Dokumenta Strategjike - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Dokumenta Strategjike

“Plani Kombëtar për Integrimin Evropian, është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42, datë 25.01.2017, “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017–2020…”, ky është dokumenti bazë për përcaktimin e prioriteteve, planifikimin, koordinimin dhe monitorimin e përmbushjes së detyrimeve në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, ka përgatitur dhe integruar në këtë plan kombëtar Kapitujt 14 “Politika e Transportit” dhe 21 “Rrjetet Trans-Evropiane”, për të cilët ky institucion është përgjegjës.Për më shumë shih kapituj 14 dhe 21 të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017-2020, më mëposhtë:

  1. Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri
  2. VKM për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Europian 2017 – 2020
  3. PKIE 2017-2020_permbledhja_shqip.docx
  4.  Raport Monitorimi i Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Plani Kombëtarë 2016-2020

  5. Raport Monitorimi i 3-të i Strategjisë Sektoriale të Transportit 2016-2020, për vitin 2019
  6. Prezantimi i Raport Monitorimit të 3-të për Implemtimit të Strategjiesë së Transportit për vitin 2019
  7. Raport Monitorimi i 4-të i Strategjisë Sektoriale të Transportit 2016-2020, për vitin 2021
  8. Prezantimi i Raport Monitorimit të 4-të për Implemtimit të Strategjiesë së Transportit për vitin 2021