Manuali Teknik i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Shqipëri. - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Manuali Teknik i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në Shqipëri.