» Manuali Teknik i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Shqipëri.

Manuali Teknik i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Shqipëri.