Autorizime për transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve - MIE

Autorizime për transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve

Udhëzimi Nr. 8, datë 19.12.2019 për “Kriteret, rregullat dhe dokumentacionin për lëshimin e licencave, autorizimeve dhe certefikatave për ushtrimin e veprimtarisë në         transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarve ”

 

  • Kërkesat që duhet të plotësojnë subjektet për tu pajisur me Autorizim në Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Udhëtarve.  (Word), (PDF)

 

  • Lidhjet 5, 6, 7 dhe 7.1 (Kërkesa, Aplikimi, Vetedeklarimi i Pronarit/Administratorit/Përfaqësuesit Ligjor të Subjektit dhe Drejtuesit të Veprimtarisë). (Word), (PDF)

 

  • Modeli i listës së autobusëve që do të paraqiten në aplikim, për të operuar në një linjë të caktuar. (Word), (PDF)

 

Regjistrat për “Subjekte shqiptare dhe të Huaja të pajisura me autorizim për transport ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve në linjë të rregullt me autobus”:

  • Autorizimet për Transportues Shqiptarë sipas Shteteve (PDF)
  • Autorizimet për Transportues të Huaj sipas Shteteve (PDF)