes Zhvillimore per ndertimin e hidrocentraleve me koncesion