Other Auctions - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Other Auctions

14.04.2023

Notification on the competitive procedures (auctions) that will be developed by the Ministry of Infrastructure and Energy (MIE), for the selection of projects for the production of photovoltaic electricity, with unspecified locations, for a TOTAL CAPACITY of 1 GW, through at least [3] Competitive Procedures.

(Notification)

27.05.2022

Njoftim për fituesin e ankandin me objekt: ‘Shitje e naftës brut me sasi 120.000 ton’’

 

29.04.2022

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 120 000 ton”

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 120 000 ton

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 120 000 ton

21.12.2021

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 40.194 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 40.194 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 40.194 ton

07.05.2021

Njoftim i lidhjes kontratës së ankandit “Shitje e naftës brut me sasi 100.000 ton”

19.04.2021

Njoftim për fituesin e ankandin me objekt: ‘Shitje e naftës brut me sasi 100.000 ton’’

07.04.2021

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 100.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 100.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 100.000 ton

12.03.2021

Njoftim i lidhjes kontratës së ankandit “Shitje e naftës brut me sasi 40.000 ton”

10.03.2021

Njoftimi për fituesin e ankandin me objekt: Loti 1 :‘Shitje naftë brut, sasia 40 000 ton’’

10.03.2021

Njoftimi për anulimin e ankandit me objekt  Loti 2: “Shitje nafte brut, sasia 80 000 ton, për eksport”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me object: Loti 2: “Shitje nafte brut, sasia 80 000 ton, për eksport”, zhvilluar më datë 04.03.2021, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

25.02.2021

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 120.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 120.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 120.000 ton

29.01.2021

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 158 201 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 158 201 ton”, zhvilluar më datë 27.01.2021, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

12.01.2021

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 158.201 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 158.201 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 158.201 ton

Shtojcë

19.11.2020

Njoftim i Kontratës

Përzgjedhja e ofertuesit të suksesshëm për dizajnin, financimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një Faciliteti Fotovoltaik Diellor, me një kapacitet të instaluar prej 70 MWp (fuqia maksimale) si pjesë e masave mbështetëse, për blerjen e energjisë së prodhuar nga të tillë kapaciteti dhe një kapacitet shtesë i instaluar prej 30 MWp, i cili nuk do të jetë pjesë e masave mbështetëse (gjithsej 100 MWp të kapacitetit të instaluar) që do të vendosen në Zonën Spitalla, Durrës, Shqipëri (Projekti). (Njoftimi)

05.11.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 20 000 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 20 000 ton”, zhvilluar më datë 03.11.2020, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

26.10.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 20.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 20.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 20.000 ton

05.08.2020

Njoftim i lidhjes kontratës së ankandit “Shitje e naftës brut me sasi 48.000 ton”

22.07.2020

Njoftimi i Fituesit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

02.07.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 48.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 48.000 ton

23.06.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 48 000 ton”, zhvilluar më datë 03.06.2020, ora 11:00, në ambientet e Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë. Arsyeja e anulimit të procedurës të ankandit është për arsye të mos kualifikimit të asnjë oferte dhe mos sigurimit të konkurrencës, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

27.05.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 48.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 48.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 48.000 ton

 

15.04.2020

Njoftimi për anulimin e ankandit “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”

Autoriteti shitës, Albpetrol sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 117 639 ton”, zhvilluar më datë 08.04.2020, ora 11.00, pranë ambienteve të MIE, për mungesë konkurrence, pasi nuk u paraqit asnjë ofertë, bazuar kjo në pikën 15, të urdhrit Nr. 83, datë 10.02.2012 “Për rregullat dhe procedurat e shitjes të produkteve hidrokarbure”, i ndryshuar.

 

31.03.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 117.639 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 117.639 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 117.639 ton

10.02.2020

Njoftim për anulim ankandi Shitje nafte brut, sasia 31 000 ton

Autoriteti Shitës “Albpetrol” sh.a njofton anulimin e procedurës të ankandit “Procedurë e hapur”, me objekt “Shitje nafte brut, sasia 31 000 ton”, zhvilluar datë 06.02.2020, ora 11.00 në ambientet e MIE, për mungesë konkurrence (asnjë ofertues pjesëmarrës).

30.01.2020

Njoftim i Ankandit për “Shitjen e naftës brut me sasi 31.000 ton”

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 31.000 ton

Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 31.000 ton

29.05.2019

Njoftimi i Fituesit për “Shitjen e naftës brut me sasi 75.101 ton”

24.04.2019

Njoftimi i Ankandit për shitjen e naftës brut me sasi 75.101 ton
Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 75.101 ton
Dokumentet Standarde të Ankandit Publik për shitje naftës brut, sasia 75.101 ton

19.10.2018

Formulari i Publikimit të Njoftimit të Kontratës së nënshkruar për “Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”

03.10.2018

Njoftimi i Fituesit për “Shitje nafte brut, sasia 56,000 ton”

06.08.2018

Njoftim i Ankandit për shitjen e naftës brut me sasi 56.000 ton

Announcement of Auction for sale of crude oil quantity 56.000 ton

Dokumentet standarde të ankandit publik për shiitje naftës brut, sasia 56.000 ton

 

03.08.2018

Invitation for Offer

Ministry of Infrastructure and Energy, has opened the bidding procedure for selecting the bidder for the development of the project for the construction of the photovoltaic plant in the Akerni Zone (Vlora).

Invitation for Offer

Ftesë për Ofertë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ka hapur Procesin Konkurrues për përzgjedhjen e ofertuesit për zhvillimin e Projektit për ndërtimin e impiantit fotovoltaik, në Zonën e Akërnisë (Vlorë).

Ftesa për Ofertë