URDHRA - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

URDHRA

Urdhër Nr. 926. datë 28.12.2018, “Për ndërmarrjen e nismës dhe ngritjen e grupit të punës për hartimin e planit kombëtar sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta”